Grundvattenbegränsning

Vissa preparat får inte användas på grundvattenområden, det vill säga grundvattenområde I eller grundvattenområde II. Användningsförbud i grundvattenområden finns på preparatets förpackning. Begränsningen förhindrar bekämpningsmedel eller deras sönderfallsprodukter som lätt transporteras i jorden att hamna i grundvattnet och där via i dricksvattnet.

I växtskyddsmedelsregistret kan du söka preparat, som är helt förbjudna att använda eller vars användning är begränsad i grundvattenområden.

Kom även ihåg att växtskyddsmedel, som har en grundvattenbegränsning, får du inte använda i närheten av brunnar och källor, även om de inte ligger i ett grundvattenområde.

Grundvattenbegränsningen är i allmänhet i standardform och innehåller följande punkter:

  • Växtskyddsmedlet och/eller växtskyddsmedlets nedbrytningsprodukt är rörlig i marken och preparatet får därför inte användas på viktiga grundvattenområden eller andra områden som är lämpliga för vattenanskaffning, grundvattenområdesklasser I och II.
  • Runt brunnar och källor som används till anskaffning av hushållsvatten ska lämnas en minst 30–100 m bred obehandlad skyddszon.
  • Undvik användning av växtskyddsmedlet på grov mo och jordarter grövre än grov mo.

Man har försökt omformulera den standardformulerade begränsningen så att den bättre passar för den praktiska odlingen, om det funnits forskningsbaserad information tillgänglig om hur det ifrågavarande växtskyddsmedlet beter sig i miljön under praktiska odlingsförhållanden i Finland. Exempelvis för vissa preparat som är godkända i sockerbetsodlingen har grundvattenbegränsningen modifierats genom att beakta täckdikning av åkern, jordtyp och preparatets användningsmängd.

I Finland har grundvattenområdena kartlagts och klassificerats för vattenanskaffning. Du får information om dina åkrar ligger på grundvattenområde:

Grundvattenbegränsningen baserar sig på miljöskyddslagen, enligt vilken Finland har ett ovillkorligt förbud mot förorening av grundvatten. Undantag från det kan inte göras under några omständigheter. Växtskyddsmedel hör till de ämnen som inte får släppas ut i grundvattnet.