Anmälan om en produkt som medför fara eller inte överensstämmer med bestämmelserna

Den som har tillverkat, importerat, salufört, förmedlat eller annars distibuerat en produkt som medför risk är skyldig att anmäla den produkt som medför en risk och samarbeta med Tukes. Anmälan om en farlig vara görs i första hand av en tillverkare inom EU-området eller av tillverkarens representant eller en importör, om det inte finns någon tillverkare inom EU-området. Anmälaren ska även genomföra en riskanalys om produkten t.ex. med kommissionens riskanalysverktyg, RAG Risk Assessment Guideline).

Så här gör du en anmälan:

  • fyll i blanketten
  • skicka blanketten till Tukes till adressen kirjaamo (at) tukes.fi.

Det väsentliga är att man för en anmälan så fort som någon person inom företaget har fått vetskap om faran. Anmälan ska lämnas även om fullständiga uppgifter inte skulle vara tillgängliga. Uppgifterna kan kompletteras senare.
 
Anmälan ska lämnas, om produkten medför en risk, t.ex.:

  • hälsorisk, inklusive hälsorisker som inte omedelbart visar sig
  • olycksfall, t.ex. eldsvåda eller olycka som kräver sjukhusvård
  • risksituation, inklusive risksituationer vars jpåföljder inte omedelbart visar sig
  • allvarligt tillbud som kunde ha lett till en olycka.

 
Även en mindre riskfaktor hos en produkt göra en anmälan nödvändig i följande situationer:

  • Produkten har stor spridning eller har sålts i stort antal.
  • Risken är inte uppenbar, dvs. att det är svårt för konsumenten att upptäcka den.
  • Det handlar om en produkt som är avsedd för barn, unga eller äldre.

Medierna lägger ofta märke till om företagen handlar på det sätt som lagen förutsätter och lämnar anmälan till övervakningsmyndigheten. Underlåtenhet att lämna anmälan bryter mot lagen och kan även påverka företagets image negativt.
 
Företag ska lämna uppgifter som är nödvändiga för verkställandet av övervakningen till övervakningsmyndigheten inom den tid som föreskrivs i lagen. Ingivande av osant intyg till myndighet kan leda till böter eller fängelse i högst sex månader (Strafflagen 39/1889 16 kap. 8 §).
 
Företagen ansvarar för sina produkters säkerhet. Inlämnandet av en anmälan om en farlig produkt befriar inte företagen från detta ansvar.
 
Anmälan om en produkt som medför fara kan även lämnas in genom Business Gateway, om produkten har saluförts även i andra EU- eller EES-länder.