Elektromagnetisk kompatibilitet - EMC

Störningsemissionen och störningståligheten hos elapparater och elutrustningar måste överensstämma med kraven. Alla elapparater och elutrustningar påverkar varandra inbördes när de är i beröring med varandra eller befinner sig nära varandra. Syftet med elektromagnetisk kompatibilitet, EMC, är att säkerställa att elapparater och elutrustningar inte orsakar störningar eller störs av andra apparater eller utrustningar.

Tillverkaren av en elapparat eller en elutrustning är ansvarig för att apparaten eller utrustningen uppfyller EMC-direktivets krav. Den elektromagnetiska kompatibiliteten regleras med EMC-direktivet. 

Vad är en EMC-störning?

Störningar från elapparater och elutrustningar är alla elektromagnetiska fenomen som inte är avsedda för nyttobruk. Störningarna sprids från en elapparat eller en elutrustning till en annan antingen via ledare eller genom strålning. Exempelvis är ränder på televisionsbilden, sprakande i radion eller datorns felfunktioner ofta orsakade av störningar som skapas av andra elapparater eller elutrustningar.

EMC-direktivets tillämpningsområde

EMC-direktivet gäller alla elapparater och elutrustningar som kan orsaka elektromagnetiska störningar eller vilkas funktion en elektromagnetisk störning kan påverka.

EMC-direktivets tillämpningsområde innefattar inte

 • radioapparater
 • produkter inom luftfart
 • radioapparater som används av radioamatörer
 • för fackmäns användning avsedda kundspecifikt tillverkade bedömningsverktyg, som används i forsknings- och utvecklingsenheter
 • apparater och utrustningar vilkas påverkan på elektromagnetisk kompatibilitet är liten.

Om EMC-kraven regleras delvis eller helt i något annat direktiv, tillämpas inte EMC-direktivet till dessa delar.

Så här säkerställer du elapparaters överensstämmelse med kraven

 1. Kontrollera kraven
  Kontrollera de väsentliga krav avseende elektromagnetisk kompatibilitet som finns angivna i EMC-direktivet. Genom testning av elapparaten enligt de harmoniserade standarderna kan en tillverkare påvisa att en elapparat uppfyller de väsentliga kraven.
   
 2. Kontrollera produktens överensstämmelse med kraven
  Tillverkaren måste kontrollera och testa att elapparaten uppfyller EMC-direktivets krav, enligt ett förfarande för bedömning av överensstämmelse med kraven som beskrivs i bilagor till direktivet.  Tillverkaren kan som bedömningsförfarande använda antingen intern kvalitetsövervakning enligt bilaga II, eller EU-typkontroll enligt bilaga III och därav följande typenlighet som baseras på intern kvalitetsövervakning. Tillverkaren ska också bedöma vilka risker som produkten kan medföra.
   
 3. Behövs anmält organ?
  Det beror på det förfarande för bedömning av överensstämmelse med kraven som tillverkaren använder sig av, om en tredje part, ett anmält organ, behöver delta i bedömningen av överensstämmelsen med kraven.
   
 4. Upprätta nödvändiga dokument
  Tillverkaren ska upprätta tekniska dokument för den elektriska produkten. Förutom de tekniska dokumenten ska det upprättas en EU-försäkran om överensstämmelse med kraven och nödvändiga anvisningar så att slutanvändaren kan använda apparaten enligt användningsändamålet.
   
 5. Fäst CE-märkning och andra märkningar
  Förutom CE-märket ska tillverkaren på elapparaten också fästa andra märkningar som krävs enligt direktivet, såsom spårbarhetsmärkningar. Om apparaten inte är avsedd att användas i bostadsområde, ska det på apparaten och vid behov även på förpackningen finnas en tydlig angivelse om användningsbegränsningen.

Tillverkarens, importörens och säljarens skyldigheter

Utöver produktkraven anger EMC-direktivet också skyldigheter för produktens tillverkare, för importören och för säljaren.

Så här säkerställer du elutrustningars överensstämmelse med kraven

För elutrustningar innehåller EMC-direktivet annorlunda bestämmelser än för elapparater, eftersom principen om fri rörlighet inte tillämpas på elutrustningar.

Tillverkaren av en elutrustning ska konstruera och bygga utrustningen enligt god teknisk sed, så att elutrustningen med korrekt underhåll och korrekt reparerad är elektromagnetiskt kompatibel. Elektromagnetiskt kompatibel innebär att utrustningen uppfyller EMC-direktivets väsentliga krav på elektromagnetisk kompatibilitet och de särskilda krav som ställs på fasta installationer.

Tillverkaren av elutrustningen ska anteckna tillämpad teknisk praxis i dokument som överlämnas till innehavaren av elutrustningen.

Elapparat som placeras i bestämd fast installation

Om en elapparat placeras i en bestämd fast installation och inte säljs på annat sätt, behöver apparatens tillverkare inte genomföra någon bedömning av apparatens överensstämmelse med kraven enligt EMC-direktivet. Apparaten får dock inte försämra EMC-egenskaperna hos den fasta installationen. Tillverkaren behöver inte upprätta någon EU-försäkran om överensstämmelse med kraven för apparaten och inte heller fästa någon CE-märkning på den.

Tillverkaren ska i dokumenten för elapparaten

 • specificera den ifrågavarande fasta installationen
 • ange vilka försiktighetsåtgärder som installationen av apparaten förutsätter, för att installationens överensstämmelse med kraven inte ska äventyras
 • lämna den information och de märkningar som EMC-direktivet kräver.