Mätinstrumentens märkningar

Märkning av mätinstrument enligt våg- och mätinstrumentdirektivet

På mätinstrument och vågar som följer mätinstrumentdirektivet (MID) finns en märkning om överensstämmelse med kraven, som exemplifieras i bild 1. I märkningen finns en CE-märkning, metrologisk tilläggsmärkning (M), de två sista siffrorna i märkningsåret (t.ex. 17) och det anmälda organets ID (t.ex. 0000).

Om någon del av märkningen saknas (t.ex. det anmälda organets nummer saknas) uppfylls inte kraven. Om någon del av märkningen saknas kan mätinstrumentet eller vågen inte tas i bruk för avsedd användning enlig lagen om mätinstrument.

Kuva 1. MID:n mukaisten mittauslaitteiden ja uusien 20.4.2016 jälkeen valmistettujen vaakojen vaatimuksenmukaisuutta osoittava merkki

Bild 1. Märke för överensstämmelse med kraven för mätinstrument och vågar, tillverkade efter 20.4.2016, i enlighet med MID.

Beroende på mätinstrumentets typ kan det också finnas en typskylt med närmare upplysningar om kraven i mätinstrumentets tillåtna användningsändamål och -miljö.

Tidigare märkning för vågars överensstämmelse med kraven

Vågar som tagits i bruk innan 20.4.2016 och som uppfyller vågdirektivets krav har en märkning enligt bild 2.  Vågar med märkning kan fortfarande användas för bruk enligt lagen om mätinstrument, så länge vågens verifiering är i skick. 

Märkning som anger vågens överensstämmelse med kraven består av

  • CE-märkning med de två sista siffrorna i tillverkningsåret (14)  
  • det anmälda organets ID (på bilden 0000)

  • en svart M-bokstav på grön botten.

Om något av detta saknas uppfyller vågen inte vågdirektivets krav.

Kuva 2. Vaa'an vaatimustenmukaisuuden ilmaiseva merkkiyhdistelmä. Tässä esimerkissä vaa'an määräaikaisvarmennus on tehtävä viimeistään vuoden 2017 lopussa.

Bild 2. Märkeskombination som anger vågens överensstämmelse med kraven. I detta exempel ska vågens periodiska verifieringen utföras senast i slutet av år 2017. 

Instrumentet har också en typskylt med information om vågens användningsändamål och miljökrav, t.ex. noggrannhetsklass och användningstemperatur.

Finskt verifikationsmärke och sigill

Mätinstrument som verifieras under användningstiden ska ha ett finskt verifieringsmärke som på bild 3. Verifikationsmärket visar år och månad när mätinstrumentet senast verifierades. Märkningen förekommer på alla mätinstrument efter verifiering under användningstiden.

Kuva 3. Tehdyn varmennuksen ilmaiseva merkki. Tässä esimerkissä varmennus on tehty tammikuussa 2017.

Bild 3. Märke som anger att verifiering skett. Här har den utförts i januari 2017.

Detta verifieringsmärke finns även innan ibruktagning på de mätinstrument vars krav inte kommer från mät- eller vågdirektivet, utan från nationell lagstiftning. Om mätinstrumentet stämplas med blyplomb, etsas på glas eller bränns in i trä saknas månadsmärkningen.

Vid verifieringen kan sådana delar av mätinstrumentet som inte får modifieras efter verifieringen förseglas med ett sigill (bild 4). Exempelvis förseglas delar där man kan ställa in visningen och därigenom påverka mätresultaten. Om sigillet bryts upphör verifieringen att gälla.

Kuva 4. Suomalainen sinetöintimerkki.

Bild 4. Finskt sigill

Märkning av följande verifiering

Utöver verifieringsmärket kan en informativ etikett (bild 5) som anger tidpunkten för följande verifiering fästas på mätinstrumentet. Den informativa etiketten ersätter inte verifieringsmärket eller andra märken som visar på överensstämmelse med kraven.

Kuva 5. Esimerkki seuraavan varmennusajankohdan ilmaisevasta infotarrasta. Yleensä jokaisella tarkastuslaitoksella on oma infotarransa. Tässä esimerkissä seuraava varmennus on tehtävä viimeistään huhtikuussa 2017.

Bild 5. Exempel på etiketten som visar följande verifiering. Vanligtvis har varje besiktningsorgan sin egen informativa etikett. I detta exempel ska verifieringen utföras senast i april 2017.

Finlands nationella typgodkännandekod

Mätinstrument kan ha märkning som anger Finlands nationella typgodkännandekod om de

  • har tagits i bruk före tillämpningen av vågdirektivet (1990) eller mätinstrumentdirektivet (30.10.2006)

  • inte omfattas av någondera direktiven.

Typgodkännandets giltighetstid är i allmänhet 10 år från det att typgodkännandet har beviljats. Mätinstrument som omfattas av mätinstrumentdirektivet och överensstämmer med det gamla typgodkännandet får tas i bruk före 30.10.2016.

Typgodkända mätinstrument har en typskylt som bl.a. anger typgodkännandekoden. Den finska typgodkännandekoden har formatet VJ.Z.XX.YY, där Z är typkoden (tabell), XX ett årligt löpnummer och YY de två sista siffrorna i godkännandeåret. (t.ex. VJ.E.1.94 som är ett finskt godkännande av kallvattenmätare). Förkortningen VJ kommer från orden Vakaus/Justering.

Tabell: Finska mätinstrumentkoder

Typ av instrument Z
Vågar  utan bokstav
Mätare för andra vätskor än vatten A
Längdmätare B
Spannmålsprovare C
Mätsystem för andra vätskor än vatten D
Kallvattenmätare E
Flödesgivare till mätare för värmeenergi F
Temperaturgivarpar till mätare för värmeenergi G
Räknedon till mätare för värmeenergi H
Gasmätningssystem för fordon K

 

EG-märkning enligt gamla direktiv

Före 30.10.2016 har det varit möjligt att ta i bruk mätinstrument som följer de gamla direktiven om det gamla typgodkännandet har varit i kraft vid ibruktagandet. Användningen av mätinstrument som är typgodkända och verifierade enligt EG-direktiven får fortsätta om godkännandet är i kraft då mätinstrumentet tas i bruk och verifieringar för användningstiden har hanterats vederbörligt.

EY-tyyppihyväksymismerkki (esimerkissä D 89 tarkoittaa Saksa 1989) sekä hyväksyntätunnus (esimerkissä 6.131.39). Tällaisia merkintöjä voi olla esim. vesimittareissa.

EG-typgodkännandemärke (exempel D 89 står för Tyskland 1989) samt godkännandets nummer (exempel 6.131.39). Dylika märkningar kan finnas t.ex. på vattenmätare.

EY-ensivarmennusmerkki. Pienessä e-kirjaimessa on yläpuolella maan ja alueen tunnus, alaosassa varmennuksen tekijän tunnus. Kuusikulmion sisällä olevasta merkinnästä ilmenee varmennuksen suoritusvuosi.

EG-verifikationsmärke. Inuti e-bokstaven anges lands- och regionkoden överst och verifierarens nummer underst. Innanför sexsidingen anges året då verifieringen utfördes.

Pituusmittoja koskeva vaihtoehtoinen EY- ensivarmennusmerkki.

Alternativt EG-verifikationsmärke för längdmått.

Bild 6. EG-märkningar enligt gamla direktiv

Märkningar på alkoholmått

Nya alkoholmått som släpps ut på marknaden måste överensstämma med mätinstrumentdirektivet och de får då en märkning som på bild 1.  Alkoholmått som redan är i bruk har ofta ett nationellt verifikationsmärke som på bild 7. Det består av ett kronmärke, de två sista siffrorna i verifieringsåret (t.ex. 06) och verifierarens nummer (xx).

Kuva 7. Alkoholimitan merkinnät.

Bild 7. Märkningar på alkoholmått

Märkning av vågens placering

Märkningen av vågens placering anger vågens verifieringsort och förflyttning begränsad i riktningen nord-syd. Orsaken till att placeringsorten måste begränsas är jordens dragningskraft, d.v.s. variationer i g-värdet.

Jordens dragningskraft påverkar mätresultaten i de flesta vågar. Tyngdaccelerationsvärdet varierar något i olika delar av världen, så en stor del av de elektroniska vågarna måste verifieras på eller för placeringsorten. Verifieringen kan utföras i två faser: det anmälda organet utfärdar ett intyg över den första fasens åtgärder och utför i den andra fasen de kontroller som påverkas av vågens installation och placeringsort. Verifieringen träder i kraft efter den andra kontrollfasen. Den verifierade vågen kan inte flyttas långa sträckor utan att mätfelen blir för stora, i synnerhet i riktningen nord-syd.

Märkning av instrument som underkänns vid verifiering

Om mätinstrumentet underkänns vid verifieringen kan en röd etikett som på bild 8 fästas på instrumentet. Verifieraren ska samtidigt förstöra verifikationsmärket. Om mätinstrumentet gått sönder eller visar värden som överskrider de tillåtna felgränserna får det inte användas även om det finns tid kvar till följande periodiska verifiering. Instrumentet måste repareras, kalibreras på nytt och verifieras. Ifall reparationen och kalibreringen utförs av en auktoriserad reparatör som förseglar instrumentet med sitt eget märke får det användas fram till följande periodiska verifiering.

Kuva 8. Hylätyn mittalaitteen merkitsemiseen käytetty hylkäystarra.

Bild 8. Etikett som används för att markera ett underkänt mätinstrument