Vågars överensstämmelse med kraven identifieras i märkningarna

Vågar som används för handel ska uppfylla kraven i vågdirektivet. Automatiska vågar ska uppfylla kraven i mätinstrumentdirektivet. Tillverkarens försäkran om överensstämmelse med kraven ska levereras tillsammans med vågen.

Vågens vägningsområde och hållbarhet ska den lämpa sig för den avsedda användningen och användningsmiljön. Vid anskaffande av en våg, beakta bland annat vågens temperaturområde, noggrannhetsklass samt minimi- och maximivägningsområde. Dessa uppgifter finns på vågens typskylt.

Nya vågar som uppfyller vågdirektivets krav har en märkning som på bild 1. Bristfällig märkning (t.ex. ingen kod för det anmälda organet) innebär att vågen inte uppfyller kraven och inte får användas.

Märkeskombination som anger vågens överensstämmelse med kraven

Bild 1. Märkeskombination som anger vågens överensstämmelse med kraven

På en gammal, ibrukvarande icke-automatiska våg kan det finnas en märkning som på bild 2. På en ännu äldre ibrukvarande våg finns det möjligtvis en gammal finsk VJ-typgodkännandekod. Användningen av dessa vågar kan fortsätta om de är i skick och deras verifieringar har skötts om vederbörligt under användningstiden.

Ei-automaattisen vaa’an vaatimustenmukaisuuden ilmaiseva merkintä (1990 - 20.4.2016 käyttöön otetut vaa’at).

Bild 2. Märkning som visar att den icke-automatiska vågen uppfyller kraven (vågar som tagits i bruk 1990 – 20.4.2016)

Vågen ska anpassas till sitt användningsändamål
Vågen uppfyller inte kraven i mätinstrumentlagen fastän den uppfyller direktivens krav och har märkningar som påvisar överensstämmelse med kraven, men inte är lämplig för sitt användningsändamål. Vid val av våg, uppmärksamma om dess vägningsområde, noggrannhetsklass och användningstemperatur är lämpliga. Om du använder vågen för konsumentförsäljning, uppmärksamma även att vågens bildskärm och de uppgifter som finns där uppfyller de särskilda kraven för vågar anpassade för konsumentförsäljning.

Vågars noggrannhetsklasser
I detaljhandel ska vågarnas noggrannhetsklass vara minst III. I handel med ädelmetaller och ädelstenar ska vågarnas noggrannhetsklass vara minst II.