Sammanfattning om den ansvariga personens och distributörens skyldigheter

Företagets skyldigheter Ansvarig person (EU/EES-importör, tillverkare) Distributör
Importerar/tullverkar endast produkter som stämmer överens med kraven på EU-/EES-marknaden

Skyldigheten gäller.

-
Säkerställer att tillverkningen sker i enlighet med god tillverkningssed Skyldigheten gäller. -
Svarar för att säkerhetsrapporten och säkerhetsbedömningen har gjorts upp Skyldigheten gäller. -
Produktinformation, ska förvaras i 10 år Skyldigheten gäller. -
Anmäler produkterna i CPNP-portalen Skyldigheten gäller.

( Skyldigheten gäller. ) om förpackningstexten översätts, har distributören också anmälningsskyldighet

Ansvarar för förpackningsmärkningarna, krävda verkningar på finska och svenska Skyldigheten gäller. Skyldigheten gäller.
Säljer endast produkter som stämmer överens med kraven till konsumenter Skyldigheten gäller. Skyldigheten gäller.
Säkerställer att lagrings- och transportförhållandena inte äventyrar produktsäkerheten Skyldigheten gäller. Skyldigheten gäller.
Säkerställer att den minsta hållbarhetstiden inte har gått ut Skyldigheten gäller. Skyldigheten gäller.
Vidtar åtgärder vid misstanke om att produkten strider mot kraven Skyldigheten gäller. Skyldigheten gäller.
Samarbetar med myndigheter Skyldigheten gäller. Skyldigheten gäller.
Utser leveranskedjan på begäran av myndighet Skyldigheten gäller. Skyldigheten gäller.
Anmäler till Tukes om allvarliga oönskade effekter som kosmetika orsakat Skyldigheten gäller. Skyldigheten gäller.