Märkning av textilier och skodon i Finland

Det är viktigt att textilierna är säkra, eftersom de ofta kommer i kontakt med huden under långa perioder och även används av särskilt känsliga grupper som spädbarn och barn.

Märkning av textilprodukter är obligatorisk inom EU i textilier avsedda för försäljning till slutkonsumenter. Vid försäljning mellan företag kan benämningarna på textilprodukter ersättas eller kompletteras med medföljande handelsdokument. 

Textilierna måste ha den information som krävs för att produkten ska kunna användas på ett säkert sätt under hela dess användningstid. Bestämmelserna definierar vilka uppgifter produkterna ska innehålla. Informationen ska vara lätt att hitta. I Finland ska informationen om märkning i princip ges konsumenterna både på finska och svenska. På samma sätt krävs information på andra håll i Europa vanligtvis på det officiella språket/de officiella språken på varje marknadsområde. Produktens tillverkare eller importör ansvarar för att märkningen är korrekt.

Textilprodukter som säljs till konsumenter ska till exempel ha:

 • namnet på produkten enligt handelsbruket, om det inte tydligt framgår utan att förpackningen öppnas 
 • information om tillverkaren, tillverkarens auktoriserade representant eller importör
 • instruktioner för hantering av produkten, antingen med symboler eller verbalt, bland annat vattentvätt, blekning, trumtorkning, strykning och kemisk tvätt
 • fiberinnehåll i procentordning 

Mer information om märkning av textilier finns till exempel i de standarder som gäller dem samt på Suomen Tekstiili & Muoti ry:s webbplats (på finska eller engelska). 

Utöver de ovan nämnda uppgifterna kan även frivilliga kompletterande uppgifter lämnas om produkterna. Kunderna kan också kräva märkning av produkter som normalt sett inte skulle vara obligatorisk. Dessutom har vissa produktgrupper, till exempel skyddskläder och leksaker, särskilda märkningskrav som tillverkarna måste ta reda på innan produkterna släpps ut på marknaden.
 

EU:s förordning om textilmärkning och nationell lag om skodons och textilprodukters överensstämmelse med kraven

I EU-kommissionens förordning föreskrivs

 • om beskrivning och märkning av benämningar på textilfibrer och fibersammansättningen i motsvarande textilprodukter
 • om beskrivning och märkning av icke-textila delar av animaliskt ursprung
 • om fastställande av fibersammansättningen hos textilprodukter i blandningar av två eller tre fibrer genom kvantitativ analys

Fibrerna ska anges i procentordning. Fiberinnehållet i foder, fyllningar och andra delar anges separat. Om fibrerna ska användas fiberns fullständiga namn, förkortningar får inte användas i den information som ges till konsumenten. Syftet med dessa regler är att förbättra den inre marknadens funktion och ge konsumenterna korrekt information.

I april 2022 trädde också den nationella lagen om skodons och textiliers överensstämmelse med kraven i kraft. I och med lagreformen kan en påföljdsavgift påföras för felaktiga eller bristfälliga anteckningar.  Ett viktigt mål för reformen är att förbättra konsumentskyddet.

Marknadskontrollmyndigheterna utför inspektioner för att kontrollera att fibersammansättningen i textilprodukter överensstämmer med de uppgifter om fibersammansättning som lämnats om dem på det sätt som lagen förutsätter.
 

Märkning av skodon i Finland

Med skodon avses alla produkter med fästa sulor avsedda att skydda eller täcka fötterna. Skodonsmärkning är obligatorisk inom EU. Märkningen ska omfatta materialen i följande tre huvuddelar av skodonet:

 • ovandel
 • foder och innersula
 • slitsula

Av märkningen ska framgå materialet i respektive del:

 • läder
 • belagt läder
 • textil
 • annat material

Skodonets delar och material kan återges i bilder eller texter i enlighet med EU:s lagstiftning. Texterna ska vara avfattade på språket i det land där skorna ska säljas. Om inget enskilt material utgör minst 80 procent av produkten bör märkningen visa produktens två huvudsakliga material. Märkningen kan tryckas, limmas, präglas eller fästas på produkten. Märkningen ska vara synlig, väl fastsatt på lämplig plats och tillräckligt stor för att det ska vara lätt att förstå informationen på märkningen.

Bild 1. Skodonets ovandel

 


Bild 2. Skodonets foder och innersula 

 


Bild 3. Skodonets slitsula

 


Bild 4. Materialmärkning läder

 


Bild 5. Materialmärkning belagt läder

 


Bild 6. Materialmärkning textil

 


Bild 7. Materialmärkning annat