Elanläggningar

En elanläggning är en funktionell helhet som består av elektrisk utrustning, installationstillbehör, ledningar, elcentraler m.m.

Elektriska installationer måste vara säkra och uppfylla de krav som ställs på dem. Det är den som innehar elanläggningen som har ansvar för att installationerna är säkra och överensstämmer med kraven.

Anläggningsklasser för elanläggningar

Elanläggningar delas in i olika klasser utifrån säkerhetskrav, krav på periodiska besiktningar och krav för underhållsprogram enligt följande tabell:

Anläggningsklass Anläggning
Klass 3

elnät hos nätbolag

Klass 2

elanläggningar som innehåller delar med över 1 000 V nominell spänning i eller utanför byggnader (högspänningsanslutningar) och lågspänningsanslutningar med över 1 600 kVA

Klass 1

bostadshus med fler än två bostäder

en elanläggning som inte är i ett bostadshus där huvudsäkringar m.m. är över 35 A, till exempel offentliga byggnader, affärshus, industribyggnader, lantbruksbyggnader och områden utomhus

 

Säkerhet under elanläggningars livstid

Konstruktion
Använd en professionell konstruktör.

Byggande, idrifttagning och förändringar
Se över säkerheten på de elektriska installationerna och att de överensstämmer med kraven. Låt till exempel göra idrifttagningsbesiktningar.

Innehavare av och driftsledare för en elanläggning
Den som innehar elanläggningen ska utnämna en driftsledare för elektriska installationer inom klass 2 och 3.

Underhåll och periodiska besiktningar
Kontrollera elanläggningens skick och åtgärda eventuella brister.

Att ta produkten ur bruk
Säkerställ att elanläggningen som har tagits ur bruk inte orsakar fara.