Märkning av kemikalier

På en förpackning för en farlig kemikalie finns en varningsetikett. En farlig kemikalie identifierar du bäst på varningsmärkena.  På varningsetiketten hittar du dessutom faro- och skyddsfraser. Farofraserna anger vilka faror produkten kan orsaka. Skyddsfraserna anger hur man kan minska eller förhindra skadliga verkningar orsakade av användning eller bortskaffande av kemikalien.  Vissa kemikalieförpackningar ska också ha säkerhetskapsyl eller relieftriangel för synskadade. En kemikalie som är klassificerad som farlig kan exempelvis vara lättantändlig, direkt giftig eller farlig för vattenorganismer. Många klädtvättmedel och städmedel, målarfärger, fönsterputsmedel, propplösare, bensin och grilltändvätskor är farliga kemikalier.

Här nedan beskrivs för vilka faror varningsmärkena varnar. Förutom de nya varningsmärkena med röd ram kan det i ditt hem fortfarande finnas i bruk kemikalier som är märkta med de gamla varningsmärkena med orange botten.

Hälsoskadlig / irriterande / sensibiliserande / farlig för ozonskiktet

Varoitusmerkki: terveydelle haitallinen tai ärsyttävä tai herkistävä tai otsonikerrokselle vaarallinen Vanha oranssi varoitusmerkki: haitallinen

Frätande / allvarlig ögonskada

SyövyttäväVanha oranssi varoitusmerkki: syövyttäväHaitallinen

Allvarlig hälsofara

Vakava terveysvaaraMyrkyllinenOranssi varoitusmerkki: haitallinen

Miljöfarlig

Ympäristölle vaarallinenYmpäristölle vaarallinen

Fysikaliska faror: Explosiv, lättantändlig, oxiderande, gas under tryck

RäjähtäväSyttyväHapettavaPaineen alainen kaasu

Oranssi varoitusmerkki: räjähtäväOranssi varoitusmerkki: syttyväOranssi varoitusmerkki: hapettava

Tips för användning och lagring av kemikalier

  • Förvara kemikalier i den ursprungliga förpackningen.
  • Observera varningsmärken och läs informationen på etiketten. Följ anvisningarna.
  • Se till att du inte får kemikalier i munnen, på huden, i ögonen eller i lungorna.
  • Förvara kemikalier oåtkomliga för barn.
  • Ring nödnumret 112 om en olycka inträffar. Om det är frågan om en förgiftningsolycka, kan du också ringa till giftinformationscentralens nummer 09 471 977.
  • Tänk på miljöaspekterna innan du bortskaffar kemikalier.