Anskaffningar och anbudsförfrågningar

Med anskaffning avses att Tukes genom köp, hyrning eller därmed jämförbar verksamhet erhåller varor eller tjänster av någon utomstående.

Bland Tukes största enskilda anskaffningar är köpen av experttjänster:

  • testnings- och inspektionstjänster som ingår i marknadsövervakningen av produkter
  • kommunikationstjänster
  • planering, utveckling och uppdatering av operativsystem
  • utbildnings-, forsknings- och rådgivningstjänster.

Tukes publicerar konkurrensutsatta upphandlingar i Cloudia Tarjouspalvelu. Upphandlingsdokumenten anknutna till anbudsförfrågningar och kontakter som gäller upphandlingen sköts med den elektroniska Tarjouspalvelu-tjänsten.

Tukes har organiserat sin upphandlingsverksamhet så att upphandlingarna kan genomföras ekonomiskt och systematiskt samt i form av så ändamålsenliga helheter som möjligt. Vid upphandlingarna utnyttjas de befintliga konkurrensförhållandena och både företag och andra samfund får likvärdiga möjligheter att erbjuda varor och tjänster i Tukes anbudsförfarande.

Principer för Tukes upphandlingar

Ledande principer för Tukes samtliga upphandlingar är:

  • opartisk och icke-diskriminerande behandling av leverantörerna som deltar i anbudsförfarandet
  • en transparent upphandlingsprocess
  • kraven som hör ihop med anskaffningen ska stå i proportion till anskaffningens värde och natur.

Utförandet av Tukes och de andra offentliga organens upphandlingar styrs av lagen om offentlig upphandling. Upphandlingslagen (1397/ 2016) förpliktar att använda offentliga medel effektivt och göra högkvalitativa och innovativa upphandlingar som stödjer en hållbar utveckling. Statens handbok för offentlig upphandling (Julkisten hankintojen käsikirja 2023) som utarbetats av finansministeriet utifrån upphandlingslagen vägleder statliga ämbetsverk i organiserandet och utförandet av upphandlingar samt harmoniserar upphandlingspraxisen i statsförvaltningens ämbetsverk och institutioner.  Anvisningar och bestämmelser för upphandling ges av finansministeriet samt av arbets- och näringsministeriet, som styr Tukes verksamhet.