Säker och hållbar användning av biocidprodukter

Biocider, det vill säga bekämpningsmedel mot organismer används för bekämpning av organismer, som inverkar menligt på människors och djurs hälsa, till exempel i desinficeringsmedel. Eftersom biocider är giftiga för de organismer som bekämpas, kan de inverka menligt även på andra organismer om de kommer ut i miljön och kan i användningssituationen medföra fara för människor eller djurs hälsa.  En del biocider kan ackumuleras i miljön eller sprida sig från marken ut i vattendragen.

I godkännandebeslutet för biocidprodukten godkänns användningen av biocidprodukten endast för bekämpning av vissa organismer på sådana platser där det är effektivt och tryggt att använda produkten. Syftet med de begränsningar som utfärdas för användningen av produkterna är att förebygga onödig användning av biocider och de miljö- och hälsoolägenheter som användningen medför.  

Användningsbegränsningar finns för till exempel

Godkända användningsobjekt, användningsbegränsningar och anvisningar för säker användning finns på produktens försäljningshölje och i produktresumén.

Så här använder du biocider säkert och hållbart

Förhindra spridning av skadeorganismer genom ditt eget agerande
Fundera om användningen av biociden är nödvändig eller om det finns andra metoder för att bekämpa skadeorganismen.

Använd endast biocidprodukter som fått godkännande i Finland
En del biocidprodukter omfattas ännu inte av godkännandeförfaranden (länk till Biocidregistren på tukes.fis Register-sida)

Finns det användningssyfte du önskar på biocidproduktens försäljningshölje?
Om inte, använd inte produkten.

Försäkra dig om doseringssätt och -mängd
Följ anvisningen på försäljningshöljet. Uppgifterna ska vara angivna på finska och svenska på förpackningen.

Se till att vidta skyddsåtgärder enligt anvisningarna

Ta hjälp av yrkesfolk
Be en expert utföra bekämpningsarbetet om användningen av biocider som medför fara är begränsad till yrkesmässigt bruk eller personer som avlagt en viss examen. För användning av dessa produkter behövs kompetens inom säkra arbetsmetoder och ändamålsenlig användning.

Bortskaffning
Gör dig av med den överflödiga biociden och dess förpackning enligt de anvisningar som finns på försäljningshöljet.

Skaffa även information om de biocider som finns i föremål och produkter