Krav på gasanordningar

Gasanordningar ska uppfylla de krav som ställts på dem i lagstiftningen.

Tillverkare, importörer och distributörer är enligt de uppgifter som de har i leveranskedjan ansvariga för att gasanordningar som släpps ut på marknaden, dvs. säljs och distribueras, överensstämmer med kraven.  Närmare föreskrifter om tillverkares, importörers och distributörers skyldigheter finns i förordningen om gasanordningar.

Med gasanordningar avses anordningar för förbränning av gasformiga bränslen avsedda för matlagning, kylning, luftkonditionering, uppvärmning, varmvattenberedning, belysning eller tvätt, samt även fläktgasbrännare och uppvärmningsanordningar som ska förses med sådana brännare. Sådana gasanordningar är t.ex. gasdrivna

 • grillarspisar
 • liedet
 • ugnar
 • stormkök
 • terrassvärmare
 • värmefläktar
 • varmvattenberedare.

Enligt förordningen om gasanordningar betraktas däremot som gasanordningar inte vissa gasdrivna verktyg och gasdrivna anordningar som inte förbränner gas, t.ex.

 • svetstillbehör
 • gasdrivna myggfällor
 • flytgasbrännare
 • ogräsbrännare.

Gasanordningar omfattas av EU:s förordning om gasanordningar (EU/2016/426) som har ersatt det tidigare direktivet om gasanordningar (2009/142/EG). Finlands nationella gasanordningsförordning (1434/1993) har upphävts till följd av ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/426 om gasanordningar.

Gasanordningarna indelas i anordningskategorier enligt de gaser och tryck som anordningarna är avsedda för. Det land eller de länder som gasanordningen kan användas utan justeringar eller ändringar ska anges på gasanordningen med märkning av anordningskategori. Finlands landskod är FI.

Följande anordningskategorier används i Finland: I2H, I3B/P, II2H3B/P

 • anordning i kategori I2H använder enbart naturgas, arbetstryck 20 mbar
 • anordning i kategori I3B/P använder enbart flytgas, arbetstryck 30 mbar
 • anordning i kategori II2H3B/P kan enligt tillverkarens anvisningar ändras så att den fungerar antingen med naturgas (20 mbar) eller flytgas (30 mbar).

Hälso- och säkerhetskrav

Tillverkaren ska försäkra sig om att gasanordningen uppfyller de hälso- och säkerhetskrav som ska tillämpas på den (Förordning om gasanordningar (EU) 2016/426, bilaga 1). En gasanordning anses uppfylla de krav som ställts på den om den överensstämmer med de tillämpliga harmoniserade standarderna.

Om det vid EU-typkontrollen av en gasanordning inte har använts någon harmoniserad standard med de krav och testmetoder som gäller för den, ska tillverkaren detaljerat påvisa i den tekniska dokumentationen för utrustningen i fråga hur överensstämmelsen med de hälso- och säkerhetskrav som ska tillämpas på utrustningen har försäkrats.

Mer om utnyttjandet av standarder vid påvisandet av överenskommelse finns på sidan Utnyttjande av standarder vid påvisandet av överenskommelse.

Teknisk dokumentation

Tillverkaren av gasanordningen ska upprätta teknisk dokumentation om utrustningen (Förordning om gasanordningar (EU) 2016/426, bilaga 3).

Det ska vara möjligt att på basis av den tekniska dokumentationen bedöma om anordningen eller redskapet överensstämmer med kraven och dokumentationen ska innehålla en adekvat analys och bedömning om risker eller riskerna. De krav som tillämpas ska preciseras i den tekniska dokumentationen med anordningen planering, tillverkning och funktion till de delar som är väsentliga för bedömningen.

Importören ska försäkra sig om att tillverkaren har upprättat den tekniska dokumentationen och att dokumentationen hålls tillgänglig för myndigheterna.

Den tekniska dokumentationen ska innehålla i tillämpliga delar åtminstone följande:

 • en allmän beskrivning om anordningen eller redskapet
 • konstruktions- och tillverkningsritningar samt scheman över komponenter, underenheter, kretsar etc.
 • beskrivningar och förklaringar som tydliggör dessa ritningar och scheman samt anordningens eller redskapets funktion
 • en förteckning över de helt eller delvis tillämpade harmoniserade standarder vars referensuppgifter har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Om dessa harmoniserade standarder inte har tillämpats, ska den tekniska dokumentationen innehålla en beskrivning om de lösningar med vilka man försäkrarsig om att de väsentliga kraven i denna förärdning uppfylls, inklusive en förteckning över de övriga relevanta tekniska specifikationerna. Om de harmoniserade standarderna har tillämpats delvis ska man i den tekniska dokumentationen precisera vilka delar som tillämpats.
 • resultaten av de genomförda planeringsberäkningarna, besiktningarna etc.
 • testrapporter
 • installations- och bruksanvisningar för anordningen
 • Redskapets EU-försäkran om överensstämmelse med anvisningar om hur redskapet ska tillfogas till anordningen eller hur anordningen ska sättas ihop.

Tillverkaren ska spara den tekniska dokumentationen i 10 år från det att gasanordningen eller -redskapet har släppts ut på marknaden.

Märkningar och bruksanvisningar

Gasanordningen eller dess produktskylt ska innehålla en CE-märkning samt följande uppgifter:

 • tillverkarens namn, registrerad produktnamn eller registrerat varumärke
 • anordningens typ-, parti- eller serienummer eller annan märkning med vars hjälp produkten kan identifieras
 • typ av strömkälla som använts (för produkter som använder ström)
 • anordningskategori
 • anordningens nominella arbetstryck
 • uppgifter som är nödvändiga för korrekt och säker installation av anordningen.

Redskapet eller dess produktskylt ska i tillämpliga delar innehålla de ovannämnda uppgifterna.

Utöver det som sagts ovan ska importörer på anordningen eller redskapet ange sitt namn, sitt registrerade produktnamn eller varumärke och en postadress för kontakter. Om detta inte är möjligt, ska uppgifterna anges på anordningens förpackning eller i medföljande dokument. I Finland ska kontaktuppgifterna anges på finska och svenska.

Mer detaljerad information om kraven på märkningarna och bruksanvisningarna finns i bilaga 4 av förordningen om gasanordningar och standarderna om gasanordningar.

Förfarandet för bedömningen av överensstämmelse

Gasanordningens tillverkare ansvarar för bedömningen av överensstämmelse i planerings- och tillverkningsskedet.

Om importören eller distributören saluför gasanordningen under sitt eget produktnamn eller varumärke, gäller tillverkarens skyldigheter för importören eller distributören.

Mer detaljerade uppgifter om förfaranadena för bedömningen av överensstämmelse och de moduler som används finns i bilaga 3 av gasanordningsförordningen.

Det organ som anmälts vid EU-typkontrollen bedömer överensstämmelsen av den tekniska planeringen av gasanordningen och testexemplaret.  Det anmälda organet utfärdar ett EU-typintyg för den gasanordning som uppfyller kraven.

Anmälda organ är besiktningsorgan som godkänts och övervakas av EU-medlemsländerna. Anmälda organ har rätt att utföra Eu-typkontroller ellerpå annat sätt försäkra sig om att produkten uppfyller de krav som ställts på den. Uppgifter om de anmälda organen finns tillgängliga på Europeiska kommissionens NANDO-webbplats.

Giltighetstiden av ett EU-typintyg är högst 10 år. Tillverkaren ska be det anmälda organet att granska EU-typintyget, om

 • tillverkaren har genomfört ändringar på produkten
 • det har skett ändringar i branschens utveckling, t.ex. en ny standardversion
 • senast före utgången av intygets giltighetstid.

Innan gasanordningen släpps ut på marknaden ska distributören kontrollera att anordningen har CE-märkts och försetts med anvisningar och säkerhetsuppgifter på finska och svenska. Distributören ska också försäkra sig om att gasanordningens tillverkare och importör har uppfyllt kraven om gasanordningars märkningar. Utöver det som sagts ovan ska importören även kontrollera att tillverkaren har utfört adekvat bedömning av överensstämmelse med kraven.

EU-försäkran om överensstämmelse

Tillverkaren ska upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse innan gasanordningen släpps ut på marknaden. Med uttrycket ’släppa ut på marknaden’ avses första gången som gasanordningen görs tillgänglig på EU:s inre marknad. Närmare information om innehållet av EU-försäkran om överensstämmelse finns på sidan EU-försäkran om överensstämmelse och i EU:s förordning om gasanordningar. En kopia av EU-försäkran om överensstämmelse ska medfölja utrustningen.

EU-försäkran om överensstämmelse ska upprättas på de språk som krävs av ifrågavarande EU-land, i Finland på finska och svenska.

CE-märkning

Gasanordningar ska CE-märkas då de importeras för försäljning i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Tillverkaren ska fästa en CE-märkning på gasanordningen.  Genom att fästa en CE-märkning på produkten försäkrar tillverkaren att produkten överensstämmer med alla tillämpliga direktiv och förordningar om CE-märkning.

Allmän information om CE-märkning finns på sidan CE-märkning.

Alla gasanordningar ska förses med en CE-märkning. CE-märkningen ska fästas så att den är synlig, lätt läsbar och outplånlig. Om det inte är möjligt på grund av anordningens egenskaper att fästa märkningen på den personliga utrustningen, kan CE-märkningen fästas på förpackningen eller på de medföljande dokumenten.

Gasanordningens CE-märkning ska förses med det fyrsiffriga identifikationsnumret av det anmälda organet och de två sista siffrorna i det år då märkningen har fästs. CE-märkningen och identifikationsnumret kan förses med andra märkningar som påvisar en särskild risk eller ett särskilt användningsområde.

Lågtrycksregulatorer och gasslangar

Med gasanordningar använder man ofta lågtrycksregulatorer och gasslangar. Vid separat försäljning av dessa produkter omfattas de inte av gasanordningsförordningen, utan säkerhetskraven för dem fastställs nationellt i Finland.