Stegars säkerhet

Det mest väsentliga för stegars säkerhet är t.ex. materialet som använts i stegen och dess profilhållfasthet, gångjärnens hållbarhet, driftstabilitet och vederbörlig bruksanvisning.

Eftersom stegar för konsumentbruk vanligtvis är konsumtionsvaror CE-märks de inte, och för försäljning av dem behövs inte tillstånd från myndigheterna.

Stegarnas tillverkare, kontraktsgivare, importör, distributör och försäljare ansvarar för produktens säkerhet och för att stegarna har nödvändiga bruksanvisningar och varningsmärkningar.

Säkerhetskrav för stegar som är avsedda för konsumentbruk

De stegar som är avsedda för hemmabruk ska uppfylla kraven i konsumentsäkerhetslagen: de får inte orsaka fara för konsumentens hälsa eller egendom. Flyttbara stegars säkerhet behandlas i standarden SFS-EN 131, vars olika delar innehåller mer detaljerade säkerhets- och kvalitetskrav samt provningsmetoder.

Säkerheten för lätta räddningsstegar har också utretts och det har noterats att de är farliga för användarna, och är inte lämpliga för att användas i räddningssituationer.

Märkningar och bruksanvisningar

Stegarna måste ha nödvändiga bruksanvisningar för säker användning samt varningar på finska och svenska. I bruksanvisningen kan det finnas illustrationer för att öka tydligheten, och istället för med text kan informationen även ges med kända instruktions- och varningsmärkningar.

I standarden SFS-EN 131-3 ges mer detaljerade krav på stegarnas bruksanvisningar och märkningar. Viktig information som ska fästas på stegarna är till exempel:

  • Nödvändiga varningar och anvisningar med piktogram, t.ex. ”Läs bruksanvisningarna.”, ”Håll dig på ett jämnt underlag.”, ”Sträck dig inte åt sidan.”
  • typ av stege
  • tillverkningsår och/eller serienummer
  • stegens maximala totala belastning
  • stegens totala vikt, kg.

Exempel på tillgängliga piktogram finns i bilaga A till standarden SFS-EN 131-3-

Lätta räddningsstegar

När säkerheten för lätta räddningsstegar har utretts har bl.a. följande noterats

  • Fästningsmekanismerna till fönsterkarmen var inte tillräckligt stadiga.
  • Stegarnas fotsteg konstaterades vara hala och böja sig lätt vid nedkomst.
  • Det är svårt att själv försäkra sig om säkerheten eftersom användningen av stegen inte kan övas på förhand, produkten är ofta avsedd att användas endast en gång.
  • En säker användning förutsätter klättringserfarenhet.

För räddningsändamål kan man inte sälja en produkt med vilken räddningen inte lyckas, eller som kan orsaka allvarliga farliga situationer för användaren.