Krav på förpackningar

Förpackningarna för ämnen och blandningar som klassificerats som farliga ska vara säkra. Förpackningarna och förslutningarna ska hålla under produktens hela livscykel. Förpackningarna får inte läcka eller lösas upp, deras material får inte reagera med innehållet och förpackningar som är försedda med utbytbara förslutningar ska kunna återförslutas utan att innehållet läcker ut.

Kemikaliens leverantör, dvs. tillverkaren, importören, nedströmsanvändaren eller distributören ansvarar för att ämnet eller blandningen har förpackats i enlighet med CLP-förordningen.

Förpackningar som är avsedda för allmän konsumtion får varken ha en form eller formgivning som kan locka barn eller vilseleda konsumenterna. Förpackningen får inte likna

  • livsmedel
  • kosmetiska produkter
  • läkemedel
  • djurfoder.

Det finns separata bestämmelser om säkerhetsförslutningar och farosymboler för synskadade och om flytande tvättmedel i upplösliga förpackningar för engångsbruk.

Varningsetiketter

Varningsetiketter ska fästas permanent på förpackningarna, etiketterna ska vara läsliga horisontellt och varningsmärkningarna ska vara tydligt urskiljbara. Tilläggsmärkningar används för att komplettera varningsetikettens innehåll.

Lagstiftning

CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008
Avdelning IV: förpackningar