Explosionsfarliga omgivningar

Det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa arbetstagarnas hälsa och säkerhet i explosionsfarliga omgivningar. Arbetsgivaren ska genomföra nödvändiga åtgärder för att en explosionsfarlig omgivning ska vara sådan att arbetet kan utföras på ett säkert sätt. Arbetsgivaren ska också övervaka omgivningen med användning av tekniska anordningar.

ATEX-arbetsförhållandebestämmelserna gäller för samtliga arbetsgivare vilkas arbetstagare exponeras för explosionsrisk, utom för explosionsrisk som orsakas av sprängämnen. Ändamålet med bestämmelserna är att förebygga faror orsakade av explosiva luftblandningar, skydda arbetstagarnas säkerhet och förhindra egendomsskador. ATEX härrör från de franska orden ”atmosphères explosibles”.

Vad är en explosionsfarlig omgivning?

En explosionsfarlig omgivning är en omgivning där det kan förekomma en explosionsfarlig luftblandning. Ett brännbart ämne, dvs. gas, imma, ånga eller stoft, tillsammans med luft av normaltryck kan orsaka en explosionsfarlig luftblandning.

Explosionsfarliga omgivningar förekommer bland annat vid energiproduktion, i kemiindustrin, i läkemedelsindustrin, i livsmedelsindustrin, i träförädlingsindustrin samt allmänt vid framställning, hantering eller lagring av brännbara vätskor eller lättantändliga gaser.

Brännbara ämnen

Med ett brännbart ämne avses ett ämne som kan bilda en explosiv atmosfär. Definitionen av brännbart ämne varierar efter om det är frågan om vätska, gas eller stoft.

  • Med en brännbar vätska avses en flytande kemikalie vars flampunkt är högst 100 °C. Exempel på brännbara vätskor är lösningsmedel, bränslen, rå-, eldnings-, smörj- och spilloljor, lacker.
  • En brännbar gas eller gasblandning har tillsammans med luft ett antändningsområde vid temperaturen 20 °C och normalt lufttryck. Brännbara gaser är exempelvis flytgaser, såsom butan eller propan, naturgas och bränslegaser, såsom kolmonoxid eller metan.
  • Brännbara stoft är stoft som härrör från fasta brännbara ämnen såsom kol, trä, aluminium, socker, mjöl eller spannmål. För att kunna orsaka en explosiv blandning måste stoftet vara tillräckligt finfördelat.

Arbetsgivarens ansvar i explosionsfarliga omgivningar

Vanliga frågor