Handbrandsläckare som marknadsförs för brand i litiumjonbatterier

På den finländska marknaden säljs handbrandsläckare som marknadsförs särskilt som avsedda eller lämpliga för brand i litiumjonbatterier. Dessa handbrandsläckare har också effektklassificering enligt standarden SFS-EN 3-7. Effektklasserna enligt standarden berättar dock inte om brandsläckarnas släckningsförmåga vid brand i litiumjonbatterier. För brand i litiumjonbatterier har det inte specificerats någon standardiserad testmetod för att kunna bestämma släckningseffekt. Tillverkaren måste ändå uppge produktens släckningseffekt.  En sanningsenlig bild ska ges av släckningseffekten och tillräckliga uppgifter om säkert sätt att använda brandsläckaren. Tillverkaren, importören och säljaren svarar för brandsläckarens säkerhet.

Branden i litiumjonbatterier beter sig oberäkneligt, innehåller en hel del risker i form av gaser och brinnande kaststycken samt börjar ofta brinna på nytt efter en lång tid. Därför är det väldigt viktigt att ta fram riskerna i bruksanvisningen för de handbrandsläckare som marknadsförs för brand i batterier. 

Handbrandsläckare som är avsedda för brand i litiumjonbatterier är primärsläckningsutrustning, och de ska uppfylla de krav som fastställs i lagen om anordningar inom räddningsväsendet (10/2007) och inrikesministeriets förordning om handbrandsläckare (790/2001). Särskilt följande faktorer ska beaktas:

1.    Brandsläckarens släckningseffekt ska beskrivas sanningsenligt. Det ska alltså anges av vilken storlek batteriet får vara för att kunna släckas med brandsläckaren.
2.    Brandsläckaren ska medföljas av uppgifter om särdrag hos brand i litiumjonbatterier och de risker som den som släcker branden utsätts för.
3.    Information om hur produktens släckningseffekt har fastställts ska sändas till Tukes på begäran. I praktiken betyder detta dokumentation om till exempel testning och fastställande av släckningseffekten.


Motiveringar till kraven:

I lagen om anordningar inom räddningsväsendet bestäms bland annat att
•    handbrandsläckaren ska vara lämplig i förhållande till användningsändamålet och funktionssäker
•    handbrandsläckaren ska ha sådana egenskaper som gör att den kan användas tryggt och utan fara för människor, egendom eller miljön
•    handbrandsläckaren ska medföljas av information och anvisningar som behövs för användning och underhåll på behörigt sätt. Bruks- och underhållsanvisningarna ska ge tillräckliga uppgifter om handbrandsläckarens egenskaper, användningsändamål och säker hantering.
•    Den som släpper ut en handbrandsläckare på marknaden eller överlåter en till någon annan, ska säkerställa och tillförlitligt kunna påvisa att handbrandsläckaren uppfyller de uppställda kraven.