Företagets anmälan genom EU:s system Business Gateway

Enligt det allmänna produktsäkerhetsdirektivet ska företag anmäla sina produkter som ger upphov till fara och åtgärder för att avvärja faran till myndigheten.

Anmälan till myndigheten kan lämnas t.ex. genom systemet Product Safety Business Alert Gateway (tidigare Business Application). Systemet underlättar anmälningsförfarandet och harmoniserar de uppgifter som företagen lämnar till myndigheterna.

Anmälan om en farlig konsumtionsvara görs i första hand av en tillverkare inom EU-området eller av tillverkarens representant eller en importör, om det inte finns någon tillverkare inom EU-området.

Anmälaren ska även genomföra en riskanalys om produkten t.ex. med kommissionens riskanalysverktyg (RAG, Risk Assessment Guideline). Vid behov ombeds företag som lämnat anmälningar lämna ytterligare information utöver de uppgifter som har uppgetts genom systemet.

Det finns närmare anvisningar som kommissionen har upprättat för anmälningar:  (på engelska). Ytterligare information lämnas även av nationella myndigheter som har listats på kommissionens webbplats.