Ansvariga personer: god praxis och utnämnande

Med ansvarig person, driftsledare eller driftsövervakare menar man en person som är i företagets tjänst och vars uppgift är att övervaka att föreskrifterna följs i verksamheten.

På den här sidan finns god praxis för arbetsgivare och ansvariga personer listad. I de nedanstående tabellerna ser du på vilka olika områden det krävs ansvariga personer, och vilka kvalifikationer som krävs för att sköta uppgiften.

God praxis för arbetsgivaren

 • Anteckna
  • den ansvariga personens uppgifter och ansvarsområden så detaljerat som möjligt
  • den arbetstid som den ansvariga personen kan använda för att sköta uppgiften
  • den ansvariga personens beslutsbefogenhet, t.ex. rätt att avbryta verksamheten
  • utbildningsmål med vilka den ansvariga personen upprätthåller sitt kunnande.
 • Informera den ansvariga personen om ändringar och planer i god tid.
 • Säkerställ att den ansvariga personen har förstått sin uppgift och be den ansvariga personen om ett skriftligt medgivande om att sköta uppgiften.
 • Fundera i förväg på vad som händer när den ansvariga personen inte är tillgänglig, t.ex. semester, sjukdom.
   

God praxis för den ansvariga personen

 • Ta reda på
  • vilka av dina uppgifter som ansvarig person föreskrivs i lagar och förordningar
  • vilka arbetsuppgifter som du som ansvarig person ansvarar för
  • eventuella tillstånd och tillståndsvillkor som berör företagets verksamhet
  • utarbetade säkerhetsprinciper och planer med vilka säkerheten upprätthålls i företaget, t.ex. räddningsplan
  • har det utnämnts en suppleant för den ansvariga personen.
 • För bok över det arbete som du gör som ansvarig person.
 • Följ med ändringar i lagstiftningen och kommunikation i branschen. Tukes publicerar bulletiner, nyheter och nyhetsbrev som den ansvariga personen kan ha nytta av.
 • Meddela arbetsgivaren skriftligt om uppgiften inte kan skötas på lagenligt sätt på grund av arbetstid, kunnande, beslutsbehörighet eller andra orsaker.
 • Om en olycka inträffar, bedöms den ansvariga personens straffrättsliga ansvar och skadeståndsskyldighet utifrån personens eget agerande.

Farliga kemikalier

Bransch Titel När ska en ansvarig person utnämnas? Kvalifikationskrav Anmälan till myndigheterna Mer information
Farliga kemikalier Driftsövervakare När verksamheten är omfattande, dvs behöver Tukes tillstånd. Bör påvisa kompetens i prov som Tukes ordnar Nej Driftsövervakare för industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier
Flytgas Driftsövervakare När verksamheten är omfattande, dvs behöver Tukes tillstånd. Bör påvisa kompetens i prov som Tukes ordnar Nej

Driftsövervakare för flytgas

Naturgasupplag Driftsövervakare En driftsövervakare ska alltid utnämnas för upplagring. Bör påvisa kompetens i prov som Tukes ordnar samt tillräcklig arbetserfarenhet.

Ja

se ovan
Tankningsstation för naturgas Driftsövervakare En driftsövervakare ska alltid utnämnas för tankningsstationer. Bör påvisa kompetens i prov som Tukes ordnar samt tillräcklig arbetserfarenhet. Ja se ovan
Rörsystem för naturgas Driftsövervakare Överföringsrörsystem, distributions- och driftsrörsystem, där den nominella bränsleeffekt hos de förbrukningsanordningar som är anslutna till rörsystemet sammanlagt är över 1,2 MW.

Bör påvisa kompetens i prov som Tukes ordnar och

1) tillräcklig arbetserfarenhet med distributions- och driftsrörsystem

2) lämplig teknisk- eller ingenjörsexamen för distributionsrörsystemen samt 2 års arbetserfarenhet. (SRf 551/2009, 25 §)

 

Ja se ovan

Tryckbärande anordningar

Bransch Titel När ska en ansvarig person utnämnas? Kvalifikationskrav Anmälan till myndigheterna Mer information
Tryckbärande anordning Driftsövervakare och driftsövervakarsuppleant Om den tryckbärande anordningen ska registreras. Bör ha expertis om den tryckbärande anordningens konstruktion, drift och underhåll. Ja, med ändringsanmälan för tryckbärande anordning -blankett  
Pannanläggning Driftsövervakare och driftsövervakarsuppleant Pannornas effekt sammanlagt över 1 MW eller tryck över 10 bar. Specialkrav för punkt (L 1144/2016, 72 §) Ja, med ändringsanmälan för tryckbärande anordning -blanketten  

Explosiva varor, fyrverkeripjäser och skjutförnödenheter

Bransch Titel När ska en ansvarig person utnämnas? Kvalifikationskrav Anmälan till myndigheterna Mer information
Explosiva varor Ansvarig person / Ansvarig ledare Bör alltid finnas, dvs tillverkning, lagring och försäljning. Bör påvisa kompetens i prov som Tukes ordnar. Nej

 

 

Fyrverkeripjäser, patroner och krut Handelsansvarig Handel och upplagring i samband med det, exkl.  Klasser F1 och P1 Bör påvisa kompetens i prov som Tukes ordnar. Samtidigt som räddningsmyndigheterna meddelas om försäljningens påbörjan. Blanketter på räddningstjänsternas sidor.

 

 

Installationsaffärer

Bransch Titel När ska en ansvarig person utnämnas? Kvalifikationskrav Anmälan till myndigheterna Mer information
Naturgas-, flytgas- och oljeledningsaggregat Ansvarig person Vid installations-, underhåll-, och besiktningsarbeten av naturgas-, flytgas- och oljeledningsaggregat Bör ha ett kvalifikationsintyg (flera rättspunkter) beviljat av Lämmitysenergia yhdistys ry (Föreningen för Uppvärmningsenergi) Ja Godkända affärer
Brandvarnare och släckanläggningar Ansvarig person Vid installations- och underhållsarbeten för brandvarnare och släckanläggningar Bör ha lämplig utbildning och arbetserfarenhet samt godkänt kompetensprov (L 10/2007) Ja  
Handbrandsläckare Ansvarig person Vid granskning och underhåll av produkten i fråga Bör ha räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK):s underhållsexamensbevis för handbrandsläckare L 10/2007, A 917/2005

Ja

 

 
Anordningar som innehåller kylmedier Ansvarig person Vid installations- och servicearbeten för anordningar som innehåller kylmedier Bör ha lämplig utbildning och arbetserfarenhet (A 766/2016 2 §) Ja  

 

Elektricitet

Bransch Titel När ska en ansvarig person utnämnas? Kvalifikationskrav Anmälan till myndigheterna Mer information
Elektriska installationer Driftsledare Anslutningseffekt > 1600 kVA eller över 1 kV SPÄNNING i installationen. Lämplig utbildning och arbetserfarenhet samt elsäkerhetsexamina Kompetensintyget beviljas av SETI Oy (L 1135/2016, 66-71 §) Ja, inom 3 månader efter installationens ibruktagning Elektriska installationer
Elarbeten Elarbetens ledare   Lämplig utbildning och arbetserfarenhet samt elsäkerhetsexamina Kompetensintyget beviljas av SETI Oy (L 1135/2016, 66-71 §) Ja, innan påbörjan av verksamheten  
Hissarbeten Ledare av hissarbeten   Lämplig utbildning och arbetserfarenhet samt Tukes hissäkerhetsexamen. Kompetens beviljas av SETI Oy. Ja, innan påbörjan av verksamheten  

Gruvor

Bransch Titel När ska en ansvarig person utnämnas? Kvalifikationskrav Anmälan till myndigheterna Mer information
Gruvor som utnyttjar mineraler Ansvarig person för gruvsäkerhet I gruvlagen fastställd gruvverksamhet

Bör påvisa kompetens i prov som Tukes ordnar samt lämplig utbildning, arbetserfarenhet och kännedom om gruvverksamhet.
(L 621/2011, 118 §   och SRf 1571/2011, 9 § )

 

Ei