Flytgasanläggningar

Om företaget lagrar och använder flytgas, behövs i regel ett tillstånd från Tukes eller åtminstone ska du lämna in en anmälan till räddningsmyndigheten. Verksamhetens omfattning och den sammanlagda volymen av flytgas och eventuella andra kemikalier avgör om företaget är kund hos Tukes eller hos räddningsmyndigheten.

Med förfarandet för tillstånd och anmälan vill man försäkra sig om säker placering, byggnation, utrustning och överensstämmelse för flytgasanläggningar.

Med en flytgasanläggning avses ett företag som lagrar ca 5–50 ton av flytgas, dvs. har en cistern på 10–100 m3). I en flytgasanläggning kan utöver flytgas finnas små mängder av andra farliga kemikalier.

Ansök om tillstånd för flytgasanläggningar från Tukes i god tid innan byggarbetet inleds. Tukes målsättning för handläggning av tillstånd för nya anläggningar är 8 månader.

 

Planering och byggande av en flytgasanläggning

Vid en bra planering av en anläggning ska man beakta samma frågor som vid planeringen och byggandet av övriga kemikalieanläggningar.

Vid analysering av en flytgasanläggning ska följande frågor beaktas:

 • utrustningarnas integritet, att en anordning inte läcker
 • processtörningar
 • hantering av läckage
 • antändningskällor och eliminering av dem
 • förebyggande av bränder och explosioner.

De säkerhetskrav som ska uppfyllas av anläggningarna grundar sig på bestämmelser och åtgärder som identifierats vid riskbedömningar (Lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor 390/2005 och Statsrådets förordning om säkerhetskraven för flytgasanläggningar 858/2012). Det finns även olika tekniska standarder för flytgas och anvisningar med vilka kraven kan uppfyllas.

Kom ihåg att en flytgascistern är en tryckbärande anordning som ska registreras och som omfattas av kraven på tryckbärande anordningar.

En av de centrala frågorna som bedöms vid handläggningen av tillståndsansökningar är säker placering av flytgasanläggningen (på finska, pdf, 1,5 MB). Den grundläggande förutsättningen för placeringen av en ny anläggning är att områdets planläggning möjliggör en ny anläggning.

De allvarligaste olyckorna i flytgasanläggningar har i regel samband med läckage och brand eller gasmolnsexplosion som läckage kan orsaka.

Driftsövervakare

En flytgasanläggning ska ha en namngiven driftsövervakare som ansvarar för att anläggningen underhålls och används enligt de gällande bestämmelserna och de tillstånd som verksamheten kräver.

Driftsövervakaren ska godkännas i Tukes kompetensprov innan företaget kan utse driftsövervakaren till att sköta dessa uppgifter.

Anläggningen kan inte tas i bruk innan en driftsövervakare har utsetts, vilket man bör tänka på redan när man ansöker om ett tillstånd.

Besiktningar av flytgasanläggningar

Flytgasanläggningar ska genomgå en ibruktagningsbesiktning samt en periodisk besiktning vart fjärde år.

Ibruktagningsbesiktning

Före ibruktagningen genomför Tukes eller ett godkänt besiktningsorgan en ibruktagningsbesiktning av flytgasanläggningen. Ett godkänt besiktningsorgan kan utföra besiktningen, om detta är tillåtet enligt det tillståndsbeslut som avser anläggningen i fråga. Företaget ska begära att besiktningen genomförs.

Med ibruktagningsbesiktningen säkerställs att anläggningen har byggts enligt planen och att de villkor som ställts i tillståndsbeslutet uppfylls. Besiktningen genomförs på plats vid anläggningen.

Ett besiktningsprotokoll upprättas om besiktningen med uppgift om huruvida anläggningen kan tas i bruk eller inte. Vid behov kan man ställa villkor för ibruktagningen. Om ibruktagningsbesiktningen utförs av ett besiktningsorgan, ska man komma ihåg att skicka besiktningsprotokollet till Tukes.

Periodiska besiktningar

Flytgasanläggningar ska besiktas vart fjärde år. De periodiska besiktningarna utförs av ett godkänt besiktningsorgan (sidan ”Besiktningsorgan som Tukes har godkänt” på tukes.fi). Företaget är ansvarigt för att begära periodiska besiktningar av sin anläggning. Med de periodiska besiktningarna säkerställs att verksamheten i anläggningen är säker och uppfyller kraven i bestämmelserna.

Ändringar

Företaget ska ha ett skriftligt förfarande för ändringshantering där det framgår hur risker relaterade till små och stora förändringar bedöms och hur deras hanteringsförfaranden utförs.

För betydande förändringar som finns uppräknade nedan ska man ansöka om tillstånd från Tukes. Mindre förändringar som finns uppräknade nedan ska anmälas till Tukes.

Förteckningen nedan visar exempel på olika förändringar och de åtgärder som de förutsätter.

Betydande förändringar:

 • en ny flytgastank vid sidan av en befintlig
 • en ny flytgastank vars volym är 10 % eller mer av den tidigare tankens volym
 • en ny fyllningsanläggning för flytgas där man fyller gasflaskor ur en flytgastank.

En tillståndsansökan ska lämnas in till Tukes för sådana betydande förändringar. Om förändringen kan jämföras med ny verksamhet kommer en ibruktagningsbesiktning att genomföras.

Förändringar som ska anmälas:

Anmälningspliktiga förändringar ska anmälas till Tukes. Anmälan kan lämnas in med en blankett eller formuleras fritt. Förändringarna förutsätter ingen ibruktagningsbesiktning, utan dokumenten granskas vid nästa periodiska besiktning. Anläggningens driftsövervakare ansvarar för att villkoren uppfylls före ibruktagning.

Små förändringar:

 • bygge av en vattenbegjutningsutrustning för en tank ovan jord
 • byte av flytgasrör mellan tank och förångare
 • byte av förångare när förångarens placering inte ändras
 • förändringar i rörsystem för flytgas i gasform
 • en ny driftsutrustning med en effekt under 1,2 MW
 • byte av en flytgastank till en ny tank när förändringen av högsta tillåtna volymen av flytgas är mindre än 10 % och tankens placering inte ändras.

Små förändringar behöver inte anmälas till Tukes. Flytgasanläggningens driftsövervakare ansvarar för att förändringarna genomförs enligt kraven i bestämmelserna.

 

Nedläggning, konkurs, temporärt avbrytande och byte av ägare

Nedläggning

För nedläggning av en flytgasanläggning eller en del av dess verksamhet gäller samma krav som för övriga kemikalieanläggningar.

Avbrytande

För avbrytande av en flytgasanläggnings verksamhet gäller samma krav som för avbrytande av andra kemikalieanläggningars verksamhet.

Byte av ägare

Vid anskaffning av flytgasverksamhet ska man försäkra sig om att all nödvändig dokumentation överförs vid förvärvet.

Uppdatera dokumenten och anmäl ägarbytet till myndigheterna!

Meddela Tukes om företagets namn eller kontaktuppgifter ändras. Ändring av driftsövervakare för kemikalie- eller flytgasanläggningar behöver inte anmälas till Tukes, men på produktionsanläggningen ska det finnas en förteckning över driftsövervakarna.

Vad är flytgas?

Blandningar av gasformiga kolväten
Flytgaser är blandningar av gasformiga kolväten, i Finland oftast propan.

Flaskor och behållare
Flytgaser ska lagras och transporteras i flytande form i gasflaskor eller gasbehållare.

Användning
T.ex. som bränsle inom industrin, i hushålls- och campinganordningar och som drivgas i aerosolförpackningar.

Extremt lättantändliga

Tyngre än luft
Den blandning av flytgas och luft som uppstår vid läckage är tyngre än luften och sjunker därför ner mot golvet eller marken, där den samlas i gropar, källare osv.

Nästan luktfri
Ett ämne med distinkt lukt tillsätts i flytgas för upptäckt av eventuellt läckage.