Tillgänglighetsutlåtande

Vi strävar efter att garantera att tjänsten tukes.fi ska vara tillgänglig enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019, Finlex).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten tukes.fi.

Webbplatsen uppfyller tillgänglighetskraven delvis

Webbplatsen uppfyller delvis kraven på nivå AA enligt riktlinjerna (WCAG) 2.1 för tillgängligt webbinnehåll. Underlåtenhet att iaktta kraven nämns nedan.

Icke-tillgängligt innehåll

Följande innehåll är inte tillgängligt enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.
På webbplatsen finns följande brister (inom parentes WCAG-kravet som inte följs):

 • Nivåerna som öppnas i sidnavigeringen kan inte öppnas med tangentbordet och skärmläsaren får inte information om eventuella underordnade nivåer (2.1.1, 4.1.2, 4.1.3)
 • Den valda sidan har inte märkts programmatiskt i navigationen (1.3.1, 4.1.2)
 • Det finns flera brister i länkarna i tjänsten (1.4.1, 2.4.4), bland annat syftet med flera länkar är oklart, länkar som öppnar bilagor har inte märkts tydligt
 • På många olika sidor finns extra huvudinnehållsområde-landmärken (1.3.1)
 • Felmeddelandena i blanketterna är inexakta (3.3.1, 4.1.3)
 • I tjänstens tabeller finns många brister (1.1.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.3, 1.4.11), bland annat länkar och knappar i tabellerna har kontrastbrister, alla tabeller kan inte tolkas med skärmläsare, det är svårt att förstå innehållet i några tabeller utan förklaringar
 • I filerna (pdf, docx, xls) finns tillgänglighetsproblem (1.3.1, 1.4.3), bland annat rubriker har inte angetts som rubriker, texterna har kontrastbrister
 • Det finns brister i rubrikernas hierarki på olika sidor (1.3.1)
 • Skärmläsaren får inget meddelande när accordiongränssnitten öppnas och stängs (1.3.1)
 • Tillgänglighetsproblem vid sökande av beslut (1.1.1, 1.3.1, 4.1.3) är bland annat bristfälliga länkar, alla bilagor har inte textmotsvarighet
 • Rapportsidan (t.ex. Ansvarsrapporten) har tillgänglighetsproblem: ID:n för alla element är inte unika, tangentbordets fokus är inte synligt i alla element, i mobilvyn är inte alla länkar tillgängliga och texten kan klippas ut när den har ändrats storlek (4.1.1, 2.4.7, 1.4.10, 1.4.4)
 • Tjänstens återkopplingsformulär har tillgänglighetsproblem (1.4.3), t.ex. färgkontrasten är inte tillräcklig när valknappen är vald, och meddelandeformuläret saknar gruppnivåbeskrivningar.
 • Botar på sajten har tillgänglighetsproblem, t.ex. knapparna saknar namnetiketter och färgkontrasten på vissa knappar är otillräcklig (2.5.3, 4.1.2, 1.4.3).

Tjänsten innehåller filer som publicerats före 23.9.2018 och som inte till alla delar är tillgängliga. Lagen förutsätter inte att dessa filer som publicerats före 23.9.2018 görs retroaktivt tillgängliga.

Tjänsten innehåller videor som publicerats före 23.9.2020 och som inte till alla delar är tillgängliga. Lagen förutsätter inte att sådana videor som publicerats före 23.9.2020 görs retroaktivt tillgängliga.

Nätmaterialet i växtskyddsutbildningen överensstämmer inte till alla delar med tillgänglighetskraven. Informationen i materialet är tillgängligt även på andra sätt på webbplatsen.

Modellprotokoll för ibruktagningsbesiktning av elinstallationer har inte textbeskrivning. De viktigaste uppgifterna på bilden framgår av texten på webbplatsen.

Oskälig olägenhet

Avvikelser från tillgänglighetskraven på grund av en oskälig olägenhet:

 • Icke-beställt material som den andra parten har producerat som bilaga till ansökningarnas kungörelser och beslut.
 • Blanketter som håller på att övergå till separata e-tjänster 2022–2023. Blanketterna görs tillgängliga i samband med överföringen av e-tjänsten. Grunden för lösningen är de begränsade användargrupperna av formulär och ekonomiska aspekter.
 • Bundna och/eller tryckta guider i pdf-format. När innehållet förnyas kommer det att publiceras i webbpubliceringsformat och de nedladdningsbara guiderna tas bort.

Du kan begära innehåll åt dig själv i tillgängligt format per e-post på kirjaamo (at) tukes.fi. 

Sociala mediekanaler

Vi strävar efter att beakta tillgänglighetskraven även i de publikationer som vi gör i Tukes sociala mediekanaler. En del av detta innehåll finns inbäddat på vår webbplats.

Vi känner till följande undantag från tillgänglighetskraven:

 • Alla videor som publicerats före 23.9.2020 på Youtube-kanalen har ingen textning, eftersom tillgänglighetskraven inte gäller dessa videor.
 • I äldre inlägg på Facebook finns det inte nödvändigtvis några alternativa texter eller textning i videor. Det finns även videor med text men inget ljud.
 • Alternativa texter eller textning av videorna saknas också i våra gamla X(Twitter)-, Instagram-, TikTok- och LinkedIn-uppdateringar. Vi strävar efter att beskriva inläggens väsentliga information i inläggens textfält.

Vi utvecklar webbplatsen 

Vi strävar efter att åtgärda de ovan presenterade bristerna under 2022–2023. Vi uppdaterar tillgänglighetsutlåtandet allteftersom de upptäckta felen korrigeras.

Tillgänglighetsutlåtandet grundar sig på en tredje parts bedömning. Vi har kompletterat rapporten med en egen bedömning.

Beskrivningen justerades senast 14.10.2022.

Webbplatsen Tukes.fi publicerades 28.5.2018.

Respons och kontaktuppgifter

Har du lagt märke till en tillgänglighetsbrist? Du kan meddela oss om brister och ge respons om tillgängligheten på responsblanketten eller per e-post kirjaamo (at) tukes.fi.

Tukes ansvarar för tillgängligheten hos tjänsten tukes.fi och för behandlingen av responsen.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker problem med tillgängligheten på webbplatsen, ger du först respons till oss, det vill säga den som upprätthåller webbplatsen. Svaret kan ta 14 dagar. 

Om du inte är nöjd med svaret du har fått eller om du inte får något svar alls under två veckor, kan du ge respons till regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen tillganglighetskrav.fi som upprätthålls av regionförvaltningsverket i Södra Finland finns information om hur besvär kan anföras och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
tillgänglighetskrav.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
Anmäl tillgänglighetsproblem på webblanketten
telefonväxel 0295 016000