Övrig EU-lagstiftning som kan gälla maskiner

Utöver maskinförordningen kan även andra bestämmelser gälla maskiner. Vilka bestämmelser som ska tillämpas beror på tillverkarens riskbedömning.

Nedan har de vanligaste bestämmelser som tillämpas på maskiner listats samt länkar till ytterligare information.

Lågspänningsdirektiv LVD, 2014/35/EU

Lågspänningsdirektivet tillämpas inte på elektroniska maskiner vad gäller förfaranden för att släppa maskinen ut på marknaden och ibruktagning. I maskinens försäkran om överenskommelse ska man alltså inte hänvisa till lågspänningsdirektivet. En maskin som släpps ut på marknaden genom tillämpning av maskindirektivet ska emellertid för elsäkerhetens del uppfylla motsvarande krav som en anordning som släpps ut på marknaden enligt lågspänningsdirektivet. 

Vissa maskiner som tillhör lågspänningsdirektivets tillämpningsområde har uteslutits från maskindirektivets tillämpningsområde, t.ex. följande el- och elektronikprodukter:

  • hushållsapparater
  • ljud- och bildutrustning
  • informationsteknisk utrustning
  • ordinära kontorsmaskiner
  • brytare och kopplingar

Bullerdirektivet 2000/14/EG

Det s.k. bullerdirektivet eller bulleremissionsdirektivet har i Finland införts genom statsrådets förordning om buller från utrustning som är avsedd att användas utomhus (621/2001). Förordningen omfattar endast de anordningar som har särskilt nämnts i förordningen. Av de maskiner som är avsedda för konsumentbruk är sådana anordningar t.ex. gräsklippare, motorsågar, s.k. grästrimmare, lövblåsare och -uppsamlare och högtryckstvätt.

I förordningen finns föreskrifter om bl.a. gränsvärdena för miljöbuller, kravet på bullermärkning, metoderna för bullermätning samt hur bullret ska anges på anordningen.

EMC-direktivet

RoHS-direktivet

Gasanordningsdirektivet

Direktivet om tryckbärande anordningar

Fordonslagstiftningen

Radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU