Första hjälpen vid elolyckor

Utbildning i första hjälpen

I arbeten inom elbranschen ska man sörja för färdigheten i första hjälpen med tanke på olyckor som kan orsakas av elektricitet (Standarden om säkerhet vid elarbeten SFS 6002). Den allmänna bestämmelsen om färdigheten i första hjälpen finns i arbetarskyddslagen.

Utbildning i första hjälpen ska ges åt alla fackkunniga personer som deltar i elarbeten. Kravet gäller yrkespersoner inom elbranschen, personer i arbetsledning och driftsledning samt personer som är instruerade för att bistå i dessa arbeten.

Utbildningen i första hjälp ska omfatta åtminstone

 • första hjälpen vid brännskador och vid kross- och skärsår samt
 • återupplivning med hjärt- och lungräddning och tillhörande praktiska övningar.

Färdigheterna i första hjälpen ska upprätthållas kontinuerligt. Det finns skäl att upprepa återupplivningsövningarna med högst tre års intervall.

 

Tavla med första hjälpen-anvisningar och ST-kortet

Tavlor med första hjälpen-anvisningar ska placeras i reparationsverkstäder för elapparater och i ellaboratorier.  Dessutom rekommenderas att tavlor placeras i ställverksutrymmen och i utrymmen där yrkespersonal inom elbranschen vistas.

Första hjälpen-anvisningar vid elolyckor framställs i ST-kortet ST 13.05 (på finska).

Tavlor med första hjälpen-anvisningar vid elolyckor säljs av Finlands Röda Kors och Sähköinfo Oy, som också säljer ST-kort.

 

Första hjälpen-anvisningar

 1. Gör en snabb situationsbedömning.
 2. Bryt strömmen och lösgör den skadade utan att utsätta dig själv för fara.
 • Bryt strömmen med avbrytare (strömställare) genom att dra ut stickproppen eller på något annat motsvarande sätt.
 • Om strömmen inte kan brytas snabbt, lösgör den skadade med ett isolerande redskap, t.ex. med en torr brädstump, ett snöre eller ett klädesplagg.
 • Använd aldrig ett fuktigt föremål eller ett metallföremål för lösgörandet.
 • Vid högspänningsolyckor kan du inte påbörja de egentliga räddningsåtgärderna förrän en yrkesperson inom elbranschen har brutit strömmen.
 1. Kontrollera den skadades tillstånd
 • När personen plötsligt förlorar medvetandet eller ser livlös ut, kontrollera genast om hen går att väckas genom tilltal eller ruska om personen.
 1. Tillkalla hjälp: 112.
 • Om personen inte kan väckas och inte reagerar på behandlingen, ropa på hjälp och be någon som finns på plats göra en nödanmälan till numret 112. Är du ensam, gör nödanmälan själv Följ instruktionerna som nödcentralen ger.
 1. Ge första hjälp.
 • Öppna luftvägarna och kontrollera andningen: Ta tag under hakan med ena handens två fingrar och lyft uppåt genom att samtidigt trycka på pannan med den andra handen. Kontrollera om bröstkorgen rör sig, andetag hörs eller du känner en luftström mot din kind.
 • Om personen andas normalt tryggar man andningen genom att placera personen i stabilt sidoläge. Följ med andningen tills professionell hjälp anländer.
 • Om personen inte andas normalt påbörja hjärtmassage. Placera handflatan mitt på bröstbenet och den andra handen ovanpå den första. Tryck 30 gånger med kolvliknande rörelser rakt nedåt med raka armar. Kompressionerna ska göras med tempot 100 gånger per minut.  Bröstkorgen ska tryckas ner cirka 4 - 5 cm.
 • Fortsätt med konstgjord andning. Öppna luftvägarna på nytt. Ta tag under hakan med ena handens två fingrar och lyft uppåt genom att samtidigt trycka på pannan med den andra handen. Kläm åt näsborrarna med tummen och pekfingret. Placera din mun tätt över personens mun, blås in luft i personens lungor två (2) gånger så att du ser bröstkorgen höjas.
 • Fortsätt hjärt- och lungräddningen med rytmen 30 kompressioner, 2 inblåsningar tills ansvaret övergår till ett professionellt räddningsmanskap, andningen återkommer eller du inte längre orkar med återupplivningen.

Det är sannolikare att återupplivningsåtgärderna lyckas om du fått sakkunnig handledning och övning i dem

 

Första hjälpen vid chock

Chocktillstånd förekommer i en elolycka där strömstyrkan överskrider 50 mA men varaktigheten är kortare än hjärtcykeln.

Såhär ger du första hjälpen till en person i chock:

 • placera patienten i liggande läge
 • lyft upp patientens ben
 • chockpatienten fryser – hen ska hållas varm med en filt, rock eller ett värmetäcke
 • uppträd lugnt
 • se till att hjälp tillkallas
 • lämna inte chockpatienten ensam, om det inte är nödvändigt t.ex. för att kalla på hjälp


Chocksymptomen utvecklas snabbt. Chocksymptomen är:

 • svindel
 • törst
 • snabba och svaga pulsslag
 • blek och kallsvettig hud.

Utan första hjälpen blir chocktillståndet svårare och kan t.o.m. leda till medvetslöshet. De skadliga verkningar som chocken medför kan förhindras genom att ge första hjälpen rätt.

Brännskador vid elolyckor

Vid elolyckor får den skadade ofta också brännskador. Förutom synliga, ytliga brännskador på huden förorsakar elektriciteten också inre brännskador som kan vara svåra och osynliga.

Första hjälpen vid en vanlig, ytlig brännskada är kylning men vid en elolycka ska dock patientens livsfunktioner tryggas först.  Vid återupplivningen görs ingenting åt brännskadorna.

Då ögonen utsätts för en stark ljusbåge kan det medföra en plötslig bländning. Värken kan lindras med ett fuktigt, kallt omslag. Vid behov ska man söka sig till vård.

Första hjälpen kräver samarbete mellan nödcentralen, den som ger första hjälp och professionell hjälpare. Upprätthåll din återupplivningsfärdighet!