Anvisningar om försäljning och upplagring av fyrverkeripjäser

Dessa anvisningar berör försäljning och butikers upplagring av fyrverkeripjäser. Anvisningar för upplagring av fyrverkeripjäser (permanent och tillfällig) finns på sidan Upplagring av explosiva varor.

Definitioner

Överlåtnings- och försäljningsställe innebär ett ställe eller kontor där fyrverkeripjäser i klass F2 och F3 överlåts till konsumenterna. För varje överlåtningsställe ska det göras en separat anmälan till den lokala räddningsmyndigheten.

Handel innebär ett affärsutrymme eller en del av en affärsfastighet, där överlåtningsstället är beläget.

Allmänt

Allmänna anvisningar som gäller försäljning och upplagring av fyrverkeripjäser:

 • För att börja upplagring av fyrverkeripjäser ska en anmälan göras till den lokala räddningsmyndigheten minst en månad innan upplagringen börjar.
 • Anmälan är specifik för försäljningsstället. Om försäljningsstället flyttar till ett nytt ställe ska en ny anmälan göras.
 • Anmälan kan vara engångs- eller tidsbegränsad beroende på den lokala räddningsmyndighetens anvisningar, men förändringar i försäljningsstället eller affärsfastighetens utrymmen och upplagring måste anmälas. Räddningsmyndigheten utför en besiktning av försäljningsstället och fattar ett beslut om ändamålsenligheten av butikens upplagring. Räddningsmyndigheten måste förbjuda eller avbryta försäljningen om de lägger märke till betydande brister.
 • I anmälan ska ansvarspersonen eller ansvarspersonerna meddelas samt hur upplagringen ordnats. Butikers upplagring omfattar även containrar på butikens gårdsplan, som är menade för temporär upplagring, och dessa ska nämnas i anmälan.
 • Överlåtelse av fyrverkeripjäser är förbjudet 1.12.–26.12. om köparen inte har separat tillstånd att använda produkterna (räddningsmyndighetens godkännande). Detta tillämpas inte på tomtebloss, poppande serpentiner, isfacklor eller andra fyrverkeripjäser i klass F1.
 • Fyrverkeripjäser i klass F2 och F3 får överlåtas till konsumenten endast på försäljningsställen som räddningsmyndigheten har godkänt. Överlåtelse av fyrverkeripjäser från dörr till dörr, från ett fordon eller lagringscontainer är inte tillåtet.
 • Fyrverkeripjäser får inte överlåtas till en berusad person eller personer under 18 år.

Försäljningsstället för fyrverkeripjäser

Att observera vid försäljningsställen för fyrverkeripjäser:

 • Fyrverkeripjäser i klass F2 och F3 får på försäljningsstället endast förvaras i skåp. Fyrverkeripjäser får inte förvaras i andra av butikens utrymmen, om inte räddningsmyndigheten har godkänt utrymmet som lämpligt för förvaring av fyrverkeripjäser (Ej brännbar 60 minuter, egen brandkår, inga andra produkter och presenterade i anmälan).
 • Skåpet ska ha en obrännbar yta och motstå brand i minst 30 min.
 • Skåpet ska märkas med de explosiva varornas varningsetiketter samt med märkning som visar farlighetsklassen för de produkter som finns i skåpet. Märkningarna ska vara synliga i alla situationer (dörrarna öppna och stängda).
 • Skåpen ska placeras så att de kan övervakas under användning och utanför försäljningstid ska de förutom med ett brukslås låsas med ett robust lås.
 • Vid försäljningsstället får det finnas fler än ett skåp, men av fyrverkeripjäser i klass F2 och F3 får den totala mängden pyromassa vara högst 50 kg/överlåtningsställe. I skåpen får andra explosiva varor inte förvaras tillsammans med fyrverkeripjäserna.
 • I affärslokalen får det dessutom förvaras sammanlagt 50 kg pyrotekniska produkter i klass F1, och dessa behöver inte förvaras i skåp.
 • I fastigheten, på andra ställen än i affärslokalen, eller i upplag belägna i andra byggnader än affärsbyggnaden får högst 100 kg fyrverkeripjäser i klass F2 och F3 lagras per lagerhall.
 • Skåpet och försäljningsstället ska placeras på ett sådant sätt att kunderna obehindrat kan ta sig ut ur lokalen. Försäljningsstället och skåpet ska vara så separerat från annan verksamhet som möjligt, och de får inte placeras framför en ytterdörr eller en nödutgång, eller blockera korridorer eller passager som även andra kunder använder. Skåpen får inte heller vara mindre än en meter från en värmeanläggning och det får inte finnas brandfarliga ämnen i närheten.
 • På försäljningsstället måste det vid överlåtningstillfället finnas en person som har avlagt en pyroteknisk tentamen (ansvarig föreståndare för handel och upplagring i samband med handel av explosiva varor, pyrotekniska artiklar). Personen måste inte vara ansvarsperson, men han eller hon måste ha avlagt tentamen och ansvarspersonen måste ha godkänt honom eller henne för uppgiften i fråga. Ansvarspersonen är personen som blivit utnämnd till ansvarig föreståndare.
 • Det måste finnas en släckare i närheten av skåpet.
 • Fyrverkeripjäsernas försäljningsställe och upplagring i samband med handel av fyrverkeripjäser ska registreras i affärslokalens räddningsplan.
 • På försäljningsstället ska det finnas skriftliga anvisningar för konsumenten om returnering av en defekt produkt. Anvisningarna kan vara synliga vid försäljningsstället eller ges med produkten vid försäljningsstället.
 • Konsumenten måste ha möjlighet att returnera defekta produkter inom en rimlig tid samt även efter att ett säsongsbundet försäljningsställe har stängt. Försäljaren ska också själv ha skriftliga anvisningar om säker förvaring och fortsatt hantering av defekta produkter.
 • För förvaring av defekta fyrverkeripjäser gäller samma anvisningar som för förvaring av hela fyrverkeripjäser. De defekta produkterna ska märkas så att de inte blandas samman med ändamålsenliga produkter.

Rekommendationer

 • Det är bra att sälja fyrverkeripjäserna vid en separat kassa för fyrverkeripjäser, men försäljning vid tydligt utmärkta allmänna kassor är också tillåtet. Kassorna kan även ta betalt för andra produkter.
 • Det finns orsak att placera försäljningsstället så att kunden går direkt ut ur butiken eller affären efter inköpet. Det är inte ändamålsenligt att kunden går omkring med fyrverkeripjäser i butikens andra utrymmen.
 • Köpmannen ska ha klara anvisningar om hur verksamheten och verksamheten med kompletterande leveranser av produkter sker och hur man sköter om att den tillåtna mängden pyromassa inte överskrids.
 • I närheten av skåpet är det förutom en släckare även bra att ha en släckningsfilt.
 • Det är bra att ge försäljarna inskolning i hur släckaren och släckningsfilten används innan försäljningen påbörjas.  Avsikten med förstahandssläckningsutrustningen är att släcka en extern brand som hotar fyrverkeripjäserna och skåpets dörrar ska då stängas.
 • Returnering av defekta produkter till butiken i fråga ska vara möjligt minst en vecka efter att ett säsongsbetonat försäljningsställe har stängt.

Container på gårdsplanen

Att observera gällande en container som står på gårdsplanen:

 • Det kan finnas flera containrar på butikens gård. I en container får det endast upplagras fyrverkeripjäser från överlåtningsstället i fråga. Avståndet mellan containrarna ska vara minst 10 meter.
 • Väggarna och dörrarna på containrarna på gårdsplanen ska vara isolerade, och förutom ett vanligt lås ska dörrarna ha en lämplig låsmekanism, såsom ett lås skyddat av platt järn eller ett hölje.
 • Containern ska märkas på så sätt att det framgår klart att dess innehåll är farligt.
 • Om det i containern även lagras fyrverkeripjäser av farlighetsklass 1.3, får de utgöra totalt högst 200 kg och den totala mängden fyrverkeripjäser får vara högst 500 kg.
 • Det ska finnas en släckare inne i containern.
 • Containern ska beaktas i affärslokalens räddningsplan.

Säkerhetsavstånd för container

Att observera gällande placering av en container som är avsedd för tillfällig lagring av fyrverkeripjäser och som står på butikens gårdsplan:

 • Containern ska placeras på minst 15 meters avstånd från butikens vägg. Avståndet måste förlängas om väggen bredvid containern har hög brandbelastning. Avståndet får minskas till lägst 10 meter om butiksbyggnadens vägg vid containern har brandmotstånd eller om hela butiksbyggnaden har skyddats med automatisk släckningsanläggning.
 • Avståndet mellan containrarna är minst 10 meter.
 • Containerns avstånd från parkeringsplats, allmän väg eller järnväg är minst 10 meter.
 • Containerns avstånd från bostadshus, skola, idrottshall eller distributionsställe för bränsle är minst 50 meter.
 • Containerns avstånd från äldreboende, sjukhus, daghem eller annan vårdinrättning är minst 100 meter.
 • Containerns dörrar ska riktas så att kaststycken från fyrverkerier orsakar så lite fara som möjligt vid brand.
 • Räddningsverket måste kunna närma sig containern så lätt som möjligt vid en olycka.
 • Vid placeringen av containern ska man även beakta andra byggnader och platser som orsakar en brandrisk.

Rekommendationer

 • Begränsande rekommendation för antalet containrar är en container per aktör (jämlikhet för alla aktörer).
 • Det rekommenderas att placera släckaren som är inne i containern nära containerns ytterdörr, så att den är lättillgänglig.