Klassificering av ämnen och blandningar

CLP-förordningen innehåller EU:s harmoniserade klassificeringskriterier för ämnen och blandningar. Målsättningen är att företagen skulle klassificera ämnena och blandningarna enligt samma principer.

CLP-förordningen fastställer de egenskaper på basis av vilka ämnen och blandningar klassificeras som farliga. Klassificeringen baseras på ämnenas inneboende egenskaper. Klassificeringen påverkas inte av den risk som användningen av ämnet eller blandningen medför eller bruksmängden av ämnet eller blandningen.

Vem ansvarar för klassificeringen?

Tillverkare, importörer och nedströmsanvändare ansvarar för klassificeringen av ämnen och blandningar som säljs eller annars överlåts i EU-länderna.

Hur klassificerar jag ämnena?

 • Kontrollera om ditt ämne finns på den harmoniserade förteckningen över ämnen.
 • Använd den harmoniserade klassificeringen för de faroklasser som nämnts i ämnesförteckningen.
 • Om det inte finns någon harmoniserad klassificering för ämnet eller om någon av ämnets faroklasser inte har inkluderats i ämnesförteckningen, ska du klassificera ämnet själv.
 • Identifiera ämnenas inneboende egenskaper med hjälp av forskningsdata.
 • Jämför ämnets egenskaper med klassificeringskriterierna.
 • Fastställ om ämnet medför en fysikalisk fara som avsetts i klassificeringskriterierna, en fara för hälsan eller en fara för miljön.
 • Klassificera ämnet enligt klassificeringskriterierna till en eller flera faroklasser och -kategorier.
 • Välj faroangivelser, varningsmärkningar och signalord för det klassificerade ämnet.
 • På vissa villkor kan klassificeringen härledas på basis av liknande ämnen eller en expertbedömning.

Hur klassificerar jag blandningar?

Du ska klassificera blandningar själv. Använd ett stegvis tillvägagångssätt vid klassificeringen av blandningar beroende på den information som finns tillgänglig.

En blandning kan klassificeras:

 • på basis av undersökningsresultaten för blandningen
 • på basis av uppgifter som finns tillgängliga om liknande, testade blandningar och om de enskilda ingredienserna i blandningen, dvs. med hjälp av härledningsregler.
 • på basis av klassificeringen och koncentrationerna av ingredienserna i blandningen medelst olika beräkningsformel och tabeller.

Välj faroangivelser, varningsmärkningar och signalord för den klassificerade blandningen.

Var får jag uppgifter om egenskaperna av ett ämne eller en blandning?

Klassificeringarna baseras på uppgifter som redan finns tillgängliga, och CLP-förordningen förpliktar i regel inte någon att testa ett ämne eller en blandning för att skaffa information. För att utreda de fysikaliska farorna ska ett ämne eller en blandning emellertid testas, om det inte finns någon information om dem. I övrigt kan ett företag skaffa information genom att testa ämnena och blandningarna i enlighet med kraven i REACH-förordningen.

Ett företag ska bedöma klassificeringen av sitt ämne eller sin blandning på nytt om företaget får ny vetenskaplig eller teknisk information om egenskaperna av sitt ämne eller sin blandning, t.ex. nya vetenskapliga publikationer. Om ett företag ändrar sammansättningen av en blandning så att den farliga ingrediensen överskrider ett visst gränsvärde eller en viss koncentrationsgräns, ska blandningens klassifikation bedömas på nytt.

Harmoniserad ämnesförteckning

Den harmoniserade ämnesförteckningen innehåller de harmoniserade klassificeringarna för ämnen på EU-nivån. Efter att CLP-förordningen trädde i kraft, ges den harmoniserade klassificeringen i regel till följande ämnen:

 • luftvägssensibiliserande ämnen, farokategori 1
 • mutagena ämnen, farokategori 1A, 1B eller 2
 • cancerframkallande ämnen, farokategori 1A, 1B eller 2
 • reproduktionstoxiska ämnen, farokategori 1A, 1B eller 2
 • verksamma ämnen i biocider och växtskyddsmedel.

För de övriga faroklasserna ska man ange grunderna för nödvändigheten av harmonisering.

Vem kan lämna in ett förslag på harmoniserad klassificering?

Ett förslag på harmoniserad klassificering kan lämnas in av en behörig myndighet i ett EU-land eller ett företag. Ett företag kan lämna in ett förslag endast om ämnet inte har någon tidigare harmoniserad klassificering för faroklassen. Förslaget är avgiftsbelagt, om det gäller andra faroklasser än de som vanligtvis harmoniseras. Förslaget riktas till Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA). 

Ett företag kan lämna in sitt förslag till den behöriga myndigheten i ett EU-land, om företaget har nya uppgifter om ändring av den harmoniserade klassificeringen. Företaget kan lämna in sitt förslag till ett av de medlemsländer där ämnet säljs.

Steg i processen för ett förslag till harmoniserad klassificering

ECHA:s riskbedömningskommitté lämnar ett yttrande om klassificerings- och märkningsförslagen inom 18 månader efter det att förslaget togs emot. Övriga har möjlighet att kommentera förslaget vid offentligt samråd. ECHA skickar sitt yttrande till Europeiska kommissionen. Kommissionen beslutar om godkännande av klassificeringsförslaget. Ett godkänt ämne läggs till den harmoniserade ämnesförteckningen enligt regleringsförfarandet.

Lagstiftning

CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008
Avdelning I: Allmänna frågor.
Avdelning II: Faroklassificering.
Avdelning V, kapitel I: Harmoniserad klassificering och märkning av ämnen.
Bilaga VI, tabell 3.1 (Lista med harmoniserad klassificering och märkning av farliga ämnen).
REACH-förordningen (EG) nr: 1907/2006
Artikel 13: Allmänna krav beträffande generering av information om ämnens inneboende egenskaper.