Grundläggande principer för säkerheten vid elarbete

Det finns alltid risker vid utförandet av elarbeten. Minimerande av risker förbättrar säkerheten vid elarbeten.

Innan elarbetets påbörjan: bedöm risker, välj arbetsmetoder- och redskap

Innan du påbörjar elarbete

 • bedöm risker i samband med arbetet och
 • välj på basis av bedömningen lämpliga arbetsmetoder- och redskap
 • bedöm arbetets svårighetsgrad
 • välj på basis av arbetets svårighetsgrad tillräckligt yrkeskunniga och instruerade personer för arbetet.

Sträva i så stor utsträckning som möjligt till att utföra arbetet i ett spänningslöst tillstånd. Arbetsplatsens fortsatta spänningslöshet ska säkerställas med hjälp av följande:

 1. separation av arbetsplatsen för spänningslöshet
 2. förhindra att spänningen tillkopplas, t.ex. genom att ta bort säkringar eller genom att öppna omkopplingsanordningen som används för separeringen och låsa den. Det ska vara möjligt att öppna låsningen endast med nyckel eller verktyg. Separationsstället ska dessutom alltid vara utrustat med en skylt som förbjuder tillkoppling av spänning.
 3. fastställande av spänningslöshet
 4. arbetsjordning vid behov, t.ex. högspänningsanläggningar, över 1000 ampers (A) centraler.
 5. skydd mot potentiellt spänningsförande delar nära arbetsplatsen.

Elsäkerhet under arbete

När du bygger, ändrar eller reparerar en elanläggning är det viktigt att följa trygga arbetsmetoder.

Såhär sköter du om elsäkerheten under arbetet:

 • förhindra obehörigas inträde på det farliga området och
 • se till att strömmen till bristfälligt skyddade delar inte kan tillkopplas enbart genom driftåtgärder, t.ex. genom att lägga till den borttagna säkringen, eller stänga kopplaren eller dvärgbrytaren.

Ledaren för elarbeten utnämner vid varje arbetsplats en övervakare av elsäkerheten under arbetet. Övervakaren av elsäkerheten kan delta i arbetet eller göra arbetet i sin helhet själv. Övervakaren av elsäkerheten under arbetet ger tillstånd att påbörja arbetet och när arbetet är färdigt att tillkoppla spänningen.

Om personal från flera olika företag arbetar på samma arbetsplats, ska utnämnandet av övervakaren för elsäkerheten, för tydlighetsskäl, skötas skriftligt.

Såhär säkerställer du säkerheten vid utförandet av elarbeten

Övervakare av elsäkerheten
Ledaren för elarbeten utnämner en övervakare av elsäkerheten för varje arbetsplats under arbetstiden.

Bedöm elarbetets risker

Välj lämpliga arbetssätt- och redskap

Kom ihåg spänningslöshet!
Arbeta i så stor utsträckning spänningslöst. Säkerställ att spänningslösheten fortsätter.

Sköt om elsäkerheten under arbete
Förhindra att strömmen tillkopplas till bristfälligt skyddade delar.

Förbered dig och lär dig första hjälp

Lagstiftning

Elsäkerhetslagen 1135/2016

Statsrådets förordning om elarbeten och driftsarbeten 1435/2016, bilaga 1

Arbetarskyddslag 738/2002

Detaljerade krav för uppfyllandet av säkerhetskraven presenteras i standarden SFS 6002 Säkerhet vid elarbeten, kapitel 6. Arbetsmetoder och Bilaga X