Bevakning av tryckbärande anordningar

Denna anvisning handlar om ersättande av periodiska besiktningar av tryckbärande anordningar med bevakning som avses i 63 § i lagen om tryckbärande anordningar (1144/2016) och i 12 § i statsrådets förordning om tryckbärande anordningars säkerhet (1549/2016).

Avsikten med författningarna är att en ägare eller innehavare av en tryckbärande anordning avtalar med ett godkänt organ om ett bevakningsförfarande som säkerställer den tryckbärande anordningens säkerhet. Samtidigt görs förfarandena vid besiktningarna enklare, medan vissa besiktningar avvecklas helt. Bevakningen ersätter besiktningar som av orsaker som sammanhänger med konstruktionen inte skäligen kan utföras.

Anvisningen riktar sig till företag och godkända organ samt Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) egen personal. Syftet med anvisningen är att göra förfarandet enligt författningarna tydligare, enklare och enhetligare.

Texten i kursiverad fetstil i denna anvisning är direkta citat från författningarna. Texten efter dem utgör Tukes anvisningar om tillämpning av författningarna.

Att ersätta periodiska besiktningar med bevakning

Periodiska besiktningar av en registrerad tryckbärande anordning kan helt eller delvis ersättas med ägarens eller innehavarens bevakning av den tryckbärande anordningen, om det genom bevakningen kan säkerställas att anordningen är säker.

Med bevakning kan man ersätta invändiga besiktningar av och tryckprov på tryckbärande anordningar. Bevakning kan tillämpas på följande tryckbärande anordningar:

  • Tryckbärande anordningar som skyddats invändigt genom murning eller en tjock ytbeläggning.
  • Tryckbärande anordningar i en kylanläggning.
  • Tryckbärande anordningar som av orsaker som sammanhänger med konstruktionen inte rimligen kan besiktas. Sådana är t.ex. rörsystem och vakuumisolerade behållare. Till denna grupp hör även tryckbärande anordningar vilkas invändiga delar förhindrar besiktning och anläggningen inte skäligen kan nedmonteras.

Bevakning

Ägaren eller innehavaren ska komma överens om bevakning av den tryckbärande anordningen med det godkända organet och det ska göras upp en skriftlig plan över bevakningen. Ägaren eller innehavaren ska meddela tillsynsmyndigheten om bevakningen samt registernumren på de tryckbärande anordningar som omfattas av bevakningen.

Ägaren eller innehavaren av en tryckbärande anordning ska upprätta en bevakningsplan. Det godkända organet kontrollerar att de åtgärder som vidtas utifrån bevakningsplanen säkerställer att det inte finns sådana fel eller egenskaper i den tryckbärande anordningen eller dess utrustning som äventyrar en säker drift av den tryckbärande anordningen.

Ett skriftligt avtal ska upprättas om bevakningen. Avtalet ska innehålla registernumren på de tryckbärande anordningar som omfattas av bevakningen, de besiktningar som helt eller delvis ersätts med bevakning, en redogörelse för hur ägaren eller innehavaren sörjer för bevakningen samt när bevakningsförfarandet införs. Av avtalet ska framgå principerna för hur planen uppdateras och utvecklas samt vilka åtgärder som vidtas om avvikelser observeras.

Bevakningsplanen är en teknisk bilaga av vilken ska framgå de åtgärder med vilka besiktningarna ersätts, tidtabellen för utförda och kommande besiktningar, vilka dokument som besiktningarna ger upphov till samt de åtgärder genom vilka man kan upptäcka om de överenskomna besiktningarna inte är tillräckliga och vilka åtgärder i så fall ska vidtas.

Förfarandet kan inte ersätta den första periodiska besiktningen, driftsbesiktningen eller ändringsbesiktningen.

Det godkända organet konstaterar vid driftsbesiktningar av en tryckbärande anordning att man skött om den tryckbärande anordningens driftssäkerhet enligt den avtalade planen. Dokumenten över bevakningen ska på begäran visas upp för tillsynsmyndigheten.

Driftsbesiktningen kan även utföras av ett annat godkänt organ än det godkända organ som granskat bevakningsplanen.

De tryckbärande anordningarnas ägare eller innehavare ansvarar för genomförandet av bevakningsplanen och förvaring av de dokument som uppstår i samband med bevakningen.

Att anmäla om bevakningen till Tukes

Ägaren eller innehavaren ska meddela tillsynsmyndigheten om bevakningen samt registernumren på de tryckbärande anordningar som omfattas av bevakningen.

Den tryckbärande anordningens ägare eller innehavare lämnar en skriftlig anmälan till Tukes om bevakningen samt om att ett godkänt organ konstaterat att planen uppfyller kraven i författningarna. Till anmälan ska fogas den granskade, daterade och undertecknade bevakningsplanen samt det daterade och undertecknade avtalet mellan den tryckbärande anordningens ägare eller innehavare och det godkända organet. Alternativt kan det godkända organet med samtycke av ägaren eller innehavaren av den tryckbärande anordningen skicka de ovannämnda dokumenten till Tukes.

Bevakning som ersätter invändiga besiktningar av ett rörsystem i anslutning till den tryckbärande anordningen behöver dock inte anmälas till Tukes (lagen om tryckbärande anordningar 1144/2016, 58 §).

Tukes skickar ett skriftligt svar på anmälan. I svaret delges Tukes ställningstagande till bevakningsplanen.

Ägaren eller innehavaren behöver inte invänta Tukes svar utan får handla i enlighet med bevakningsplanen genast när det godkända organet har konstaterat att planen stämmer överens med kraven i författningarna.

Om tryckbärande anordningar som omfattas av bevakning lagras, skrotas, exporteras till utomlandet eller säljs, ska detta anmälas till Tukes. Om en tryckbärande anordning säljs till en ny kund, ska denne teckna ett nytt bevakningsavtal och upprätta en ny bevakningsplan med ett godkänt organ.

Att återgå till periodiska besiktningar

Om ägaren eller innehavaren, det godkända organet eller tillsynsmyndigheten anser att det genom bevakning av den tryckbärande anordningen inte kan bedömas om den tryckbärande anordningen uppfyller de allmänna säkerhetskraven enligt 5 §, ska periodiska besiktningar börja utföras på nytt. Om de väsentliga säkerhetskraven enligt 14 § tillämpas på den tryckbärande anordningen, ska det genom bevakningen kunna bedömas om den tryckbärande anordningen uppfyller även dessa krav.

Om ägaren eller innehavaren anser att den säkerhet som krävs inte kan uppnås genom bevakning, är det enkelt att återgå till periodiska besiktningar. Ägaren eller innehavaren meddelar Tukes skriftligen att ägaren eller innehavaren återgår till sedvanliga periodiska besiktningar. Tidtabellen för återgången till periodiska besiktningar bestäms av Tukes.

Om det godkända organet vid en driftsbesiktning eller i något annat sammanhang konstaterar att bevakning inte räcker till för att säkerheten ska kunna garanteras, ska man återgå till sedvanliga periodiska besiktningar. Det godkända organet ska då skicka ett meddelande om saken till Tukes, till exempel i form av en protokollsanteckning eller någon annan motsvarande handling. I meddelandet ska man motivera beslutet utifrån kraven i författningarna om tryckbärande anordningar. Tidtabellen för återgången till periodiska besiktningar bestäms av Tukes.

Om Tukes på grund av de uppgifter som det erhållit vid sin övervakningsverksamhet anser att säkerheten av en tryckbärande anordning äventyrats, skickar Tukes en skriftlig anmälan om återgång till periodiska besiktningar till den tryckbärande anordningens ägare eller innehavare samt till det godkända organ som granskat bevakningsprogrammet. Dessutom bestämmer Tukes tidtabellen för återgången till periodiska besiktningar.