Mätinstrumentet ska vanligtvis verifieras periodiskt under användningstiden

Företaget eller annat organ som använder mätresultaten, ser till att mätinstrumentet fungerar på ett tillförlitligt sätt under hela användningstiden, och att mätinstrumentets verifiering är giltig. 

Mätinstrumenten ska vanligtvis verifieras periodiskt under användningstiden. Vid verifiering kontrolleras att

 • mätinstrumentet- och systemet fungerar tillförlitligt
 • inga osakliga ändringar har gjorts
 • mätinstrumentets- och systemets konstruktion motsvarar godkännandet
 • mätningarnas fel överskrider inte de högsta godkända felgränserna.

Dessutom ska mätinstrument alltid verifieras när det finns skäl att misstänka mätinstrumentets tillförlitlighet eller när dess märkningar eller sigill har skadats.

I tabellen visas exempel på krav för olika mätinstrument och tidsgränser för verifiering.

Mätinstrumentet ska verifieras med 3 års mellanrum under användningstiden. Undantag:

 • verifieringsintervall 2 år
  • mätsystem för bränsle: flytande bränsle och gas som används som bränsle för fordon
  • automatisk bandvåg, som används för att kontrollera förpackningars innehållsmängd
 • ingen verifiering under användningstiden
  • fasta mått och torghandelns mått, om måttet och dess märkningar är oskadade.
 • ännu inte närmare fastställd
  • förbrukningsmätare

Olika mätinstruments verifieringsmetoder
före och efter ibruktagning

Krav på
 mätinstrument

Före ibruktagning Efter ibruktagning

Typkontroll och verifiering (nationell eller EG)

Enligt MID eller NAWIDukaan
Mätinstrument Typkontroll Första verifiering Försäkran om överensstämmelse med kraven

Verifiering under användningstiden

Verifieringsintervall
(år)

 

Vanlig butiksvåg (NAWI)     x x 3
Automatisk våg     x x 2/3²
Vikt (>50 mg)

 

x x 3
Distributionsmätare för flytande bränsle     x x 2
Komprimerad metangas(CNG) eller biogas (CBG) mätsystem för fordon x x x 2
Flytande naturgas(LNG) mätsystem     x x 3
Flytande naturgas (LNG) mätsystem för fordon     x x 2
Smörjoljemätare     x x 3
Tankbilsmätare (flytande bränsle)     x x 2
Mjölkbilens mätare     x x 3
Transportbehållare x x _  
Längdmått     x _  
Längdmätare     x x 3
Volymmått (≤5 l)     x _ _
Torghandelns kappor och cylindermått   x   _ _
Flaskmynningsmätare _ x x 3
Öl/cidermätare x x x 3

Förbrukningsmätare
Värmeenergimätare
Vattenmätare
Elenergimätare
Gasmätare

    x på kommande  

¹ Dessa mätinstrument omfattas inte av MID, så nationella krav på typgodkännande och verifiering gäller fortfarande.


² Bandvågar för kontroll av innehållsmängd verifieras med 2 års mellanrum, andra automatiska vågar med 3 års mellanrum.

MID = mätinstrumentdirektivet
NAWID = vågdirektivet