Elen i trädgården och utomhus

På bilden en man sågar med en motorsåg. Varning: Se till att du inte skadar ledningen till en elutrustning med motorsågen

Se till att du inte skadar ledningen till en elutrustning med motorsågen

 1. Använda elutrustning utomhus


Det är viktigt att fästa särskild uppmärksamhet vid elsäkerheten utomhus. Elutrustning som används utomhus ska alltid vara skyddsisolera, skyddsjordad eller fungera med klenspänning. Kapslingen på elutrustning som är avsedd för långvarig användning utomhus ska vara så tät att den inte släpper in vatten. Tätheten på elutrustningars kapsling anges med en märkning som anger kapslingsklassen för höljet.

Kapslingsklasser för den vanligaste utrustningen som används utomhus:
 

IP-beteckning   Förklaring

IP 23 tai IP 43    Regntålig 
IP 34 tai IP 44    Stänkvattentålig 
IP 67                  Vattentät 

I torra och varma förhållanden utomhus kan man tillfälligt använda också handhållen elutrustning som är avsedd för användning inomhus. Denna utrustning får dock aldrig lämnas ut i regn eller fuktiga förhållanden. Fukten kan skada en elapparat som är avsedd för torra utrymmen och därigenom även en livsfara.

En jordfelsbrytare ger extra skydd för eluttag utomhus. Nya installationer är försedda med jordfelsbrytare. Om det inte finns någon jordfelsbrytare i elcentralen kan man använda en portabel jordfelsbrytare som sätts i eluttaget. 

Förvara inte elutrustning i fuktiga utrymmen. Elutrustning som förvaras i förråd utomhus kan skadas av kyla vintertid. Ledningar med plastisolering hårdnar i kyla och kan brytas när den böjs. Isoleringsfel som uppkommer på detta sätt kan orsaka funktionsstörningar i utrustningen och en livsfara för användaren. 

Elutrustning som fungerar med klenspänning 

Elutrustning som fungerar med klenspänning (tidigare skyddsspänning) är tryggare utomhus än utrustning som fungerar med nätspänning. Den vanliga nätspänningen konverteras med en transformator.

Den vanligaste elutrustningen med klenspänning utomhus är:

 • Säsongsbelysning
 • Dekorativa lampor
 • Pumpar för fontäner.

När du installerar och använder elutrustning som fungerar med klenspänning ska du följa tillverkarnas anvisningar och rekommendationer. Förvara anvisningarna för senare användning och underhåll.

Batteridrivna/sladdlösa verktyg

Mängden batteridrivna verktyg har ökat märkbart under de senaste åren. Batteridrivna verktyg kan användas utomhus säkert.

Ladda batterierna med verktygets egen laddare enligt bruksanvisningen, i regel i torra utrymmen inomhus. 

Säsongsbelysning fungerar ofta med en klenspänningstransformator.  

 

2. Använda skarvsladd på gården

 

Skarvsladd avsedd för utomhusbruk och ett skyddsjordat eluttag

Skarvsladd avsedd för utomhusbruk och ett skyddsjordat eluttag

Utomhus är man ofta tvungen att ty sig till skarvsladdar. Ute ska man använda stänkvattentåliga skarvsladdar (IP 44).

KOM IHÅG!

 • Använd stänkvattentåliga, skyddsjordade eluttag och skarvsladdar utomhus. Om den fasta installationen saknar jordfelsbrytare är det bäst att använda en portabel jordfelsbrytare.
 • Använd en skarvsladd som är tillräckligt lång.
 • Om du är tvungen att dra ledningen över ett körfält, ska du skydda den med till exempel en ränna av bräder. Sladden kan skadas om man kör över den.
 • Kabelvindor ska dras ut helt när de används. En skarvsladd på vinda blir mycket varm om man använder utrustning med hög effekt, eftersom sladden inte kommer åt att svalna.
 • Förvara skarvsladden i ett torrt förråd när du inte använder den.
 • Skarvsladdarnas eluttag ska skyddas mot regn och konstbevattning med plast eller annat regnskydd. Se även till att sladden och framför allt dess eluttag inte hamnar i en vattenpöl.
 • En dränkbar pump eller vattenpump bör inte flyttas när den är ansluten till ett eluttag. Det är mycket rekommenderbart att använda jordfelsbrytare i en strömkrets som matar pumpar.
 • Var mycket försiktig när du arbetar med kedsåg eller häcksax. Verktyget har en mycket kort sladd, bara några tiotals centimeter, så skarvsladd behövs för att använda det. För ledningen bakom ryggen och över axeln till eluttaget.
 • En elgrill kan placeras längre från byggnadens vägg och lättantändliga material om du använder skarvsladd. Var försiktig så att ledningen inte kommer åt att smälta på grillens heta ytor.

Ombesörj skicket på ledningar

Kontrollera regelbundet att skarv- och kopplingssladdar är i skick.

Ta loss ledningen från elnätet och kontrollera att:

 • stickkontakten och skarvsladdens eluttag inte är spruckna eller brända och att inga delar har lossnat
 • ledningens yttre mantel inte är sönder
 • ledningen inte håller på att lossna från stickkontakten eller skarvsladdens eluttag.

Använd aldrig en trasig skarvsladd eller elutrustning vars anslutningsledning eller stickkontakt är skadad. Skaffa en ny eller låt reparera skadade delar.

Om ledningens isolering är sönder, det finns jack eller sprickor i den eller ledartrådar av metall syns får man inte reparera den genom att tejpa. Ledningen ska bytas ut eller kapas så att endast hela delar blir kvar i användning. Det är inte tillåtet att själv byta en anslutningsledning för en elutrustning om apparaten inte kan öppnas med vanliga verktyg eller som bruksanvisningen förbjuder byte.  
 

3. Eluppvärmning av fordon med förbränningsmotor
 

I Finland är det vanligt med förvärmningsutrustning för bilar. Bilens kupé får av säkerhetsskäl endast värmas med kupévärmare som är särskilt avsedda för bilar. På värmaren ska det stå ”kupévärmare”. På grund av brandrisken kan värmare som är avsedda för bostäder inte användas för att värma bilen.

För förvärmning av bilen ska man endast använda en anslutningskabel, värmarkabel, som är avsedd för ändamålet. Ledningen ska vara så lång att skarvsladdar inte behövs. Skarvsladdarna är i regel inte barnskyddade och de hamnar ofta på marken där de utsätts för vatten, smuts och fukt. Om man ändå är tvungen att tillfälligt använda skarvsladd för att värma bilen, ska uppvärmningen hållas under uppsikt. Ledningen får inte dras över gång- eller körbanor.

Bilens värmarkabel får endast anslutas till ett skyddsjordat eluttag. Eluttag inne i byggnaden eller på balkongen i flervåningshus får inte användas som värmaruttag. När man tar ström inifrån ökar riskfaktorerna, till exempel risken för att skyddsjorden inte når ända fram till bilen. Kontrollera skicket på värmarkabeln samt eluttaget och stickkontakten tillräckligt ofta för att hitta skador eller fel.

Glöm inte kvar anslutningsledningen i värmaruttaget när du kör iväg! Bilens värmarkabel ska av säkerhetsskäl alltid tas loss ur eluttaget efter användning, och man får inte lämna en kabel som sitter fast i eluttaget att hänga till exempel på värmarstolpen. Locket på värmarstolpens kåpa borde också hållas låst. En öppen eluttagskåpa och en fritt hängande, spänningsförande värmarkabel medför risk för elstöt. Om stickproppen faller ner i en vattenpöl eller snöslask kan den göra det omkringliggande området strömförande. Dessutom kan värmarkabeln gå sönder till exempel i samband med snöröjning på parkeringsplatsen. En öppen eluttagskåpa är å sin sida exponerad för vandalism.

Uppvärmningssystem för bilar har ofta kopplingsur, timer. En timer som är avsedd för utomhusbruk har ett fjäderbelastat lock som stängs när eluttaget inte är i användning. Timers, som inte är stänkvattentåliga, får användas för uppvärmning av bilar endast i sådana värmaruttag där timern och den ikopplade stickkontakten ryms innanför kåpan när locket stängs.

Husbolag och andra motsvarande aktörer ska ge anvisningar om säker användning och förvaring av värmarkablar för bilar. Husbolaget har ansvaret för säkerheten på fastigheten. Husbolagets representant, dvs. disponenten, gårdskarlen eller en representant för husbolagets styrelse får ta loss en hängande värmarkabel ur eluttaget. 
 

4. Ladda elfordon
 

Elfordon laddas genom att ansluta laddningskabeln till ladduttaget på fordonet och till eluttaget i laddningsstationen. Beroende på laddningssätt tar laddningen av elfordonets batterier från 30 minuter (snabbladdning) till över tolv timmar.

Det finns olika laddningssätt för att ladda elfordon (elbilar, laddhybrider och lätta elfordon).

Laddningssätt 1: Laddning av lätta elfordon

Lätta elfordon med låg effekt, till exempel elcyklar eller -skotrar kan laddas med växelström från ett vanligt jordat hushållsuttag (Schuko). Detta ska vara skyddat med en jordfelsbrytare som ingår i den fasta installationen.

Laddningssätt 2: Långsam laddning

Laddaren i elfordonet matas med växelström från ett vanligt jordat hushållsuttag eller ett kraftströmsuttag med en laddkabel som är godkänd av fordonstillverkaren. Kabeln har en inkapslad enhet som innehåller de styr- och skyddsanordningar som tryggar säkerheten.

Laddningssätt 3: Basladdning

Det här är det egentliga och huvudsakliga laddningssättet för elbilar. Laddaren i elbilen matas med växelström ur ett särskilt elbilsuttag. Laddkabeln kan även vara fast ansluten till laddstationen.

Laddningssätt 4: Snabbladdning

Elfordonet laddas med likström med hög ström från en likströmsladdare som befinner sig utanför bilen. Laddkabeln är fast ansluten till laddningsstationen.

För laddning av elbilar och laddhybrider ska man i första hand använda laddstationer som är avsedda för elbilar. Hushållsuttag, bilvärmaruttag och -kåpor kan tryggt användas för att ladda elfordon om laddströmmen begränsas till 8 A. Erfarenheten har visat att vanliga hushållsuttag och -stickkontakter inte med säkerhet tål större strömmar långvarigt. Den styr- och skyddsanordningsenhet som ingår i laddkabeln får inte lämnas att hänga i kabeln, utan den ska hängas upp med till exempel en upphängningskrok. Det lönar sig att låta kolla upp lämpligheten av de nuvarande installationerna innan man laddar och man måste underhålla laddutrustningen regelbundet, eftersom den ständigt är utsatt för slitage och nedsmutsning

KOM IHÅG!

 • Elfordonet lämnas anslutet till eluttaget utan uppsikt när man laddar, så matningen ska alltid skyddas med en jordfelsbrytare som har högst 30 mA märkutlösningsström.
 • Elfordon ska laddas med laddstationer som är avsedda för laddning av elfordon eller som annars lämpar sig för laddningsbruk.
 • Använd en anslutningskabel som godkänts av fordonets tillverkare.
 • Matningen får inte tas från inomhus till exempel via fönster eller dörrar.
 • Skarvsladdar får inte användas.

Se också websidan Elbilsbatterier och laddning av elbilar


5. Fritidsbostäder
 

Framför allt i fritidsbostäder som hålls kalla måste man beakta följande när man kommer dit till exempel över ett veckoslut.

Man borde inte ansluta elapparater som innehåller känslig elektronik till elnätet förrän eventuell fukt som har kondenserat i dem har avdunstat. Värm alltså först upp bostaden i lugn och ro.

Granska sedan sladdarna till apparaterna. Kontrollera att möss inte har gnagt på dem och att de även annars är i skick. Undvik att böja elledningar med plastisolering när de är kalla eftersom de annars kan ta skada.

 Kylaggregat får inte sättas igång när det omgivande utrymmet är för kallt. Vid kyla blir oljan i kompressorn mer trögflytande vilket stör starten av aggregatet. I värsta fall kan en sådan kallstart söndra kylaggregatet. Dessutom kan fukt som kondenserat i de strömförande delarna orsaka en kortslutning och brandrisk. Batterier förlorar sin förmåga att hålla elektrisk laddning när de är kalla. De kan rentav bli helt oanvändbara. Kolmonoxidvarnare fungerar inte heller tillförlitligt om de har förvarats i kyla. Kom alltså ihåg att kontrollera funktionen hos brand- och kolmonoxidvarnare. 


6. Fara som beror på elledningar utomhus


Jordkablar

Ta reda på var jordkablar i området finns innan du påbörjar grävningsarbete, så att du inte orsakar skada på dem när du gräver. Det kan hända att man inte har använt gult markeringsband som varnar för jordkabel. Tumregeln är att nya kablar förläggs på ett djup av 70 cm, eller om detta inte är möjligt till exempel på grund av jordmånen, skyddas de mekaniskt med rör, ränna eller betong. Beroende på kabeltyp och installationstidpunkten har framför allt äldre kablar inte nödvändigtvis förlagts på så här djup, så man kan inte lite på det när man gräver. Att förlägga en kabel i ett kabeldike och täcka över den är alltid elarbete, som lekmän i elbranschen inte för göra ens på den egna fastigheten.

Observera att det på privatägda tomter utöver ägarens kablar också kan finnas jordkablar som ägs av distributionsnätsinnehavaren. Kontakta det regionala distributionsnätbolaget och be vid behov om kabelvisning innan du börjar gräva. Många nätbolag gör dessa gratis. Observera dock att distributionsnätbolaget inte har platsinformation om den privata markägarens kablar som ligger efter mätaren. Ansvaret för denna platsinformation ligger hos markägaren.

Nyttiga webbplatser är till exempel kaivulupa.fi och Johtotieto Oy, som berättar om nätägarna i området. Den egentliga platsinformationen ska alltid efterfrågas från nätinnehavaren.

Om man i samband med grävning trots allt stöter på en okänd kabel, ska arbetet avbrytas omedelbart och kabelägaren utredas. Man får under inga omständigheter röra vid kabeln innan man vet vem som äger den och har fått detaljerade instruktioner. Till och med en liten repa i kabelisoleringen kan medföra livsfara, om det kommer fukt in i kabeln. Det är inte tillåtet att täcka över en framgrävd, aktiv elkabel förrän en yrkesperson inom elbranschen har kontrollerat att den inte medför någon fara. Också i detta fall är täckning av kabeln elarbete. 

Luftledningar

Luftledningar som nuförtiden används på tomter är i regel hängspiralkabel med isolerande hölje (AMKA). Tidigare användes det framför allt på landsbygden även blankledningar med bara trådar. Beroende på område används båda fortfarande.

Framför allt blankledningar kan medföra en risk när man målar en byggnad, utför reparationer på fasaden eller kör med höga laster i närheten av ledningarna. I dylika fall har det inträffat många allvarliga elolycksfall, rentav med dödlig utgång. En isolerad AMKA-kabel är bättre skyddad mot beröring, men man ska inte röra den heller. Oftast är AMKA-kontakterna på husväggen bristfälligt beröringsskyddade. Det rekommenderas mycket varmt att man byter ut luftledningarna på tomten till jordkabel eller åtminstone ersätter blankledningar med isolerade luftledningar.

Enligt de nuvarande bestämmelserna ska minimihöjden för luftledningar på åkrar, privata vägar och andra områden där man kan röra sig med stora maskiner i regel vara 5,5 m. Till exempel på gårdsplaner kan isolerade lågspänningsluftledningar, såsom isolerade AMKA-hängspiralkablar, vara på 4 m höjd. Fästpunkten för en isolerad hängkabel som avslutas på en byggnad kan vara på 3,5 m höjd. I nya byggnader är det tillåtet att avsluta en luftledning på en byggnad endast om användning är jordkabel är omöjligt till exempel på grund av berg. 

Arbeta i närheten av luftledningar

Undvik att gå för nära luftledningar när du arbetar eller rör dig i närheten av sådana. Var särskilt försiktig, så att till exempel en stege, ett metspö, en lyftbom eller ett fallande träd inte kommer åt att vidröra luftledningen. Man behöver inte ens vidröra en luftledning för att kunna få en elstöt, eftersom strömmen kan hoppa över en luftspalt. Storleken på luftspalten beror på spänningen i luftledningen och i viss mån även på väderförhållandena. Ju högre spänning eller fuktigare väder, desto längre kan strömmen hoppa.

Det går inte alltid att undvika arbete i närheten av luftledningar. Typiska situationer är målning och reparation av fasader när en luftledning avslutas vid byggnaden, samt trädfällning i närheten av en luftledning.  Arbetsområdets minimiavstånd till en isolerad AMKA-kabel är 0,5 m och 2 m till ledaren i en blankledning. Försäkra dig om att strömmen till luftledningen har kopplats från när du arbetar i närheten av luftledningen på väggen eller taket.

Många distributionsnätbolag erbjuder gratis trädfällningshjälp när ett träd som ska fällas befinner sig nära distributionsnätbolagets luftledning. Också när man arbetar i närheten av luftledningsnätet kan man med fördel kontakta det regionala distributionsnätbolaget i tid, varvid man tillsammans kan kartlägga riskerna innan arbetet påbörjas.
 

Hängspiralkabel, dvs. en AMKA-ledning

Hängspiralkabel, dvs. en AMKA-ledning

 

Se även: Vilka elarbeten får jag göra själv