Nationella handlingsprogrammet för hållbart växtskydd III 2023–2027

Syftet med det nationella handlingsprogrammet för hållbart växtskydd är att minska de risker som användningen av växtskyddsmedel medför för människors hälsa och miljön och att styra till användning av metoder med integrerat växtskydd, det vill säga integrerad bekämpning (IPM), inom växtskyddet.

Finlands tredje program för hållbar användning av växtskyddsmedel (National Action Plan, NAP III) gäller åren 2023–2027.

Läs hela programmet (pdf, 523 kt)

Den här sidan presenterar programmets mål och åtgärder. Åtgärderna är uppdelade i enlighet med artiklarna i ramdirektivet om hållbar användning av bekämpningsmedel.

Allmänna åtgärder för det nationella handlingsprogrammet (Art. 4)

Mål

 • Att genom att vidta de åtgärder som planeras inom ramen för detta program minska de risker och konsekvenser som användningen av växtskyddsmedel innebär för människors hälsa och miljön. 
 •  Att främja marknadstillträdet för växtskyddsmedel med låg risk så att nya mindre skadliga växtskyddsmedel kan ersätta dem som är skadligare.

Pågående åtgärder

 • Det nationella handlingsprogrammet genomförs och verksamheten rapporteras. (Tukes)
 • Genomförandet av handlingsprogrammet övervakas av en styrgrupp som sammanträder regelbundet.(Tukes)
 • Man utför riskbedömning av och fattar beslut om växtskyddsmedel, övervakar utvecklingen inom branschen och deltar i utvecklingen av riskbedömningen av växtskyddsmedel på EU-nivå. (Tukes)
 • Användningen av verksamma ämnen som ska särskilt uppmärksammas nationellt styrs endast till nödvändiga användningsområden, deras användning kontrolleras och analysmöjligheterna i kommersiella laboratorier utreds. (Tukes, Syke)

Växtskyddsutbildning (Art. 5)

Mål: 

 • Alla personer som använder växtskyddsmedel i sin yrkesverksamhet, inklusive distributörer och rådgivare, är genom en avlagd växtskyddsexamen förtrogna med säker användning av växtskyddsmedel och med att minska riskerna med dem. 
 • Alla växtskyddsutbildare och examensanordnare ska ha deltagit i fortbildning minst en gång vart femte år.

Pågående åtgärder

 • Grundläggande utbildning och fortsatt utbildning erbjuds regelbundet för yrkesmässiga användare och distributörer av växtskyddsmedel och för rådgivare. (Tukes, anordnare av utbildning och examina)
 • Alla yrkesmässiga användare avlägger examen vart femte år. (användare)
 • Examenskravet gäller yrkesmässiga användare och distributörer av växtskyddsmedel.
 • Växtskyddsexamen som avlagts i andra EU-länder godkänns i Finland. (Tukes)
 • Evenemang för informationsutbyte och förhandlingsdagar för anordnare av utbildning och examina ordnas regelbundet i samarbete med aktörer inom branschen, både via distansförbindelser och på plats. (Tukes, anordnare av utbildning och examina)
 • Utbildningsmaterialen på finska och svenska uppdateras regelbundet. (Tukes)

Krav på försäljning av växtskyddsmedel (Art. 6)

Mål: 

 • Alla försäljare av produkter som godkänts för yrkesmässigt bruk har tillräckligt med personal som har avlagt examen.
 • Försäljaren av produkter som godkänts för yrkesmässigt bruk kontrollerar alltid att köparen har en giltig växtskyddsexamen.

Pågående åtgärder

 • I butiker som säljer produkter som godkänts för yrkesmässigt bruk ska finnas minst en person som har avlagt examen. (Försäljare och distributörer)
 • Försäljarna och distributörerna av växtskyddsmedel informerar vanligen köparna om produkter som godkänts för konsumentbruk. Tukes och Kaste rf ger anvisningar om innehållet i sådana uppgifter. (Tukes, Kaste)

Information och medvetandehöjande åtgärder (Art. 7) 

Mål:

 • Medvetandet om god växtskyddspraxis höjs. Också medvetandet om fördelarna och riskerna med användning av växtskyddsmedel och användningens effekter på människors hälsa och miljön höjs. Att informera om ämnen som tillgodoser både de yrkesmässiga användarnas och konsumenternas behov. 
 • Att utöka konsumenternas medvetenhet om de låga resthalterna i finska livsmedel och foder.
 • Texterna på försäljningsförpackningar för växtskyddsmedel ska vara tydliga och användarvänliga till innehållet
 • Akuta och kroniska fall av förgiftningar av växtskyddsmedel ska inte förekomma.

Pågående åtgärder

 • I styrgruppen planeras och genomförs olika teman för information. I informationen används olika informationskanaler på ett mångsidigt sätt. (NAP-styrgrupp)
 • Allmänheten samt hobby- och yrkesanvändarna informeras aktivt om säker användning av växtskyddsmedel, om hälso- och miljöriskerna och om alternativa växtskyddsmetoder. (Alla NAP-aktörer)
 • Information om att den ekologiska produktionen växer och samexisterar med den konventionella produktionen. (Luomuliitto, Finska ekologiska forskningsinstitutet)
 • Insamling av information om akuta och kroniska fall av förgiftning. (TTL)
 • Programmet för övervakning av rester av växtskyddsmedel och informeringen om resthalter i livsmedel och foder kommer att fortsätta. (Livsmedelsverket,
  Trädgårdsförbundet (programmet GLOBALG.A.P))
 • Information till yrkesmässiga användare om riskerna med varumärkesförfalskade växtskyddsmedel och övervakning av förfalskningar. (Kaste rf, Tukes, tullen)
 • Texterna på försäljningsförpackningar och begränsningar av användningen av växtskyddsmedel utvecklas ytterligare i samarbete mellan EU och den norra zonen. (Tukes)

Kontroll av spridningsutrustning (Art. 8)

Mål:

 • Yrkesmässiga användare ska regelbundet se till att spridningsutrustningen är i gott skick så att spridningarna är säkra för människors hälsa och miljön. 
 • All spridningsutrustning i yrkesmässig användning har kontrollerats.
 • Verksamheten av alla testare har granskats minst en gång före 2027.

Pågående åtgärder

 • Sprutor i yrkesmässig användning kontrolleras med jämna mellanrum. (Tukes, spruttestare)
 • Testare som Tukes godkänt finns på olika ställen i Finland för olika typer av utrustning.(Tukes)
 • Det finns utbildning för spruttestare. Spruttestarnas verksamhet ska kontrolleras. Virtuell utbildning för spruttestare är i bruk och uppdateras vid behov, bl.a. när det gäller ny spridningsteknologi. (Tukes)
 • Spruttestning som utförts i andra EU-länder godkänns i Finland. (Tukes)
 • Vissa spruttyper har fått avvikande testscheman eller undantag från testning (Bilaga 2). (Tukes)

Flygbesprutning (Art. 9)

Mål:

 • Flygbesprutning med växtskyddsmedel genomförs endast i särskilda, motiverade fall för vilka undantag har beviljats i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning 8/2012.

Pågående åtgärder

 • Flygbesprutning med växtskyddsmedel är förbjuden.. (JSM)
 • Försöksverksamhetstillstånd för besprutning med drönare blir möjliga när ändringar i lagen om växtskyddsmedel har gjorts. Man samlar in information och erfarenheter om försöksverksamheten för besprutning med drönare för att utveckla miljöriskbedömningen. (JSM, Tukes)
 • Vid behov beviljas dispens för flygbesprutning om det inte finns några andra bekämpningsmetoder. Anvisningar om information och krav enligt ramdirektivet har getts för flygbesprutningen. (Tukes, Livsmedelsverket)

Information till allmänheten om behandling med bekämpningsmedel (Art. 10) 

Mål:

 • Vid spridning av växtskyddsmedel ska god växtskyddspraxis iakttas och grannarna och utomstående informeras om spridningen som kontinuerlig verksamhet.
 • Anvisningar om att informera utomstående finns tillgängliga och kommuniceras som en kontinuerlig verksamhet.

Pågående åtgärder

 • Yrkesmässiga användare tillhandahålls information och råd om hur exponering av utomstående för växtskyddsmedel kan förhindras i samband med hantering. (Tukes, TTL)
 • God växtskyddspraxis förhindrar att växtskyddsmedel sprids till grannarna/utomstående/ekologiska åkerskiften/biodlingar osv. (Tukes, användare)
 • Det rekommenderas att områden som behandlats med växtskyddsmedel i grönområden ska märkas. (Skötare av grönområden)
 • Närmare anvisningar om skyddsavstånd för att skydda gårdar, grannskap och andra odlingar finns i texterna på försäljningsförpackningar för växtskyddsmedel. (Tukes)

Särskilda åtgärder för att skydda vattenmiljön och dricksvattnet (Art. 11)

Mål:

 • Yt- och grundvattnets kemiska och ekologiska tillstånd är gott i fråga om växtskyddsmedel. Vattnets goda tillstånd upprätthålls och försämringen av tillståndet förhindras.
 • Gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester och miljökvalitetsnormerna överskrids inte i yt- eller grundvattnet.

Pågående åtgärder

 • Skyddet av grundvattenområden och ytvatten ingår i riskbedömningen av produkter. Man övervakar och deltar i utvecklingen och tillämpningen av riskbedömnings- och riskhanteringsmetoder i EU och norra zonen för att minska riskerna i vattenmiljön, t.ex. genom att: Vattendragen skyddas genom användning av riskbaserade skyddsavstånd och teknologi som minskar vindavdriften. (Tukes)
 • Skyddsavstånd används för att förhindra ytavrinning till brunnar, källor och vattendrag.
 • Ytrinning till vattendrag förhindras med hjälp av obehandlade växttäckta buffertzoner (10 m).
 • Anordnandet av tillräcklig miljöövervakning av växtskyddsmedel säkerställs. (Syke, NTM-centralerna, Luke, Livsmedelsverket, Tukes)

Minskad användning av eller minskade risker från bekämpningsmedel i grönområden (Art. 12)

Mål:

 • Yrkesmässig användning i grönområden uppfyller kraven i lagstiftningen för att minska hälso- och miljörisker. 

Pågående åtgärder

 • Vid riskbedömningen beaktas eventuell exponering av utomstående i rekreationsområden. Vid behov kan beslut om godkännande av växtskyddsmedel, bruksanvisningar och begränsningar ändras. (Tukes)
 • Vid riskbedömningen fastställs en arbetshygienisk karenstid för arbetstagarna efter behandlingen och information ges om dess betydelse för skyddet av arbetstagarna.(Tukes, Grönmiljöförbundet)
 • I grönområden föredras alternativa metoder, allmänkemikalier och produkter med låg risk (Grönmiljöförbundet)
 • Skötare av grönområden informeras om alternativa växtskyddsmetoder och rekommendationen om minskad användning av växtskyddsmedel i områden som används av sårbara befolkningsgrupper. (Grönmiljöförbundet)

Hantering och lagring av bekämpningsmedel samt behandling av deras förpackningar och rester (Art. 13)

Mål: 

 • Anvisningarna för personlig skyddsutrustning i bruksanvisningen för växtskyddsmedel är begripliga och ger användaren tillräckligt skydd.
 • Lagringsplatserna för växtskyddsmedel är säkra för människor och för miljön.
 • Föråldrade växtskyddsmedel och växtskyddsmedel som tagits ur bruk förs inom de angivna tidsgränserna till insamling av farligt avfall och det finns ett återvinningssystem för tomma förpackningar.

Pågående åtgärder

 • I växtskyddsutbildningarna och examen ges anvisningar om säker hantering och lagring av växtskyddsmedel samt om hantering av rester och förpackningar. (Tukes, anordnare av utbildning och examen)
 • I anvisningarna ingår lagringsanvisningar för att förebygga miljöutsläpp. (Tukes)
 • Produkterna är klassificerade för yrkesmässigt bruk och konsumentbruk. (Tukes)
 • Endast produkter med låg risk för konsumenten har godkänts för konsumentbruk. (Tukes)
 • En köpare av en produkt som godkänts för yrkesmässigt bruk ska avlägga växtskyddsexamen. (yrkesanvändare)
 • Bruksanvisningen för personlig skyddsutrustning uppdateras i texterna på försäljningsförpackningar för växtskyddsmedel så att användarens säkerhet kan garanteras genom användning av skyddsutrustning. (Tukes, TTL)

Främjande av integrerat växtskydd och ekologiskt växtskydd (Art. 14)

Mål: 

 • För alla grupper av yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel finns ett elektroniskt redovisningssystem tillgängligt som är kopplat till programvara för odlingsplanering samt till den framtida IPM-portalen och registret över spridningsutrustning.
 • Det finns en IPM-portal och ett forum för utbyte av IPM-information mellan aktörer inom sektorn. 
 • Beroendet av användningen av växtskyddsmedel minskar vid ett effektivt införande av integrerade växtskyddsmetoder, bl.a. alternativa metoder och tekniker.
 • IPM-anvisningarna för varje växtart och/eller växtgrupp används aktivt av alla yrkesodlare.
 • Yrkesmässiga användare byter till metoder eller produkter som är minst skadliga för människors hälsa och miljön.
 • Målnivån för integrerat växtskydd höjs. Målet är att inte bara uppfylla minimikraven i lagstiftningen utan att övergå till en högre nivå av odlingssystem.
 • En mångsidig växtföljd är grunden för ett hållbart växtskydd.

Grundläggande åtgärder för integrerat växtskydd

Integrerad bekämpning, det vill säga integrerat växtskydd (IPM) omfattar alla nödvändiga åtgärder för att främja bekämpning av skadegörare med låga halter av växtskyddsmedel. När så är möjligt, kommer IPM att prioritera icke-kemiska metoder och växtskyddsmedel som utgör den minsta risken för människors hälsa och för miljön. 

Integrerad växtskyddsnivå I – Precisering av användningen av växtskyddsmedel

Integrerad växtskyddsnivå II - ersättning av kemisk bekämpning med andra metoder

Integrerad växtskyddsnivå III – omplanering av odlingssystemet

Växtskydd i ekologisk produktion

Integrerat och ekologiskt växtskydd – samarbetsinlärning

Pågående åtgärder

 • I växtskyddsutbildningarna ges odlarna information om integrerat växtskydd. (Anordnare av utbildning)
 • Rådgivningstjänsterna ger råd om integrerat växtskydd och ekologisk produktion. (Rådgivning)
 •  Forskning om integrerat växtskydd och ekologisk produktion bedrivs vid forskningsinstitut. (Luke, universitet)
 • Alla växtarter och växtgrupper som allmänt odlas i Finland har fått anvisningar för integrerat växtskydd. (Luke, Växtskyddsföreningen)
 • Alternativa metoder för bekämpning av invasiva främmande arter och ogräs i grönområden undersöks och implementeras genom rådgivning. (Luke, rådgivning)
 • Användningen av alternativa metoder och bekämpningsmetoder med låg risk främjas genom utbildning och rådgivning. (Anordnare av utbildning, rådgivning)
 • I samband med beslut om godkännande av de skadligaste växtskyddsmedlen görs jämförande bedömningar. De skadligaste växtskyddsmedlen ersätts med mindre skadliga produkter för de användningsområden där det är möjligt, med beaktande av resistenshantering. (Tukes)
 • Plantmaterial kontrolleras och förökningsmaterialets kvalitet övervakas med avseende på skadegörare. (Livsmedelsverket)
 • Förädling av hållbara växtsorter och användning av certifierat utsäde främjas. (Luke, Livsmedelsverket, växtförädlare, fröhandlare)
 • Skyddet av pollinerare främjas genom bruksanvisningar och begränsningar för användningen av växtskyddsmedel, genom anvisningar till odlare samt genom rådgivning och utbildning. (Tukes, rådgivning, anordnare av utbildning)

Utväckling av infikatorer (Art. 15)

Mål: 

 • Trenden för de indikatorer som beskriver riskerna med användning av växtskyddsmedel sjunker.
 • Trenderna för användningen av vissa verksamma ämnen som identifierats sjunker.
 • Indikatordata är lättillgängliga för forskning. 
 • Man skapar ett program för övervakning av rester av växtskyddsmedel i miljön.
 • De indikatorer som används bygger på forskningsresultat, ger en mer realistisk bild och underlättar kommunikationen om utvecklingen av miljö- och hälsoriskerna med växtskyddsmedel.

Pågående åtgärder

 • Utvecklingen av harmoniserade riskindikatorer övervakas. 
 • Till kommissionen och övriga medlemsstater rapporteras om utvecklingen av riskindikatorer, trender i användningen av särskilt farliga verksamma ämnen och andra verksamma ämnen, växter, områden och användningsområden som kräver särskild uppmärksamhet.
 • Vid behov ska nya särskilt farliga verksamma ämnen identifieras när tidigare verksamma ämnen faller bort från marknaden.
 • Medborgare och sakkunniga inom branschen informeras om trender med indikatorerna också i Finland.

NAP III indikatorer och ansvariga parter för dem