Anvisningar om försäljning och upplagring av fyrverkeripjäser

Allmänna anvisningar som gäller försäljning och upplagring av fyrverkeripjäser:

 • En anmälan om att försäljning inleds ska göras minst en månad innan försäljningen inleds.
 • Anmälan är specifik för försäljningsstället. När handeln med fyrverkeripjäser flyttar till ett nytt ställe ska en ny anmälan göras.
 • Anmälan kan vara av engångskaraktär, men ändringar som gäller affärslokalerna och upplagringen ska anmälas. När räddningsmyndigheten får anmälan, fattar myndigheten beslut om den och utför en besiktning. I anslutning till besiktningen kontrolleras att det lager som används i anslutning till försäljningen av fyrverkeripjäser uppfyller kraven.
 • I anmälan ska ansvarspersonen eller ansvarspersonerna och hur upplagringen ordnats meddelas. Om en container används för tillfällig upplagring på gårdsplanen i anslutning till försäljningen, ska också detta nämnas i anmälan.
 • Försäljningen av fyrverkeripjäser och upplagringen i anslutning till den, även en container som står på gårdsplanen, ska antecknas i affärslokalens räddningsplan.
 • Försäljning är förbjuden 1.12-26.12 om köparen inte har separat tillstånd att använda produkterna (räddningsmyndighetens godkännande). Detta tillämpas inte på tomtebloss och på knallpulver för knallbössor.
 • Inga fyrverkeripjäser får överlåtas till personer som inte fyllt 18 år. I praktiken finns det säkert fortfarande produkter i handeln som har en påskrift om att åldersgränsen är 12 år, men det är inte tillåtet att överlåta sådana produkter till personer som inte fyllt 18 år (gäller inte knallpulver för knallbössor).
 • Köpmannen ska ha en skriftlig anvisning om hur konsumenten kan återlämna en felaktig produkt. En bra lösning är att köpmannen har en stor och tydlig affisch på försäljningsstället med instruktioner om hur felaktiga produkter kan återlämnas till köpmannen (till samma försäljningsställe) efter nyår. Dessutom ska säljaren själv ha ett klart och tryggt förfarande för förvaring och fortsatt hantering av felaktiga produkter.
 • Felaktiga produkter ska förvaras på samma sätt som fyrverkeripjäser i allmänhet, dvs. i ett lagerskåp eller en container. Lagret ska märkas ut på så sätt att felaktiga produkter inte blandas samman med felfria produkter. Kunder ska beredas möjlighet att återlämna felaktiga produkter åtminstone i en veckas tid.

Försäljningsstället för fyrverkeripjäser

För försäljningsställen för fyrverkeripjäser gäller följande:

 • Försäljningsstället ska vara inrättat i en fast lokal. Torgförsäljning och försäljning (överlåtelse) från dörr till dörr är inte tillåten.
 • Ett bra förfarande är att placera försäljningsstället på ett sådant sätt att kunden går direkt ut från butiken efter att hen köpt produkterna. Det är inte ändamålsenligt att kunden bär en kasse med fyrverkeripjäser på annat håll i butikslokalerna.
 • För handeln med fyrverkeripjäser ska ordnas en egen kassa, eller så utses en kassa i linjen enbart för fyrverkeripjäser. Det ska dock inte vara möjligt att lägga fyrverkeripjäser på ett rullande kassaband.
 • På försäljningsstället får produkterna endast förvaras i skåp. I butikens bakrum får inte förvaras fyrverkeripjäser om räddningsmyndigheten inte godkänt lokalen för detta ändamål (minst klass 60 min. obrännbar, egen sektion, inga andra produkter, meddelad i anmälan).
 • Skåpet ska ha en obrännbar yta och motstå brand i minst 30 min.
 • Skåpet ska märkas på så sätt att det i alla situationer (med skåpdörrarna öppna och stängda) är möjligt att klart se att skåpet innehåller pyrotekniska produkter.
 • Det är tillåtet att använda flera skåp, men fyrverkeripjäsernas sammanräknade pyromassa får utgöra högst 50 kg/företag.
 • När fyrverkeripjäsernas pyromassa uppskattas kan man som approximativt värde använda fyrverkeripjäsens bruttomassa dividerad med 6, om exakt uppgift om nettomassan saknas.
 • Enligt en grov tumregel ska högst 3 stora skåp användas för upplagring, men det är inte heller omöjligt att använda t.ex. 6 skåp. Köpmannen ska ha klara anvisningar om hur verksamheten med kompletterande leveranser av produkter sker och hur man sköter om att de tillåtna mängderna i kilogram inte överskrids.
 • Skåpet ska placeras på ett sådant sätt att kunderna obehindrat kan ta sig ut ur lokalen. Stället ska ligga så långt borta från den övriga verksamheten som möjligt. Avsikten att personer som endast kommer för att köpa fyrverkeripjäser går till försäljningsstället och att kunder som kommit till butiken för att handla andra varor inte behöver gå via försäljningsstället för fyrverkeripjäser. Det är inte önskvärt att skåpet står i gången eller på något annat ställe som ligger i den omedelbara närheten av butikens normala entré.
 • När försäljning pågår ska det finnas en person som avlagt det pyrotekniska kompetensprovet på försäljningsstället. Personen behöver inte vara föreståndaren, men hen ska ha avlagt kompetensprovet. Föreståndaren ska ha godkänt personen för uppgiften i fråga.
 • Det ska finnas en släckare och gärna också en släckningsfilt nära skåpet.
 • Det finns anledning att ge säljarna inskolning i hur släckaren och släckningsfilten används innan försäljningen påbörjas.  Avsikten är att en extern brand som hotar fyrverkeripjäserna släcks med släckaren och släckningsfilten och att skåpets dörrar stängs.

Container på gårdsplanen

För en container som står på gårdsplanen gäller följande:

 • Containern ska placeras på det sätt som meddelas i anvisningen om upplagring av fyrverkeripjäser. Det är särskilt viktigt att placera containern så att dess dörrar öppnas i en så trygg riktning som möjligt.
 • I köpcentra kan finnas flera containrar. Utgångspunkten är dock att varje aktör endast har en container (alla aktörer behandlas jämlikt). Containrarna ska stå minst 10 m från varandra.
 • En container som står på gårdsplanen ska ha isolerade väggar och en ändamålsenlig låsning (utöver det normala låset ska containern ha en järnbalk eller ett motsvarande järn som går över de båda dörrarna).
 • Containern ska märkas på så sätt att det framgår klart att dess innehåll är farligt.
 • Om avsikten är att också lagra fyrverkeripjäser av farlighetsklass 1.3 i containern, får de utgöra totalt högst 200 kg och den totala mängden fyrverkeripjäser högst 500 kg. Upplagring av detta slag kräver separat godkännande av räddningsmyndigheten.
 • Det ska finnas en släckare inne i containern. Det är också bra att placera en släckare innanför den ytterdörr som leder till containerlagret.
 • Containern ska antecknas i räddningsplanen.