Lagring av naturgas

Lagring av naturgas innebär förvaring av naturgas på andra ställen än i naturgasrörsystemet. Om mängden lagrad naturgas överskrider 0,2 ton, men underskrider 5 ton, måste lagret anmälas till Tukes.

Ansök om byggnadstillstånd för upplagring av naturgas, om mängden naturgas som ska upplagras är minst 5 ton. Gör en ansökan eller anmälan om byggnadstillstånd innan uppgörande av detaljerade lösningar för förverkligande och i god tid innan byggnadsarbetena inleds.

Naturgas lagras i gasform i containers med gastuber eller MEG-containers samt i flytande form i LNG-tankar.

Gränser enligt naturgasförordningen (551/2009) som uppges i anmälan och ansökan om byggnadstillstånd för lagring av naturgas riktad till Tukes och gränser enligt Seveso-direktivets dokument om verksamhetsprincip och säkerhetsutredning:

Farokategori Anmälan till Tukes (ton) Tillstånd (ton)

MAPP (ton)
dokument om verksamhetsprincip

 

TS (ton)
säkerhetsutredning

 

Naturgas och därmed jämförbar biogas, d.v.s. biometan 0,2 5 50 200

Vid lagringsvolymer som överskrider tillståndsgränsen tillämpas samma principer som vid övriga produktionsanläggningar för farliga kemikalier.


Suomen Kaasuyhdistys ry har publicerat en anvisning för LNG-kundtankar.

Anvisningen innefattar följande:

  • lagring av flytande naturgas, d.v.s. LNG, i anläggningar på land, i vilka den sammanlagda lagringskapaciteten för LNG och komprimerad naturgas, d.v.s. CNG, är 5 - 50 ton
  • säkerhet och tekniska lösningar för fasta LNG-lagringstankar.

Anvisningen kan i tillämpliga delar användas för LNG-containertankar och mindre LNG-tankar.

För upplagring av naturgas gäller följande europeiska standarder:

  • SFS-EN 13645 Nesteytetyn maakaasun laitteistot ja asennukset. Planering av anläggningar på land. Lagringskapacitet 5 - 200 ton
  • SFS-EN 1473 Nesteytetyn maakaasun laitteistot ja asennukset. Planering av anläggningar på land.

Vid planering av upplagring ska principerna i ovannämnda standarder iakttas.