Kemikalier i leksaker

Enligt EU:s leksaksdirektiv får leksaker inte medföra risk för skador på människors hälsa till följd av exponering för de kemiska ämnen eller blandningar som leksaken innehåller. Särskilda krav ställs på användningen av följande kemikalier i leksaker:

 • cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen, dvs. CMR-ämnen
 • vissa ämnen, som bisfenol A och flera brandskyddsmedel i leksaker avsedda för små barn och leksaker avsedda att stoppas i munnen
 • nitrosaminer och nitroserbara ämnen i leksaker avsedda för små barn och leksaker som är avsedda att stoppas i munnen
 • allergiframkallande doftämnen
 • 19 farliga ämnen, varav de flesta är metaller.

CMR-ämnen

CMR-ämnen får inte överstiga koncentrationsgränserna nedan i leksaker och leksaksdelar. Som koncentrationsgränser tillämpas de allmänna koncentrationsgränserna i EU-förordningen om klassificering, märkning och förpackning, CLP-förordningen, för de aktuella farokategorierna, om inga särskilda koncentrationsgränser finns för det aktuella ämnet. Klassificeringar av ämnen och eventuella särskilda koncentrationsgränser finns i  ECHAs förteckning över klassificeringar och märkningar.

Koncentrationsgränser för CMR-ämnen i leksaker
Ämnets CLP-klassificering Allmän koncentrationsgräns i CLP*
Cancerframkallande (Carc.) eller mutagen (Muta)
kategori 1A och 1B
0,1 %
Cancerframkallande (Carc.) eller mutagen (Muta)
kategori 2
1%
Reproduktionstoxisk (Repr.) kategori 1A och 1B 0,3%
Reproduktionstoxisk (Repr.) kategori 2 3%
* Som koncentrationsgräns används en särskild koncentrationsgräns för ett visst ämne, om en sådan finns.

Begränsningen gäller inte leksaksdelar som är oåtkomliga för barn.

Som ett undantag är användningen av nickel, som är klassificerat som ett CMR-ämne, tillåten i rostfritt stål som används för att tillverka till exempel ramar för leksakscyklar och i leksaksdelar som är avsedda att leda elektrisk ström. Undantaget tillämpas inte på nickelbeläggningar.

Bild: leksaker

Leksaker avsedda för små barn och övriga leksaker avsedda att stoppas i munnen

I leksaker avsedda för barn under 36 månader och andra leksaker avsedda att stoppas i munnen får koncentrationen av vissa ämnen i leksakerna inte överstiga de gränsvärden som anges i tillägg C till leksaksdirektivet. Dessa ämnen är:

 • TCEP
 • TCPP
 • TDCP
 • bisfenol A
 • formamid
 • 1,2-bentsisotiatsol- 3(2H)-on
 • reaktionsblandning av: 5-kloro-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6] (3:1)
 • 5-kloro-2-metylisotiazolin-3(2H)-on
 • 2-metylisotiazolin-3(2H)-on 

Nitrosaminer och nitroserbara ämnen

Från leksaker som är avsedda för barn under 36 månader eller i andra leksaker som är avsedda att stoppas i munnen får det inte lösgöras nitrosaminer över 0,05 mg/kg eller nitroserbara ämnen över 1 mg/kg. Nitrosaminer har hittats naturligt förekommande i t.ex. gummi. 

Allergiframkallande doftämnen

Följande allergiframkallande doftämnen är förbjudna i leksaker. Deras restkoncentrationer i leksaker får inte överstiga 100 mg/kg:

 • olja av ålandsrot (Inula helenium)
 • allylisotiocyanat
 • bensylcyanid
 • 4-tert-butylfenol
 • chenopodiumolja
 • cyclamenalkohol
 • dietylmaleat
 • dihydrokumarin
 • 2,4-dihydroxi-3-metylbensaldehyd
 • 3,7-dimetyl-2-oken-1-ol (6,7-dihydrogeraniol)
 • 4,6-dimetyl-8-tert-butylkumarin
 • dimetylcitrakonat
 • 7,11-dimetyl-4,6,10-dodekatrien-3-on
 • 6,10-dimetyl-3,50,9-undekatrien-2-on
 • difenylamin
 • etylakrylat
 • fikonblad, färska och beredda
 • trans-2-heptenal
 • trans-2-hexenaldietylacetal
 • trans-2-hexenaldimetylacetal
 • hydroabietylalkohol
 • 4-etoxifenol
 • 6-isopropyl-2-dekahydronaftalenol
 • 7-metoxikumarin
 • 4-metoxifenol
 • 4-(p-metoxifenyl)-3-buten-2-on
 • 1-(p-methoxifenyl)-1-penten-3-on
 • metyl-trans-2-butenoat
 • 6-metylkumarin
 • 7-metylkumarin
 • 5-metyl-2,3-hexanedion
 • costusrotolja (Saussurea lappa Clarke)
 • 7-etoxi-4-metylkumarin
 • hexahydrokumarin
 • perubalsam, obearbetad (exudat av Myroxylonpereirae (Royle) Klotzsch)
 • 2-pentyliden-cyklohexanon
 • 3,6,10-trimetyl-3,5,9-undekatrien-2-on
 • citronverbenaolja (Lippia citriodora Kunth)
 • ambrettmysk (4-tert-butyl-3-metoxi-2,6-dinitrotoluen)
 • 4-fenyl-3-buten-2-on
 • amylkanelaldehyd*
 • amylkanelalkohol*
 • bensylalkohol*
 • bensylsalicylat*
 • kanelalkohol*
 • kanelaldehyd*
 • citral*
 • kumarin*
 • eugenol*
 • geraniol*
 • hydroxicitronellal*
 • hydroxi-metylpentylcyklohexenkarboxaldehyd*
 • isoeugenol*
 • ekmosseextrakt*
 • trämosseextrakt*

Om över 100 mg/kg av följande allergiframkallande doftämnen finns i leksaken eller en del av den, ska dess namn anges på leksaken, en etikett som fästs på leksaken eller på förpackningen eller i bruksanvisningen:

 • anisylalkohol
 • bensylbensoat
 • bensylcinnamat
 • citronellol
 • farnesol
 • hexylkanelaldehyd
 • lilial
 • d-limonen
 • linalol
 • metylheptinkarbonat
 • 3-metyl-4-(2,6,6-trimetyl-2-cyklohexen-1-yl)-3-buten-2-on

Användningen av *-märkta samt ovan angivna allergiframkallande doftämnen är tillåten i doftbrädspel, kosmetikaförpackningar och smakspel för barn över 3 år, om förpackningen är försedd med tillbörliga varningar om doftämnen och om att leksaken inte lämpar sig för barn under 3 år. Dessutom ska kraven i kosmetika- och livsmedelslagstiftningen beaktas.

leksak makeup

Migrationsgränser för farliga ämnen

För migration, dvs. lösgöring av följande farliga ämnen från leksaker ges gränsvärden i punkt 13 i del III i bilaga II till leksaksdirektivet.

 • aluminium
 • kadmium
 • bly
 • strontium
 • antimon
 • krom III
 • mangan
 • tenn
 • arsenik
 • krom VI
 • kvicksilver
 • organiska tennföreningar
 • barium
 • kobolt
 • nickel
 • zink
 • bor
 • koppar
 • selen

För varje ämne ges gränsvärdet för

 • torrt, sprött, pulverliknande eller böjligt leksaksmaterial, från vilket pulverliknande material lösgörs vid lek
 • vätskeformigt eller klibbigt leksaksmaterial
 • avskavt leksaksmaterial.

Ett undantag utgörs av leksaker och leksaksdelar som inte kan utgöra någon fara till följd av att barnen suger, slickar, sväljer eller har långvarig hudkontakt med leksakerna.

Kemikaliekrav på leksaker i den övriga lagstiftningen

 

 

 

 

Annanstans på nätet