Driften av en tryckbärande anordning

När du använder och underhåller en tryckbärande anordning, följ tillverkarens anvisningar. Ägaren och innehavaren av en tryckbärande anordning är ansvarig för den tryckbärande anordningens

  • placering
  • drift
  • underhåll.

Om detta förutsätts i bestämmelserna, ska ägaren och innehavaren av en tryckbärande anordning dessutom sörja för följande åtgärder:

  • låta kontrollera placeringsplanen
  • registrera den tryckbärande anordningen
  • utse en driftsövervakare och reservövervakare
  • låta utföra de periodiska besiktningarna.

Tukes för ett register över tryckbärande anordningar. Med registret säkerställer Tukes att tryckbärande anordningar besiktas periodiskt och att en driftsövervakare som uppfyller kompetenskraven har utsetts för de tryckbärande anordningarna.

Minneslista för ägaren och innehavaren av en tryckbärande anordning

Registrera den tryckbärande anordningen
Tryckbärande anordningar som medför betydande fara ska registreras i Tukes register över tryckbärande anordningar.

Utse en driftsövervakare
Driftsövervakaren ska uppfylla vissa kompetenskrav.

Sköt om de periodiska besiktningarna
De periodiska besiktningarna utförs av ett besiktningsorgan som Tukes godkänt.

Underrätta Tukes om förändringar
Med en ändringsanmälan är det möjligt t.ex. att ta bort en tryckbärande anordning från registret om anordningen tagits ur drift och skrotats.