Flytgasanläggningar

Om företaget lagrar och använder flytgas, behövs i regel ett tillstånd från Tukes eller åtminstone ska du lämna in en anmälan till räddningsmyndigheten. Verksamhetens omfattning och den sammanlagda volymen av flytgas och eventuella andra kemikalier avgör om företaget är kund hos Tukes eller hos räddningsmyndigheten.

Med förfarandet för tillstånd och anmälan vill man försäkra sig om säker placering, byggnation, utrustning och överensstämmelse för flytgasanläggningar.

Med en flytgasanläggning avses ett företag som lagrar ca 5–50 ton av flytgas, dvs. har en cistern på 10–100 m3). I en flytgasanläggning kan utöver flytgas finnas små mängder av andra farliga kemikalier.

Ansök om tillstånd för flytgasanläggningar från Tukes i god tid innan byggarbetet inleds. Tukes målsättning för handläggning av tillstånd för nya anläggningar är 8 månader.

Planering och byggande av en flytgasanläggning

Vid en bra planering av en anläggning ska man beakta samma frågor som vid planeringen och byggandet av övriga kemikalieanläggningar.

Vid analysering av en flytgasanläggning ska följande frågor beaktas:

 • utrustningarnas integritet, att en anordning inte läcker
 • processtörningar
 • hantering av läckage
 • antändningskällor och eliminering av dem
 • förebyggande av bränder och explosioner.

De säkerhetskrav som ska uppfyllas av anläggningarna grundar sig på bestämmelser och åtgärder som identifierats vid riskbedömningar (Lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor 390/2005 och Statsrådets förordning om säkerhetskraven för flytgasanläggningar 858/2012). Det finns även olika tekniska standarder för flytgas och anvisningar med vilka kraven kan uppfyllas.

Kom ihåg att en flytgascistern är en tryckbärande anordning som ska registreras och som omfattas av kraven på tryckbärande anordningar.

En av de centrala frågorna som bedöms vid handläggningen av tillståndsansökningar är säker placering av flytgasanläggningen (på finska, pdf, 1,5 MB). Den grundläggande förutsättningen för placeringen av en ny anläggning är att områdets planläggning möjliggör en ny anläggning.

De allvarligaste olyckorna i flytgasanläggningar har i regel samband med läckage och brand eller gasmolnsexplosion som läckage kan orsaka.

Installation av flytgasanordning

Endast installationsföretag som godkänts av Tukes får utföra installationer av flytgasanordningar. De godkända installationsföretagen finns i registret över verksamhetsutövare på Tukes webbplats. Installationsföretaget ska ge beställaren ett intyg över den genomförda åtgärdens överenstämmelse med kraven som undertecknats av den ansvariga personen.

Endast sådana installations- och underhållsarbeten som enligt bruks- och underhållsanvisningarna för anordningen ska utföras av användaren får utföras utan godkännande av installationsföretaget.

Driftsövervakare

En flytgasanläggning ska ha en utsedd driftsövervakare innan anläggningen tas i bruk. Driftsövervakaren ska ansvara för att anläggningen underhålls och drivs i enlighet med giltiga bestämmelser och tillstånd som gäller verksamheten.

Driftsövervakaren ska ha avlagt proven för en driftsövervakare för flytgas med godkänt resultat innan företaget kan utse driftsövervakaren till sin uppgift. Det lönar sig att utföra provet i god tid före det planerade ibruktagandet av anläggningen, så att anläggningen inte försenas på grund av att en driftsövervakare saknas. Driftsövervakarens tentamen är avgiftsbelagd och kan utföras i Tukes inlärningsmiljö eTentti. Mer information om kraven på driftsövervakaren för flytgas samt om utnämningen och tentamensmaterialet: Driftsövervakare för flytgas

Besiktningar av flytgasanläggningar

Flytgasanläggningar ska genomgå en ibruktagningsbesiktning innan anläggningen tas i drift och en periodisk besiktning vart fjärde år.

Ibruktagningsbesiktning

Före ibruktagningen genomför Tukes eller ett godkänt besiktningsorgan en ibruktagningsbesiktning av flytgasanläggningen. Ett godkänt besiktningsorgan kan utföra besiktningen, om detta är tillåtet enligt det tillståndsbeslut som avser anläggningen i fråga. Företaget ska begära att besiktningen genomförs.

Med ibruktagningsbesiktningen säkerställs att anläggningen har byggts enligt planen och att de villkor som ställts i tillståndsbeslutet uppfylls. Besiktningen genomförs på plats vid anläggningen.

Ett besiktningsprotokoll upprättas om besiktningen med uppgift om huruvida anläggningen kan tas i bruk eller inte. Vid behov kan man ställa villkor för ibruktagningen. Om ibruktagningsbesiktningen utförs av ett besiktningsorgan, ska man komma ihåg att skicka besiktningsprotokollet till Tukes ([email protected]).

Periodiska besiktningar

Flytgasanläggningar ska besiktas vart fjärde år. De periodiska besiktningarna utförs av ett godkänt besiktningsorgan (sidan ”Besiktningsorgan som Tukes har godkänt” på tukes.fi). Företaget är ansvarigt för att begära periodiska besiktningar av sin anläggning. Med de periodiska besiktningarna säkerställs att verksamheten i anläggningen är säker och uppfyller kraven i bestämmelserna. Mer information om innehållet i periodiska besiktningar och hur man förbereder sig för besiktningar finns här.

Ändringar

Företaget ska ha ett skriftligt förfarande för ändringshantering. I förfarandet för ändringshantering ska det anges hur riskerna med förändringar, både stora och små, ska bedömas och hur riskhanteringsåtgärder ska vidtas. Ändringarna ska dokumenteras. Dokument som rör ändringen ska uppdateras, till exempel rörsystem och instrumenteringsplan (PI-diagram). Driftsövervakaren för flytgas ska se till att alla ändringar i anläggningen görs i enlighet med bestämmelserna och utan att säkerheten äventyras.

Betydande ändringar som väsentligt påverkar olycksrisken förutsätter att Tukes underrättas. Betydande utvidgningar som kan jämställas med inrättande av en ny produktionsanläggning eller andra motsvarande ändringar behandlas som ändringstillstånd. Andra ändringar som väsentligt påverkar olycksrisken behandlas som en ändringsanmälan. Tukes fattar beslut om huruvida ändringen ska behandlas som ett tillstånd eller en anmälan. Ansökningar som förutsätter ändringstillstånd kungörs och en ibruktagningsbesiktning av ändringen utförs innan ändringen tas i bruk. De ändringar som behandlas som ändringsanmälan förutsätter i allmänhet inte ibruktagningsbesiktning, uppfyllandet av tillståndsvillkoren kontrolleras vid följande periodiska besiktning. Driftsövervakaren för anläggningen ser till att villkoren uppfylls före ibruktagandet.

Ansökan om tillstånd och anmälan om ändring lämnas till Tukes via e-tjänsten. Här finns närmare anvisningar för hur en ansökan om ändringstillstånd eller ändringsanmälan formuleras (på finska).

Små ändringar behöver inte anmälas till Tukes. Driftsövervakaren för ett flytgasverk ser till att ändringen genomförs i enlighet med kraven i författningarna.

I listan nedan finns exempel på ändringar av olika omfattningar.

Betydande förändringar:

 • Ny flytgasbehållare utöver den nuvarande
 • En ny påfyllningsanläggning för flytgas, flytgasflaskor fylls på från en flytgasbehållare.

Förändringar som kräver anmälan:

 • Typen av flytgasbehållare ändras, från till exempel behållare ovan jord till jordtäckt behållare
 • Flytgasbehållarens volym ändras med mer än 10 %
 • Flytgasbehållarens plats ändras
 • Förångarens plats ändras
 • Användningen av flytgas utvidgas till att omfatta trucktankning
 • Företagets FO-nummer ändras (blankett, doc, 115 kB)
 • Företagets namn eller kontaktuppgifter ändras (blankett)
 • Företagets verksamhet avbryts och upphör (blankett, doc, 153 kB)

Små förändringar:

 • Byggande av en bevattningsanläggning för en behållare ovan jord
 • Förnyande av flytgasröret mellan behållaren och förångaren
 • Byte av förångare, när förångarens plats inte ändras
 • Ändringar i rörsystem för gasformig flytgas
 • En ny förbrukningsapparat
 • Byte av flytgasbehållare till en ny behållare när den maximala flytgasmängden ändras med mindre än 10 % från den föregående och behållarens plats inte ändras. Obs! En ändringsanmälan ska göras om ändringen av flytgasmängden påverkar omfattningen av anläggningens verksamhet.

Nedläggning, konkurs, temporärt avbrytande och byte av ägare

Nedläggning

För nedläggning av en flytgasanläggning eller en del av dess verksamhet gäller samma krav som för övriga kemikalieanläggningar.

Avbrytande

För avbrytande av en flytgasanläggnings verksamhet gäller samma krav som för avbrytande av andra kemikalieanläggningars verksamhet.

Byte av ägare

Vid anskaffning av flytgasverksamhet ska man försäkra sig om att all nödvändig dokumentation överförs vid förvärvet.

Uppdatera dokumenten och anmäl ägarbytet till myndigheterna!

Meddela Tukes om företagets namn eller kontaktuppgifter ändras. Ändring av driftsövervakare för kemikalie- eller flytgasanläggningar behöver inte anmälas till Tukes, men på produktionsanläggningen ska det finnas en förteckning över driftsövervakarna.

Vad är flytgas?

Blandningar av gasformiga kolväten
Flytgaser är blandningar av gasformiga kolväten, i Finland oftast propan.

Flaskor och behållare
Flytgaser ska lagras och transporteras i flytande form i gasflaskor eller gasbehållare.

Användning
T.ex. som bränsle inom industrin, i hushålls- och campinganordningar och som drivgas i aerosolförpackningar.

Extremt lättantändliga

Tyngre än luft
Den blandning av flytgas och luft som uppstår vid läckage är tyngre än luften och sjunker därför ner mot golvet eller marken, där den samlas i gropar, källare osv.

Nästan luktfri
Ett ämne med distinkt lukt tillsätts i flytgas för upptäckt av eventuellt läckage.