Anmälan om uppgifter om varor till SCIP-databasen

SCIP = Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

Fr.o.m. januari 2021 ska leverantörer av varor anmäla uppgifter enligt artikel 33.1 i REACH-förordningen till Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) SCIP-databas. Dessa uppgifter ska lämnas redan nu till mottagaren av varorna. Med detta säkerställs att uppgifter om varor som innehåller ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) är tillgängliga under produkternas och materialens hela livscykel, även då de blir avfall eller återvänds.

Anmälan av uppgifter enligt EU:s avfallsdirektiv har säkerställts i Finland genom en ändring i kemikalielagen.

SCIP-databasen

De centrala målen i EU:s avfallsregelpaket är att minska volymen av avfall och att öka återanvändning och återvinning. För att förhindra uppkomsten av avfall ska man bl.a. främja minskningen av koncentrationer av farliga ämnen i material och produkter.

SCIP-databasen främjar gradvist ersättande av SVHC-ämnen och utvecklingen av säkrare alternativ. Samtidigt kompletterar SCIP-databasen den skyldighet att informera och anmäla SVHC-ämnen i varor som föreskrivs i REACH-förordningen.

Utöver aktörerna i avfallsbranschen kan även konsumenterna utnyttja SCIP-databasen. Ytterligare information till aktörer i avfallsbranschen och konsumenter finns på ECHA:s SCIP-webbplats.

Vem ska lämna in en SCIP-anmälan?

Följande leverantörerna av varor ska anmäla uppgifter till ECHA:s SCIP-databas, om varan har en koncentration på mer än 0,1 viktprocent av ett SVHC-ämne:

  • tillverkare och sammanställare av varor inom EU
  • importörer av varor till EU
  • återförsäljare av varor i EU och andra aktörer i distributionskedjan som släpper ut varor på marknaden.

Vem behöver inte lämna in en SCIP-anmälan?

Återförsäljare som levererar varor endast till konsumenter (detaljhandel) behöver inte anmäla uppgifter till SCIP-databasen.

Hur lämnar man in uppgifter till SCIP-databasen?

De uppgifter som krävs lämnas in i IUCLID-format via ECHA:s anmälningsportal. SCIP-anmälan upprättas i ECHA:s molntjänst eller med server- eller skrivbordsversionen av IUCLID-programmet eller lämnas in automatiskt från företagets eget system med den automatiserade tjänsten S2S.

Närmare uppgifter, anvisningar och verktyg till leverantörer av varor finns i SCIP-webbplatsen.