Ansökan om att få anordna behörighetsprov inom kylbranschen

Tukes godkänner organ med tillräcklig sakkunskap som anordnare av behörighetsprov som gäller luftkonditioneringsanordningar för fordon, släckanordningar och eletriska bytare. Som organ med tillräcklig sakkunskap räknas t.ex. läroanstalter inom dessa branscher, företag som svarar för certifieringen av personer samt importörer av anordningar eller utrustning.

Kravet på behörighetsprov gäller i synnerhet installatörer. Med en installatör avses en person som utför installationer, service och underhåll eller läckagekontroller av anordningar och utrustning som innehåller F-gaser eller tillvaratagande av F-gaser. Innehållet i behörighetsproven har beskrivits för varje bransch i bilagorna 4–6 av förordningen 766/2016.

Bifoga följande dokument till ansökan om att bli godkänd som anordnare av behörighetsprov:

  • sökandens uppgifter och FO-nummer
  • innehållet av behörighetsutbildningen: t.ex. utbildningsprogrammet, se även bilagorna 4–6 av förordningen 766/2016
  • Innehållet av behörighetsprovet: provuppgifterna, dvs. teoriprovet och det praktiska provet, bedömningskriterierna och gränserna för godkännandet
  • eventuella rekommendationer om arbetserfarenhet eller grundläggande utbildning som en förutsättning för att få delta i behörighetsutbildningen
  • redogörelser om utbildarens yrkeskompetens: utbildning och arbetserfarenhet
  • redogörelser om den utrustning och de redskap som används i de praktiska proven
  • kopia av intyget om ett avlagt behörighetsprov
  • kopia av meddelandet om att provet inte har godkänts
  • redogörelse om möjligheten att göra om en prestation som inte har godkänt eller handläggningen om en eventuell överklagan.

Ansökan ska lämnas till: [email protected]

Tukes beviljar godkännande till anordnare av behöringhetsprov på basis av ansökan. Tukes upprätthåller en förteckning över godkända anordnare av behörighetsprov.

Frågor och svar