Krav för byggande av maskiner och deras elektriska apparatur samt elarbeten

Elinstallationsföretags och elmontörers arbete gäller utöver byggnadselektrifiering, såsom el-, tele- och larmsystem, även installationer av olika elektriska maskiner och elektrisk utrustning samt reparationer och underhåll av elektriska maskiner och elektrisk utrustning som redan är i bruk. För elektrisk apparatur i maskiner gäller andra regler än för elektrisk apparatur i byggnader. Den som är verksam inom elbranschen måste känna till skillnaderna mellan reglerna.

En elentreprenör som byggare av en maskin

Elentreprenören måste ta reda på vem som tar på sig maskintillverkarens skyldigheter. Det är möjligt att elentreprenören måste ta på sig dessa skyldigheter. I så fall måste man följa kraven på maskintillverkare.

Förenklat avses med en maskin en kombination av sammankopplade delar eller komponenter,

  • som utrustas eller är avsedd att utrustas med ett kraftöverföringssystem som fungerar på annat sätt än med direkt människo- eller djurkraft
  • där åtminstone en del eller komponent är rörlig
  • som har satts samman för en särskild funktion.

Maskiner ska uppfylla kraven i maskindirektivet (2006/42/EG) när de för första gången görs tillgängliga på marknaden inom Europeiska unionens område, det vill säga importeras till EU:s marknad exempelvis för försäljning eller uthyrning eller tas i bruk i enlighet med sitt syfte. Detta gäller även sådana maskiner som tillverkaren tar i eget bruk, och som alltså inte alls görs tillgängliga på marknaden.

Om en maskin eller maskinkombination monteras i användarens lokaler av någon annan än användaren, har maskinen för första gången gjorts tillgänglig på marknaden efter att monteringen har slutförts och kombinationen överlåts till användaren för användning.

Krav på byggande av maskiner

Kraven på maskiner baserar sig på EU:s maskindirektiv (2006/42/EG), som trätt i kraft i Finland genom statsrådets förordning om maskiners säkerhet (SRf 400/2008), den så kallade maskinförordningen. Moderna ventilationsaggregat för byggnader, maskiner för industriell produktion och industriella processer samt motsvarande är maskiner som omfattas av maskinförordningens krav.

I maskinförordningen regleras följande:

  • väsentliga hälso- och säkerhetskrav i anknytning till planering och byggande av maskiner
  • påvisande av kravenlighet
  • tillgängliggörande på marknaden och ibruktagande.

Maskiner ska planeras och tillverkas så att de uppfyller förordningens krav. Utöver maskinförordningen ska maskiner uppfylla alla krav i relevanta direktiv. 

Elektrisk apparatur i maskiner

Till de direktiv som tillämpas på elektrisk apparatur hör direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) samt ATEX-utrustningsdirektivet för maskiner som är avsedda att användas i explosionsfarliga miljöer. Maskinen ska också i fråga om elektriska risker uppfylla säkerhetskraven i lågspänningsdirektivet (LVD).

En maskin överensstämmer med de väsentliga hälso- och säkerhetskraven om den är planerad och tillverkad i enlighet med de harmoniserade standarderna eller det på annat sätt kan påvisas att den uppnår en säkerhetsnivå som motsvarar standarderna.

Allmänna krav på planering, teknisk dokumentation och verifiering av elektrisk apparatur i maskiner anges i standarden SFS-EN 60204-1 (Maskinsäkerhet. Maskiners elutrustning. Del 1: Allmänna krav).

Maskinförordningen lägger fram de väsentliga hälso- och säkerhetskrav som berör maskiner och deras elektriska apparatur som maskinen måste uppfylla när den för första gången görs tillgänglig på marknaden eller för första gången används för det avsedda syftet. I förordningen regleras däremot inte vilka hälso- och säkerhetskrav som måste följas när man bygger en maskin. Till de regelverk som ska följas under byggandet av en maskin hör exempelvis arbetarskyddslagen (738/2002) och förordningarna om arbetarskydd. Byggande av elektrisk apparatur i en maskin omfattas av kraven på säkerhet i elarbeten enligt elsäkerhetslagen (1135/2016). Kraven på elsäkerhet uppfylls när man följer elsäkerhetsstandarden SFS 6002.

Byggande av en eldriven maskin kräver inte ett finländskt behörighetsintyg eller en anmälan om elarbeten. Arbetsgivaren måste dock i enlighet med arbetarskyddslagen sörja för bland annat arbetstagarnas säkerhet och hälsa samt utreda och utvärdera arbetets risker och metoder för att avlägsna eller skydda sig mot dem. Elarbeten orsakar särskild fara, och personer som utför elarbeten i anknytning till byggande av maskiner ska därför ha tillräcklig yrkeskunskap och introduceras till sina uppgifter.

På installationer som anknyter till elförsörjningen på platsen för användningen av maskinen tillämpas den nationella elsäkerhetslagen, och dessa elarbeten kräver elentreprenadrättigheter.    
När en maskin eller maskinkombination har tagits i bruk omfattas den av kraven i elsäkerhetslagen (1135/2016) i fråga om bland annat elarbeten och underhållet av maskinen.

Var finns standarderna om säkerhet i elektrisk apparatur?

Harmoniserade standarder 2006/42/EG

SFS-standarder för maskinsäkerhet

Byggande av en eldriven maskin eller maskinkombination samt tillgängliggörande av den på marknaden eller ibruktagande

Innan en maskin görs tillgänglig på marknaden, till exempel för försäljning eller uthyrning, eller tas i bruk ska maskinens tillverkare eller en befullmäktigad representant för tillverkaren följa de förfaranden som beskrivs i maskinförordningen för att säkerställa att maskinen uppfyller förordningens krav. När tillverkaren eller den befullmäktigade representanten har säkerställt detta gör den en EU-försäkran om överensstämmelse och fäster CE-märkningen. Tillverkaren eller den befullmäktigade representanten ska också säkerställa att maskinhelhetens delleverantörer uppfyller sina skyldigheter.

I en maskinkombination är maskiner och delvis fullbordade maskiner kopplade till varandra på olika sätt genom sina styrfunktioner men även funktionellt exempelvis via förflyttningsanordningar och transportörer. Eldrivna maskinkombinationer är ofta produktionslinjer och utrustningshelheter för olika processer. Flera underleverantörer och utrustningsleverantörer kan delta i tillverkningen av en maskinkombination. En maskinkombination måste ändå alltid ha en tillverkare som tar på sig tillverkarens skyldigheter enligt maskinförordningen för maskinkombinationen. Hen ska bland annat göra upp en försäkran om överensstämmelse för maskinkombinationen och fästa CE-märkningen vid maskinkombinationen innan kombinationen görs tillgänglig på marknaden eller tas i bruk.

Aktörer som deltar i byggande av maskiner måste identifiera sin roll i det förfarande genom vilket maskinens kravenlighet bevisas och maskinens fria rörlighet inom EU-området möjliggörs. Redan i planeringsskedet bör man veta vilken aktör som ska sköta maskintillverkarens skyldigheter.
Innan en maskin eller maskinkombination görs tillgänglig på marknaden eller tas i bruk ska tillverkaren se till att det görs en verifiering av säkerheten i maskinens elektriska apparatur, som omfattar tester och mätningar. Verifieringens omfattning för specifika maskintyper presenteras i produktstandarderna för dem. Om det inte finns en produktstandard som är avsedd för maskinen, tillämpas förfaranden enligt punkt 18 i standarden SFS-EN 60204-1 för elektrisk apparatur i maskiner på verifieringen. Till de viktigaste eltekniska mätningarna i dem hör bland annat mätning av kontinuiteten i skyddande potentialutjämning och säkerställande av skydd vid fel. Maskinens tillverkare ska sammanställa en teknisk fil till vars strukturfil man bifogar bland annat beräkningar för den elektriska apparaturen, ritningar över elektriska kretsar och styrkretsar samt testresultat. Filen utarbetas så att det vid behov kan bevisas att maskinen även i fråga om elsäkerheten uppfyller säkerhetskraven.

Tillverkaren ska också se till att anvisningar medföljer maskinen. Krav på dokumentation av den elektriska apparaturen i eldrivna maskiner anges i punkt 17 i standarden SFS-EN 60204-1.

Information om tillverkning av maskiner finns på Tukes webbplats

Information om maskiners säkerhet finns på arbetarskyddsförvaltningens webbplats

Kravenligheten i maskiner avsedda för konsumentbruk övervakas av Tukes och kravenligheten i maskiner avsedda för professionellt bruk övervakas av arbetarskyddsmyndigheten. Myndigheterna samarbetar kring tillsynen.

Byggande av elektriska kretsar

Om det är fråga om en elektrifierad maskin som kan tas i bruk när den har kopplats till elnätet på användningsplatsen, är endast de installationer som anknyter till elförsörjningen sådana elarbeten som kräver separat installationsrätt som avses i den nationella elsäkerhetslagen. Den aktör som kopplar maskinen till elnätet ska ha rätt att utföra elarbeten i Finland, det vill säga ha en utsedd ledare av elarbeten i Tukes register.

Installationer som anknyter till strömförsörjningen för en maskin görs till anslutningspunkten enligt gällande standarder för elinstallationer (bl.a. SFS 6000; Lågspänningsinstallationer och 6001; Högspänningsinstallationer). Installationer som anknyter till elförsörjning ska genomgå en ibruktagningsbesiktning enligt elsäkerhetslagen (1135/2016).

Reparations- och ändringsarbeten i samt modernisering av maskiners elektriska apparatur

Till maskiners och maskinkombinationers elektrifiering och elautomation anknyter många elektriska säkerhetsfunktioner, som möjliggör säker användning av och funktion i maskiner och processer. Till säkerhetsfunktionerna i en maskin hör bland annat

  • stopp som säkerhetsanordningar åstadkommer
  • omstarter
  • funktioner som förhindrar oväntad start
  • nödstopp

Till systemen hör elektriska säkerhetsanordningar, med vilka man exempelvis kan ordna övervakning av maskinens riskområde och passerkontroll eller hindra personer från att nå in i riskområdet. Elektriska system kan också styra krävande processer till ett säkert läge när avvikelser uppstår i dem.

En harmoniserad standard för styrsystem är exempelvis SFS-EN ISO 13849-1 Maskinsäkerhet. Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem. Del 1: Allmänna konstruktionsprinciper.

I elarbeten i system av denna typ är det mycket viktigt att i planeringen av arbetet utöver kraven på elsäkerhet även ta reda på kraven på säkerhetsfunktioner.

Maskiners kravenlighet bedöms vid behov bland annat av de anmälda organ som är verksamma inom maskindirektivets område.

Reparations- och ändringsarbeten i maskiners elektriska apparatur kräver rätt till elarbeten

Reparations- och ändringsarbeten i en maskin som tagits i bruk kräver i Finland en separat rätt till elarbeten. Kravet gäller elarbeten i maskiner som tagits i bruk oberoende av vilken aktör som byggt maskinen. Elbehörighet 3 enligt elsäkerhetslagen räcker för elektrifiering av en maskin med växelspänning på högst 1 000 volt eller likspänning på högst 1 500 volt.

I reparationsarbeten ska man följa maskintillverkarens anvisningar, och reparationsarbetet och ändringar ska dokumenteras i nödvändiga dokument. Reparationsarbetet ska planeras och genomföras så att maskinens säkerhet förblir åtminstone på samma nivå som den var vid ibruktagandet.

Exempel: separat entreprenad för elektrifiering av fastighet och leverans av maskin

Man bygger en affärsfastighet för dagligvaruhandel. I fastigheten installeras kylmaskiner med tillhörande kompressorer, kondensorer och kablar som en separat entreprenad vid sidan av entreprenaden för elektrifiering av fastigheten. Entreprenaden för kylmaskinerna utförs av en installationsgrupp från kylmaskinstillverkaren. Kylmaskinsleverantören har också en separat rätt till elarbeten. Enligt elsäkerhetslagen ska man i entreprenaden för elektrifiering av fastigheten utöver elentreprenörens ibruktagningsbesiktning även göra en certifieringsbesiktning, eftersom huvudsäkringarnas storlek är över 35 ampere. Installationen av matarledningarna fram till maskinens anslutningspunkt hör till entreprenaden för elektrifiering av fastigheten.

Kylaggregaten med styrcentraler omfattas av maskinförordningens tillämpningsområde, och omfattas då inte av fastighetselektrifieringens ibruktagnings- och certifieringsbesiktningar efter maskinernas anslutningspunkter. I en certifieringsbesiktning av en utrustningshelhet brukar man dock i allmänhet kontrollera att maskindirektivet har följts. Detta kan ske exempelvis med hjälp av CE-märkningen och tillgängliga dokument.

Om maskinleverantören är maskinens tillverkare ska leverantören göra en verifiering enligt standarden SFS-EN 60204-1 och därefter ordna med dokument enligt maskinförordningen och CE-märkning.

Det är möjligt att maskinleverantören inte har rätt till elarbeten i Finland, och att en elentreprenör därför kallas in för att göra anslutningen till nätet. Då måste man säkerställa att anslutningen inte orsakar fara eller störningar. För att säkerställa detta måste aktörerna ge varandra tillräcklig teknisk information om strukturen hos den elektriska apparaturen.

Exempel: Elentreprenörens installationsarbete som en del av en leverans av en maskinlinje – elentreprenören som maskinleverantör

Till en byggnad för småindustri anskaffas en ny produktionslinje tillverkad av ett verkstadsföretag, som utöver metallkonstruktioner omfattar en styrcentral, elektriska motorer samt olika ställdon och sensorer. Den stora linjen levereras till platsen i delar och monteras ihop på plats. För att produktionslinjen ska kunna anslutas till byggnadens elnät måste fastighetens elcentral utvidgas. Elentreprenören genomför utvidgningen av elcentralen och elektrifierar också produktionslinjen enligt tillverkarens installationsanvisningar.

Verkstadsföretaget är linjens tillverkare och har helhetsansvaret för att maskinen uppfyller kraven. Företaget ser till att maskinens strukturfil innehåller EU-försäkringar om överensstämmelse för de CE-märkta maskiner som ingår i kombinationen samt försäkringar för inbyggnad och andra nödvändiga uppgifter om delvis fullbordade maskiner. Verkstadsföretaget utarbetar anvisningar för produktionslinjens tekniska apparatur. Verkstadsföretaget som tillverkar maskinen ska också se till att produktionslinjens elektriska installationer verifieras överensstämma med standarden SFS-EN 60204-1. I detta fall görs verifieringen av den som elektrifierar maskinen. Resultaten av verifieringen dokumenteras i maskinens strukturfil. Därefter gör verkstadsföretaget en försäkran om överensstämmelse för linjen, fäster CE-märkningen vid produktionslinjen och överlåter linjen för beställarföretagets bruk, det vill säga gör produktionslinjen tillgänglig på marknaden.

Utvidgningen av elcentralen och kabeln till produktionslinjens central omfattas av de krav som ställs enligt elsäkerhetslagen och av den ibruktagningsbesiktning som beskrivs i del 6 av standardserien SFS 6000. Utöver den besiktning som görs av elentreprenören ska man vid ändringar i en fastighets elinstallationer låta en tredje part som är ett befullmäktigat besiktningsorgan eller en befullmäktigad besiktare göra en certifieringsbesiktning, om storleken på de överströmsskydd som skyddar arbetsområdet överskrider 35 A.

Om elentreprenören var maskinens tillverkare eller monterade ihop den av delvis fullbordade maskiner, skulle ovan nämnda skyldigheter för tillverkaren och helhetsansvaret för leveransen av linjen gälla elentreprenören. Detsamma gäller också beställarföretaget, om det skulle vara produktionslinjens tillverkare.

Exempel: Pumpstation – elentreprenör som maskintillverkare

En elentreprenör får en beställning på en avloppspumpstation som hör till avloppssystemet i ett nytt bostadsområde. Entreprenören levererar pumpstationen som en monteringsfärdig helhet, och den ansluts på plats till en egen elanslutning och ett eget avloppsnät. Entreprenören planerar och bygger pumpstationen som eget arbete. Som en del av planeringen måste entreprenören bedöma riskerna i användningen och underhållet av pumpstationen.

På planeringen och installationen av pumpstationens elektriska apparatur tillämpas de harmoniserade standarder som nämns i EU:s officiella tidning. En central standard för elektrisk apparatur i maskiner är SFS- EN 60204-1. Eftersom elentreprenören i detta fall är pumpstationens tillverkare, ska hen i planeringen och tillverkningen även beakta andra krav i maskindirektivet än de som direkt anknyter till elinstallationer, exempelvis kraven gällande försäkran om överensstämmelse, en teknisk strukturfil för maskinen och utarbetande av en bruksanvisning. Vid pumpstationen ska elentreprenören fästa en typskylt med nödvändiga uppgifter, CE-märkning samt andra anvisnings- och varningsmärkningar som anknyter till användningen av utrustningen och dess säkerhet. Entreprenören ska beakta kraven i standarden SFS-EN 60204-1 gällande pumpstationens tekniska dokumentation och den verifiering som ska göras före ibruktagandet, och dokumenten om dessa åtgärder ska bifogas till den tekniska strukturfilen. 

I planeringen ska man som en del av riskbedömningen utöver elsäkerheten även beakta eventuella andra risker, såsom mekaniska risker, klämning och skärskador. Man ska också beakta eventuell explosionsrisk och nödsituationer samt åtgärder i samband med dem. I anknytning till användningen och underhållet av pumpstationen ska elentreprenören även planera och förverkliga tillräckliga och trygga passager samt tillräcklig belysning.

I byggnadselektrifieringen av en pumpstation i en fastighet följer man normala tekniska krav samt dokument- och besiktningskrav för elinstallationer i byggnader.   

Exempel: Reparation eller modernisering av maskin eller maskinkombination

En maskinlinje behöver moderniseras eftersom gränslägesbrytaren inte längre fungerar tillförlitligt och det inte längre finns reservdelar att få till styrningslogiken. Utöver förnyandet av styrsystemet beslutar man att även förnya elmotorerna och frekvensomvandlarna. Inga ändringar behöver göras i fastighetens elsystem, utan arbetet fokuserar vad elektrifieringen beträffar enbart på maskinens elsystem och automation. Arbetet utförs enligt planer utarbetade av en ingenjörsbyrå som är specialiserad på maskinautomation, som representerar maskinlinjens ursprungliga tillverkare.

Det är fråga om en så omfattande modernisering att maskindirektivet tillämpas på den. Elektrifieringen av maskinen kräver då finländsk rätt att utföra elarbeten samt elbehörighet 3 för elektrifiering av en maskin med växelspänning på högst 1 000 volt eller likspänning på högst 1 500 volt.

När ändringar i en maskin eller maskinkombination är omfattande och användningsändamålet ändras eller maskiner som varit i bruk automatiseras och kopplas ihop för att fungera som en helhet, kan krav på en ny maskin bli tillämpliga.   

På den moderniserade maskinens elektriska apparatur har man tillämpat standarden SFS-EN 60204-1, och verifieringar enligt denna standard görs före ibruktagandet.