Anläggningens drift och ledning

När farliga kemikalier hanteras och upplagras på anläggningen, ska anläggningen målmedvetet upprätthålla och utveckla säkerhetsverksamhet. Risker för hälsa, miljö och egendom ska beaktas i verksamheten. Anläggningens funktionsduglighet och säkerhetsnivå ska kunna påvisas tillförlitligt.

Säkerställande av säkerheten förutsätter systematiska ledningsåtgärder, uppföljning under användningstiden och bedömning av åtgärder för upprätthållande och utvecklande av säkerheten.

Fungerande ledning är, systematisk planering baserat på kontinuerlig utveckling, säkerhetsarbete och regelbunden bedömning av åtgärderna.

Personalens arbetsuppgifter och kompetens

Personalen ska få tillräcklig information om följande:

 • kemikaliernas egenskaper
 • säkra arbetsmetoder
 • identifierade farliga situationer och deras konsekvenser
 • agerande vid olyckor.

För omfattande kemikalieanläggningar ska det utnämnas ansvariga personer, så som driftsövervakare för kemikalierna och motsvande driftsövervakare för flytgas på flytgasanläggningar. Driftsövervakarna ska med godkänt resultat klara av den examen som Tukes ordnar. Mer information finns på sidan om driftsövervakning.

Personalen ska få utbildning och handlingsdirektiv gällande farliga kemikalier regelbundet.

Identifiering av faror och riskbedömning

Faror orsakade av kemikalierna och konsekvenser av eventuella olyckor måste bedömas regelbundet vid anläggningen och vid behov uppdateras, särskilt i samband med ändringar i verksamheten. Identifierade faror ska tas i beaktande i planeringen, driften och i handlingsdirektiven.

Underhåll

En välfungerande plan för förebyggande underhållsarbete omfattar följande:

 • funktionsdugligheten av anordningar som berör kemikalier, rörledningar m.m.
 • regelbundet säkerställande av larmsystemens och säkerhetsanordningarnas funktionalitet.
 • beskrivning av arbetstillståndsförfaranden, t.ex. förfaranden relaterade till cisterner, ex-utrymmen, eldstäder
 • registrering av ansvar relaterade till underhåll.

För att visa att underhållsplanen genomförs, ska den som ansvarar för underhåll föra bok över det arbete som utförs.

Hantering av ändringar

Kemikalieanläggningarna ska ha ett skriftligt förfarande för ändringshantering, där det framgår hur risker relaterade till små och stora förändringar bedöms och hur deras hanteringsförfaranden utförs.. Delområden för hantering av ändringar är t.ex.:

Ledning och kommunikation

 • definition av ändring
 • ansvar och beslutsfattande
 • förverkligande av ändringar, dvs planering, genomförande och ibruktagning
 • riskbedömning i samband med ändringar
 • kommunikation, egen personal, entreprenörer, städning, grannar, varuleverantörer
 • utbildning och handlingsdirektiv

Identifiering av faror och bedömning

 • Riskbedömningar, inkl. explosionsskyddshandling och anordningsförteckning, brandriskbedömning, har upprättats som planerat och de överenskomna åtgärderna har genomförts.
 • Säkerhetskriticiteten för nya anordningar har bedömts och anordningens uppgifter har lagts till underhållssystemet.

Besiktningar, tillstånd och dokumentering

 • Exakta hänvisningar till de standarder och föreskrifter som ändringen/den nya verksamheten ska uppfylla.
 • De erforderliga tillstånden har fåtts och villkoren uppfylls, t.ex. byggnads-, drift-, rivnings-, vatten-, miljö- och Tukes-tillstånd.
 • Lagstadgade kontroller har gjorts och observationerna korrigerats.
 • Det finns användnings- och underhållsinstruktioner för anordningarna, t.ex. information om blindning, låsning, separationer.
 • Instruktioner för nödsituationer samt uppdatering av räddningsplanen och andra säkerhetsdokument.
 • Jordningarna och potentialutjämningarna har mätts.
 • Märkningar, t.ex. kemikalie-, flödesriktning-, ea-, brandsläckar- och ex-märkningar.
 • Flödes- och PI-diagram samt elektricitets- och automationsritningar har uppdaterats.
 • Miljögranskning
 • Rörsystemens- och cisternernas böcker har sammanställts.

Planering inför nödsituationer

Kemikalieanläggningen ska beredas för nödsituationer och en riskbaserad plan för olyckssituationer ska utformas. De åtgärder som ska vidtas vid olyckor och farliga situationer ska beskrivas i den interna räddningsplanen (Statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier 685/2015, bilaga V ).

Mer information om den interna räddningsplanen och dess innehållskrav finns i Tukes-anvisning 8/2015 Intern räddningsplan (pdf, 307 kb).

Mätning av verksamheten

Kemikalieanläggningarna ska utveckla övervaknings- och utvärderingsförfaranden som är lämpliga för verksamheten, med vilka anläggningens funktionsduglighet och säkerhet kan visas. Tillförlitlig utvärdering av säkerhetsnivån förutsätter att säkerhetsmål- och ändamål fastställs. När målen och ändamålen har fastställts är det möjligt att jämföra den nuvarande situationen med målnivåerna. Kriterier och bedömningsmetoder kan variera beroende på bransch och verksamhetens omfattning, dvs beroende på mängden farliga kemikalier.

Nivån på kemikalie- och processäkerheten kan mätas med för- och efterhandsmätare. Mer information om mätning av processäkerheten hittar du bl.a. i Tukes-guide Processäkerhet- och mätning av den (på finska, pdf, 1,7 MB).

Förhandsmätare kan vara t.ex. förverkligade (%) av planerade:

 • kontroller, förhandsunderhåll, kalibrering
 • kemikaliesäkerhetsutbildningar och antalet deltagare
 • säkerhetsinvesteringar
 • säkerhetsrundor.

Efterhandsmätare kan vara t.ex.:

 • anordningarnas felinformation
 • överskridande av inställningsgränser vid säkerhetskritiska processer, t.ex.
 • utlösning av säkerhetsautomation
 • funktionsfel i övervaknings- och varningsanordningar samt obefogade larm
 • larm
 • läckage och antändningar
 • exponering för kemikalier
 • oplanerade driftstopp och utnyttjandegrad.

Säkerheten han också mätas med mätare som inte direkt riktar sig till funktionaliteten och tillförlitligheten av anläggningens processer. Sådana mätare kan t.ex. vara olyckor och det-var-nära- situationer.  Om kemikalieanläggningarna endast använder sig av sådana mätare, ska säkerhetsobservationer av kemikalier och deras resultat tydligt särskiljas från andra delområden.

Säkerhetsledningens delområden

Personalens arbetsuppgifter och kompetens

Identifiering av faror och riskbedömning

Underhåll

Hantering av undantagstillstånd

Mätning av verksamheten