Underhåll och periodiska besiktningar 

En elanläggnings skick måste kontrolleras kontinuerligt och alla brister som upptäcks måste åtgärdas.

Precis som alla andra delar av en byggnad kan inte ett elsystem hålla sig i skick och vara säker av sig själv. Elektriska installationer, installationsprodukter, elektrisk utrustning och elcentralskomponenter slits ut och blir till slut förbrukade.  Trasig och utsliten elektrisk utrustning, lösa anslutningar eller damm i elektrisk utrustning kan medföra fara för en fastighet eller för dem som använder den.

Fastighetens eller byggnadens innehavare är enligt lag skyldig att se till att elanläggningen är i tillräckligt gott skick. Innehavaren är ofta fastighetsägaren eller i vissa fall hyresgästen. I till exempel ett bostadsaktiebolag är det styrelsen och dess ordförande som representerar ägaren. I större byggnader sköts de praktiska underhållsuppgifterna av en utsedd disponent som kan vara en disponentbyrå eller en enskild person.

Innehavaren av fastigheten eller byggnaden måste ansvara för elanläggningens underhåll även i sådana fastigheter som inte berörs av skyldigheten till periodisk besiktning som presenteras nedan. För anläggningar som faller under elanläggningsklassificering 2 och 3 måste man på förhand göra ett underhållsprogram. 

Periodiska besiktningar 

De lagstadgade periodiska besiktningarna kompletterar underhållet av elektriska installationer. De periodiska besiktningarna säkerställer att de elektriska installationerna är säkra och visar på eventuella underhållsbrister innan bristerna orsakar allvarliga skador.

Periodiska besiktningar måste göras även på andra hus än bostadshus om storleken på huvudsäkringarna är större än 35A . Det är innehavaren av elanläggningen som är skyldig att låta göra de periodiska besiktningarna. Den som gör besiktningen måste upprätta ett protokoll över den periodiska besiktningen och fästa ett kontrollmärke på huvudcentralen eller motsvarande plats.

Innehavaren av elanläggningen ska behålla besiktningsprotokollet och bevis på att bristerna som noterats i protokollet har åtgärdats, till exempel en avbockad lista över brister eller arbetsorder. Dessa ska förvaras åtminstone till nästa periodiska besiktning. 

Driftledaren ser bl.a. till att elanläggningen används på lagenligt sätt

En driftledare som utnämns för elanläggningar av klass 2 och 3 ser till att

  • man vid användningen och underhållet av elanläggningen följer elsäkerhetslagen och utfärdade regler och bestämmelser i den
  • elanläggningen är i det skick som krävs i elsäkerhetslagen under den tid den används
  • personer som utför driftarbeten är yrkeskunniga och tillräckligt instruerade för sina uppgifter.

Tukes kan vid behov kräva en redogörelse av ovan nämnda saker och om driftledarens förutsättningar att sköta sina uppgifter.