Malmletning

Syftet med malmletning är att lokalisera och mer ingående undersöka fyndigheter av gruvmineraler med hjälp av geologiska, geofysikaliska och geokemikaliska undersökningsmetoder. Med fyndighet avses en sådan koncentration av gruvmineral i berggrunden som möjligen har ett ekonomiskt värde som föremål för gruvdrift.

I praktiken tar ett företag som utför malmletning jord- eller berggrundsprover genom till exempel provborrning för att utreda kvaliteten och storleken på den eventuella fyndigheten.

Malmletning kan baseras på prospekteringsarbete, markägarens samtycke, ett malmletningstillstånd eller ett gruvtillstånd.

Ett bolag som utför malmletning behöver ett malmletningstillstånd från Tukes om

 • malmletningen inte kan genomföras som prospekteringsarbete
 • fastighetsägaren inte gett sitt samtycke till malmletning
 • bolaget vill säkerställa att det får företrädesrätt för utvinning av fyndigheten
 • verksamheten kan medföra olägenhet för människors hälsa, den allmänna säkerheten eller annan näringsverksamhet eller om verksamheten kan försämra landskaps- eller naturskyddsvärden
 • malmletningen har som mål att lokalisera och undersöka fyndigheter av uran eller torium.

Du kan se hur det ser ut med tillstånd för malmletning och gruvdrift via Gruvregistrets karttjänst. Karttjänsten uppdateras varannan vecka.

Malmletningstillstånd

Malmletningstillståndet ger inte rätt till utvinning av en fyndighet, men det ger innehavaren av malmletningstillståndet företrädesrätt till ett gruvtillstånd. Ett gruvtillstånd berättigar till utnyttjande av fyndigheten. Förutsättningarna för beviljande av gruvtillstånd hör ihop med fyndighetens storlek, halt och dess tekniska egenskaper gällande exploateringsdugligheten.

Malmletningstillståndet ger innehavaren av tillståndet rätt att

 • göra undersökningar på det område som avses i tillståndet, det vill säga på malmletningsområdet, på tillståndsinnehavarens egen mark och annans mark
 • undersöka strukturer och sammansättningar av geologiska formationer
 • göra andra förberedande undersökningar för gruvdrift
 • göra annan malmletning så att tillståndsinnehavaren kan lokalisera en fyndighet och utreda dess kvalitet, omfattning och utvinningsbarhet enligt malmletningstillståndet
 • bygga eller flytta tillfälliga konstruktioner och anordningar som behövs för undersökningsverksamheten i enlighet med malmletningstillståndet.

Malmetningstillståndet begränsar inte fastighetsägarens rätt att använda sitt område eller bestämma över det.

Ansökan om malmletningstillstånd

Du kan ansöka om malmetningstillstånd genom att skicka in en ansökan om malmletningstillstånd (på finska) till Tukes. Ett bolag som är registrerat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller en person som bor i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan ansöka om ett malmletningstillstånd. (Gruvlagen 621/2011 31 §).

En sökande kan reservera ett område som förberedelse av en ansökan om ett malmletningstillstånd. Reserveringen kan du göra genom att göra en förbehållsanmälan (på finska) till Tukes. En företrädesrätt som grundar sig på förbehållsanmälan är i kraft när du har skickat in en förbehållsanmälan till Tukes som innehåller uppgifter om vem som gör förbehållet, det område som förbehållet gäller och förberedandet av ansökan om malmletningstillstånd, och det inte finns något hinder för att godkänna förbehållet enligt denna lag.

Den som först har sökt tillstånd på det sätt som föreskrivs i 34 § i gruvlagen har företrädesrätt till malmletningstillståndet (gruvlagen 621/2011). Ge i tillståndsansökan en tillräcklig och tillförlitlig redogörelse för alla punkter som krävs.

Så här ansöker du om malmletningstillstånd

Förlängning av malmletningstillståndets giltighetstid

Tukes kan förlänga ett malmletningstillstånds giltighetstid i högst tre år åt gången så att tillståndet är i kraft i sammanlagt högst femton år.

Förutsättningarna för att förlänga malmletningstillståndets giltighetstid är att

 • malmletningen har varit effektiv och systematisk
 • det krävs fortsatta undersökningar för att utreda möjligheterna till utvinning av fyndigheten
 • innehavaren av tillståndet har fullgjort tillståndsvillkoren och skyldigheterna enligt gruvlagen
 • en förlängning av giltighetstiden inte orsakar oskälig olägenhet för allmänt eller enskilt intresse.
 • Så här ansöker du om förlängning av malmletningstillståndets giltighetstid
 • Fyll i ansökan om malmletningstillstånd, det vill säga samma blankett som används för att ansöka om malmletningstillstånd. Fyll i alla punkter i ansökan om förlängning, även punkterna 10.1–10.3 i blanketten.
 • Ta vid behov kontakt med Tukes personal som ansvarar för malmletningstillstånd och förbehåll.
 • Skicka ansökan med nödvändiga bilagor till adressen kaivosasiat (at) tukes.fi eller till Tukes verksamhetsställe i Rovaniemi.

Ersättningar och säkerhet

En innehavare av ett malmletningstillstånd ska betala fastighetsägarna inom malmletningsområdet en årlig ersättning, det vill säga en malmletningsersättning.

Det årliga beloppet för malmletningsersättning per fastighet är

 • 20 euro per hektar för de fyra första åren av malmletningstillståndets giltighetstid
 • 30 euro per hektar för det femte, sjätte och sjunde året av malmletningstillståndets giltighetstid
 • 40 euro per hektar för det åttonde, nionde och tionde året av malmletningstillståndets giltighetstid
 • 50 euro per hektar för det elfte året och de därpå följande åren av malmletningstillståndets giltighetstid.

En innehavare av ett malmletningstillstånd ska ersätta skador och olägenheter i malmletningsområdet som orsakas av verksamhet som baserar sig på gruvlagen, om inte annat föreskrivs om ersättning för någon åtgärd.

Säkerheten ska ställas hos Tukes. Tukes kan bekosta de kostnader för säkerheten som är nödvändiga för att utföra de förpliktelser som bestäms i gruvlagen eller det föreliggande tillståndet.

Tukes frigör säkerheten när tillståndsinnehavaren har uppfyllt de förpliktelser som ställts på denne i gruvlagen eller malmletningstillståndet. Säkerheten kan också frigöras delvis.

Kort om malmletning

Lokalisering och undersökning av fyndigheter
Syftet med malmletning är att mer ingående lokalisera och undersöka fyndigheter av gruvmineral, till exempel genom provborrning.

Malmletningstillstånd
Ett malmletningstillstånd ger innehavaren rätt att göra malmletningsundersökningar på egen och annans mark och företrädesrätt att utnyttja en eventuell fyndighet.

Gruvregistrets karttjänst
Via gruvregistrets karttjänst kan du se aktuella malmletningstillstånd.

Ansöka om malmletningstillstånd
Fyll i en tillståndsansökan och skicka in den till Tukes. För att förbereda din ansökan om tillstånd kan du reservera området för dig själv genom att göra en förbehållsanmälan till Tukes.

Förlängning av malmletningstillståndets giltighetstid
Du kan ansöka om en förlängning av tillståndets giltighet i högst tre år i taget.

Ersättningar och säkerhet för malmletning
Innehavaren av tillståndet betalar varje år en ersättning till fastigheter inom malmletningsområdet. Dessutom ställer innehavaren av tillståndet säkerheter.

Lagstiftning