Säker och hållbar användning av biocidprodukter

Biocider, det vill säga bekämpningsmedel mot organismer används för bekämpning av organismer, som inverkar menligt på människors och djurs hälsa, till exempel i desinficeringsmedel. Eftersom biocider är giftiga för de organismer som bekämpas, kan de inverka menligt även på andra organismer om de kommer ut i miljön och kan i användningssituationen medföra fara för människor eller djurs hälsa.  En del biocider kan ackumuleras i miljön eller sprida sig från marken ut i vattendragen.

I godkännandebeslutet för biocidprodukten godkänns användningen av biocidprodukten endast för bekämpning av vissa organismer på sådana platser där det är effektivt och tryggt att använda produkten. Syftet med de begränsningar som utfärdas för användningen av produkterna är att förebygga onödig användning av biocider och de miljö- och hälsoolägenheter som användningen medför.  

Användningsbegränsningar finns för till exempel

Godkända användningsobjekt, användningsbegränsningar och anvisningar för säker användning finns på produktens försäljningshölje och i produktresumén.

För de biocidprodukter som medför den allvarligaste faran, det vill säga produkter som innehåller verksamma ämnen som kan bytas ut gör Tekes en jämförande bedömning i samband med behandlingen av ansökan om godkännande. När det finns flera produkter för ett visst användningssyfte, godkänns endast dem som medför minst fara.  

Många funktioner som är väsentliga för vårt samhälle, som tillgången på rent dricksvatten och sjukhushygien, baserar sig på tillgången på och användningen av biocider.  Även ämnen som används vid bekämpning av mikrober till exempel i industriella processer, ämnen som förebygger att byggprodukter förstörs eller möglar, biocider som används i livsmedelsproduktionen samt bekämpningsmedel mot skadeinsekter är viktiga. Biocider med olika egenskaper och effektivitet behövs mot olika typer av skadeorganismer och för varierande användningsförhållanden. Användningen av produkter med olika verksamma ämnen förebygger även utvecklingen av resistens, det vill säga att den organism som bekämpas blir immun mot bekämpningsmedlet.

Så här använder du biocider säkert och hållbart

Förhindra spridning av skadeorganismer genom ditt eget agerande
Fundera om användningen av biociden är nödvändig eller om det finns andra metoder för att bekämpa skadeorganismen.

Använd endast biocidprodukter som fått godkännande i Finland
En del biocidprodukter omfattas ännu inte av godkännandeförfaranden (länk till Biocidregistren på tukes.fis Register-sida)

Finns det användningssyfte du önskar på biocidproduktens försäljningshölje?
Om inte, använd inte produkten.

Försäkra dig om doseringssätt och -mängd
Följ anvisningen på försäljningshöljet. Uppgifterna ska vara angivna på finska och svenska på förpackningen.

Se till att vidta skyddsåtgärder enligt anvisningarna

Ta hjälp av yrkesfolk
Be en expert utföra bekämpningsarbetet om användningen av biocider som medför fara är begränsad till yrkesmässigt bruk eller personer som avlagt en viss examen. För användning av dessa produkter behövs kompetens inom säkra arbetsmetoder och ändamålsenlig användning.

Bortskaffning
Gör dig av med den överflödiga biociden och dess förpackning enligt de anvisningar som finns på försäljningshöljet.

Skaffa även information om de biocider som finns i föremål och produkter