Underhåll

En elanläggnings skick måste kontrolleras kontinuerligt och alla brister som upptäcks måste åtgärdas.

Precis som alla andra delar av en byggnad kan inte ett elsystem hålla sig i skick och vara säker av sig själv. Elektriska installationer, installationsprodukter, elektrisk utrustning och elcentralskomponenter slits ut och blir till slut förbrukade.  Trasig och utsliten elektrisk utrustning, lösa anslutningar eller damm i elektrisk utrustning kan medföra fara för en fastighet eller för dem som använder den.

Fastighetens eller byggnadens innehavare är enligt lag skyldig att se till att elanläggningen är i tillräckligt gott skick. Innehavaren är ofta fastighetsägaren eller i vissa fall hyresgästen. I till exempel ett bostadsaktiebolag är det styrelsen och dess ordförande som representerar ägaren. I större byggnader sköts de praktiska underhållsuppgifterna av en utsedd disponent som kan vara en disponentbyrå eller en enskild person.

Innehavaren av fastigheten eller byggnaden måste ansvara för elanläggningens underhåll även i sådana fastigheter som inte berörs av skyldigheten till periodisk besiktning som presenteras nedan. För anläggningar som faller under elanläggningsklassificering 2 och 3 måste man på förhand göra ett underhållsprogram. 

De lagstadgade periodiska besiktningarna kompletterar underhållet av elektriska installationer. Läs mer om periodiska besiktningar.

Driftledaren ser bl.a. till att elanläggningen används på lagenligt sätt

En driftledare som utnämns för elanläggningar av klass 2 och 3 ser till att

  • man vid användningen och underhållet av elanläggningen följer elsäkerhetslagen och utfärdade regler och bestämmelser i den
  • elanläggningen är i det skick som krävs i elsäkerhetslagen under den tid den används
  • personer som utför driftarbeten är yrkeskunniga och tillräckligt instruerade för sina uppgifter.

Tukes kan vid behov kräva en redogörelse av ovan nämnda saker och om driftledarens förutsättningar att sköta sina uppgifter.