Förbjudna produkter och avlägsnande av produkter från marknaden

EU kan efter bedömning förbjuda det verksamma biocidämnet, om till exempel

  • produkten innehåller ett förbjudet verksamt ämne eller
  • produkten inte uppfyller begränsningarna i bilaga XVIII i REACH-förordningen.

Användningen av det verksamma ämnet kan vara helt förbjudet eller så kan användningen av det vara förbjuden endast i vissa produktgrupper.

Företaget kan ansöka om godkännande för det förbjudna verksamma ämnet som nytt verksamt ämne. Det verksamma ämnet kan godkännas som nytt verksamt ämne, om det verksamma ämnet inte är förbjudet till följd av de hälso- och miljörisker som användningen medför.

Avlägsnande av produkter från marknaden

Tukes annullerar godkännande enligt kemikalielagen för produkter som innehåller förbjudna verksamma ämnen.

Tukes övervakar de biocidprodukter som finns på marknaden och avlägsnar vid behov en förbjuden produkt från marknaden.

Om det godkännande som produkten har enligt kemikalielagen annulleras till följd av att det verksamma ämnet förbjuds, ges en övergångsperiod på 12 månader från datumet för beslutet om förbud för att avlägsna produkten från marknaden och en övergångsperiod på 18 månader för användningen (biocidförordningen art 89 2b). Övergångsperioden gäller även de biocidprodukter, som för närvarande står utanför godkännandeförfarandet enligt kemikalielagen.

Situationen i fråga om bedömningen av verksamma ämnen kan kontrolleras i Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) förteckning över verksamma ämnen. Sökningen kan begränsas till att visa endast verksamma ämnen som har förbjudits. Tillåtna verksamma ämnen per produkttyp finns i kommissionens förordning ((EU) nr 1062/2014, bilaga II.
Eventuell begränsning som REACH-förordningen medför måste kontrolleras i REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga XVII.