Djurförsök i kosmetika

Det har varit förbjudet att testa kosmetiska slutprodukter inom EU-området sedan år 2004. Djurförsök med beståndsdelar i kosmetika förbjöds inom EU år 2009, med undantag för vissa test, för vilka alternativa metoder ännu inte hade utvecklats.

När det gäller tester beträffande toxicitet vid upprepad dos, reproduktiv toxicitet och toxikinetik ställdes övergångstiden till år 2013. Efter detta har det inte varit tillåtet att testa kosmetiska slutprodukter eller beståndsdelar i kosmetika med djurförsök. Efter den senaste övergångstiden har det inte varit tillåtet att marknadsföra kosmetiska produkter så att de har testats med djurförsök, och djurförsök får inte utföras i tredje länder, om avsikten är att importera produkterna till EU-marknaden.

Alternativa metoder har utvecklats och utvecklas vidare för att ersätta djurförsök.

Kemikalielagstiftning, kosmetika och djurförsök

Enskilda råvaror i kosmetika är kemikalier. Trots att EU:s kosmetikaförordning förbjuder att beståndsdelar i kosmetika testas på djur, är det möjligt att samma råvara också används för andra ändamål, t.ex. kosmetika. I detta fall kan råvaran testas på djur inom ramen för REACH-förordningen som reglerar kemikalier.

I kemikalielagstiftningen finns dock noggranna bestämmelser för när djurförsök behövs. Det ska finnas goda motiveringar för att informationskraven i kemikalielagstiftningen uppfylls med hjälp av djurförsök eller alternativa metoder.

Om en beståndsdel i fråga om kemikalielagstiftningen har testats med djurförsök, är användningen av beståndsdelen i kosmetika tillåten. Många beståndsdelar i kosmetika har testats på djur innan kosmetikalagstiftningen förbjöd djurförsök. Befintliga försöksresultat kan utnyttjas för att visa att en beståndsdel är säker.

Djurförsöksförbudets historik

 • 1993 De första EU-direktivbestämmelserna om marknadsföringsförbud mot kosmetiska produkter som testats på djur, övergångstiden ställs till år 1998
 • 1997 EU-direktivet skjuter upp marknadsföringsförbudet för kosmetiska produkter som testats på djur till år 2000 på grund av bristfälliga alternativa metoder
 • 2003 Nytt direktiv med nya bestämmelser
  • testning av kosmetiska slutprodukter på djur förbjuds

  • testning av råvaror för kosmetika på djur förbjuds

  • förbud mot marknadsföring av kosmetiska slutprodukter som testade på djur

  • förbud mot marknadsföring av råvaror för kosmetika som testade på djur

 • 2004 Förbudet mot testning av kosmetiska slutprodukter på djur träder i kraft
 • 2007 Djurens välbefinnande observeras i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
  • kraven på djurens välbefinnande ska beaktas till fullo

 • 2009 Förbudet mot testning av råvaror för kosmetika på djur träder i kraft
  • marknadsföring av kosmetiska slutprodukter som testat med djurförsök träder i kraft (de mest krävande testerna, t.ex. för cancerogenitet och allergener är fortfarande tillåtna)

 • 2013 totalförbud mot djurprov träder i kraft

EU-kommissionens sidor om djurförsöksförbudet

Marknadsföringspåståenden om att djurförsök inte utförts

I EU:s kosmetikaförordning föreskrivs om noggranna kriterier för marknadsföringspåståenden som gäller djurförsök. I marknadsföringspåståenden om kosmetika kan det anges att djurförsök inte har utförts, om följande kriterier uppfylls:

 • Tillverkaren eller dennes leverantör har inte utfört djurförsök för
  • en kosmetisk slutprodukt
  • en prototyp av en kosmetisk slutprodukt
  • beståndsdelar i kosmetika. OCH
 • Tillverkaren eller dennes leverantörer inte har använt beståndsdelar som andra har testat på djur i syfte att utveckla nya kosmetiska produkter.

Artikel 20 i EU:s kosmetikförordning