Märkning av kemikalier

På en förpackning för en farlig kemikalie finns en varningsetikett. En farlig kemikalie identifierar du bäst på varningsmärkena.  På varningsetiketten hittar du dessutom faro- och skyddsfraser. Farofraserna anger vilka faror produkten kan orsaka. Skyddsfraserna anger hur man kan minska eller förhindra skadliga verkningar orsakade av användning eller bortskaffande av kemikalien.

Vissa kemikalieförpackningar ska också ha en säkerhetsförslutning eller en farosymbol för synskadade. Säkerhetsförslutningen är avsedd för att skydda barn mot kemikalier. Farosymbolen för synskadade är en upphöjd liksidig triangel. Den berättar för blinda eller svagsynta personer att kemikalien är farlig. Säkerhetsförslutningen eller farosymbolen för synskadade används på konsumentförpackningar för de allra farligaste kemikalierna.

En kemikalie som är klassificerad som farlig kan exempelvis vara lättantändlig, direkt giftig eller farlig för vattenorganismer. Många klädtvättmedel och städmedel, målarfärger, fönsterputsmedel, propplösare, bensin och grilltändvätskor är farliga kemikalier.

Nedan finns information om hurdana faror varningsmärkena varnar för. Förutom de nya varningsmärkena med röd ram kan det i ditt hem fortfarande finnas i bruk kemikalier som är märkta med de gamla varningsmärkena med orange botten. Produkter med det gamla varningsmärket med orange botten får inte längre stå på affärshyllan, men du får förbruka de förpackningar som du har.

Vissa blandningar som orsakar fysikalisk fara och som klassificerats som hälsofarliga, såsom tvättmedel och målningsfärger, ska från och med 2021 märkas med en kod på 16 tecken som kallas för unik formuleringsidentifierare eller UFI-kod. Med hjälp av UFI-koden kan blandningen identifieras, och giftinformationscentralen kan ge nödvändiga vårdanvisningar vid förgiftning. Vid förgiftning ska du i lugn och ro läsa UFI-koden på varningsmärket och berätta den för giftinformationscentralen.

Hälsoskadlig / irriterande / sensibiliserande / farlig för ozonskiktet

Varoitusmerkki: terveydelle haitallinen tai ärsyttävä tai herkistävä tai otsonikerrokselle vaarallinen

det gamla varningsmärket för motsvarande faroklass

Vanha oranssi varoitusmerkki: haitallinen

Frätande / allvarlig ögonskada

Syövyttävä

de gamla varningsmärkena för motsvarande faroklass

Vanha oranssi varoitusmerkki: syövyttäväHaitallinen

Allvarlig hälsofara

Vakava terveysvaara

de gamla varningsmärkena för motsvarande faroklass

MyrkyllinenOranssi varoitusmerkki: haitallinen

Miljöfarlig

Ympäristölle vaarallinen

det gamla varningsmärket för motsvarande faroklass

Ympäristölle vaarallinen

Fysikaliska faror: Explosiv, lättantändlig, oxiderande, gas under tryck

RäjähtäväSyttyväHapettavaPaineen alainen kaasu

de gamla varningsmärkena för motsvarande faroklass

Oranssi varoitusmerkki: räjähtäväOranssi varoitusmerkki: syttyväOranssi varoitusmerkki: hapettava

Tips för användning och lagring av kemikalier

  • Förvara kemikalier i den ursprungliga förpackningen.
  • Observera varningsmärken och läs informationen på etiketten. Följ anvisningarna.
  • Får inte komma i kontakt med munnen, huden, ögonen, lungorna eller miljön.
  • Förvara kemikalier oåtkomliga för barn.
  • Ring nödnumret 112 om en olycka inträffar. Om det är frågan om en förgiftningsolycka, kan du också ringa till giftinformationscentralen.
  • Hantera kemikalier och kemikalieförpackningar enligt din kommuns anvisningar.

Läs varningstexten