Klassificering och märkning

Alla växtskyddsmedel ska klassificeras och märkas enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning av kemikalier.

Tukes kontrollerar och godkänner sökandens förslag till klassificering av ett preparat. Klassificeringen ska vara den samma på både försäljningsemballaget och säkerhetsdatabladet.

Kom ihåg: ny kemikalieanmälan om preparatets klassificering eller märkningar ändras.