Sammanfattning om den ansvariga personens och distributörens skyldigheter

Företagets skyldigheter

Ansvarig person (EU/EES-importör, tillverkare)

Distributör
Importerar/tullverkar endast produkter som stämmer överens med kraven på EU-/EES-marknaden X  
Säkerställer att tillverkningen sker i enlighet med god tillverkningssed X  
Svarar för att säkerhetsrapporten och säkerhetsbedömningen har gjorts upp X  
Produktinformation, ska förvaras i 10 år X  
Anmäler produkterna i CPNP-portalen X

(x) om förpackningstexten översätts, har distributören också anmälningsskyldighet

Ansvarar för förpackningsmärkningarna, krävda verkningar på finska och svenska X X
Säljer endast produkter som stämmer överens med kraven till konsumenter X X
Säkerställer att lagrings- och transportförhållandena inte äventyrar produktsäkerheten X X
Säkerställer att den minsta hållbarhetstiden inte har gått ut X X
Vidtar åtgärder vid misstanke om att produkten strider mot kraven X X
Samarbetar med myndigheter X X
Utser leveranskedjan på begäran av myndighet X X
Anmäler till Tukes om allvarliga oönskade effekter som kosmetika orsakat X X