Naturgas och biogas

För att lagstiftningens krav för naturgas och förädlad biogas ska uppfyllas förutsätts byggnadstillstånd från Tukes, besiktningar utförda av besiktningsorgan och att man använder sig av installationsfirmor som Tukes godkänt.

Finlands naturgasnät består av överförings-, distributions- och driftsrörsystem samt tankningsstationer för naturgas. Vidare upplagras naturgas på flera ställen.

Distribution, användning och tankningsstationsverksamhet för förädlad biogas berörs av samma krav som naturgas.

Naturgas och förädlad biogas är brännbara gaser och förenade med olika risker, såsom olika typer av läckage, antändning, brand, explosioner och osförgiftning.

Överföringen, distributionen och användningen av naturgas har reglerats med bestämmelser under hela sin historia. Naturgasens användningssäkerhet har varit god och skade- respektive olycksnivån har kunnat hållas låg.

Lagstiftning om naturgas

Som bas för lagstiftningen gällande teknisk drift och säkerhet för naturgas fungerar lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor 390/2005.

Statsrådets förordning om säkerhet vid hantering av naturgas 551/2009 grundar sig på ovan nämnda lag. Naturgasförordningen redogör för alla grundläggande krav för byggande, montering, besiktning, drift och driftkontroll samt åtgärder vid eventuella skade- och olyckssituationer.

Så här ser du till att kraven uppfylls

Ansök om byggnadstillstånd av Tukes
Du behöver ett tillstånd för att bygga rörsystem eller tankningsstationer för naturgas samt för att lagra naturgas.

Naturgasrörsystem
Säkerställ att rörsystemet uppfyller kraven.

Tankningsstationer för naturgas och biogas
Placera stationen rätt, se till att den uppfyller kraven och att den tas i bruk.

Lagring av naturgas
Gör en anmälan till Tukes eller ansök om byggnadstillstånd av Tukes om mängden gas som ska lagras är minst 5 ton.

Driftsövervakare
Utse en driftsövervakare och eventuella vikarier innan objektet tas i bruk. Uppge dessa personer för Tukes.

Montering, besiktning och drifttillstånd
Montering görs av företag som godkänts av Tukes, besiktningar utförs vanligen av besiktningsorgan och drifttillståndet utfärdas av Tukes eller besiktningsorganet.