Så här minskar du hälsoriskerna

Växtskyddsmedel har utvecklats för bekämpning av ogräs och skadegörare. Användningen av växtskyddsmedel kan medföra skada för människors hälsa. Säker användning av växtskyddsmedel i EU-änderna och i Finland säkerställs bl.a. genom att endast godkänna sådana verksamma ämnen och preparat på marknaden vars användning enligt anvisningarna inte medför risk för hälsan.

Bedömning av konsumenters exponering och rester

Genom livsmedel kan konsumenter exponeras för rester av växtskyddsmedel. Tukes bedömer konsumenters exponering för växtskyddsmedel som en del av riskbedömning som avser växtskyddsmedel. Vid riskbedömningen fastställer man för de verksamma ämnenas del de högsta tillåtna restmängderna av växtskyddsmedel, dvs. MRL, maximum residue level.


Vid behov kan man för att minska restmängderna:

 • ändra de godkända bruksmängderna
 • begränsa de tillåtna brukstillfällen
 • fastställa en karenstid under vilken man inte får skörda grödan.


När växtskyddsmedel används enligt bruksanvisningen förblir restmängderna av växtskyddsmedel i livsmedel på en acceptabel nivå. Livsmedelssäkerhetsverket Evira koordinerar övervakningen av restmängderna av växtskyddsmedel i livsmedel och foder. Resterna kontrolleras i både inhemska och importerade livsmedel. Livsmedelsverket publicerar årligen resultaten av övervakningen över rester av växtskyddsmedel.

Bedömning av hälsorisker

Godkännandepraxisen för växtskyddsmedel innebär riskbedömning av de verksamma ämnena och preparaten. En del av riskbedömningen är exponeringsbedömningen, där man bedömer exponeringen av spridaren, arbetstagaren, utomstående och de fast bosatta för växtskyddsmedlet. För att preparatet ska kunna godkännas ska exponeringen vara på en acceptabel nivå.


På basis av riskbedömningsresultaten

 • upprättar man anvisningar om personskydd för spridaren och arbetstagarna
 • kan man ändra de bruksmängder som godkänts för preparatet
 • kan man ändra de brukstillfällen som godkänts för preparatet
 • kan man fastställa en arbetshygienisk karenstid för preparatet under vilken man inte får tillträda det behandlade området.

Exponering för växtskyddsmedel

Den som använder växtskyddsmedel kan exponeras till dessa medel i samband med deras tillverkning, förpackning, lagring och användning. Man kan även exponeras för dessa medel då man sköter om växtlighet som behandlats med växtskyddsmedel samt under skördetider och olika arbetsmoment på plantskolor, växthus, trädgårdar, skogsplantskolor och blomsterhandel.


Situationer då du kan exponeras för växtskyddsmedel:

 • då du öppnar en förpackning av växtskyddsmedel
 • då du späder ut växtskyddsmedel
 • då du sprider ut växtskyddsmedel
 • då du rengör spridningsredskapet
 • då du rengör personskydd.

Arbetstagare som sprider ut växtskyddsmedel och arbetstagare som arbetar i ett område som behandlats med växtskyddsmedel kan exponeras för växtskyddsmedel. T.ex. växthus- och trädgårdsarbetare kan exponeras för växtskyddsmedel.


När du sprider ut växtskyddsmedel, ta hänsyn till utomstående som rör sig i närheten av det område som behandlas och människor som är bosatta i närheten av din gård. Använd växtskyddsmedel endast då de behövs och tillämpa en god besprutningspraxis.

Hur kan man minska exponeringen för växtskyddsmedel?

Du kan minska din egen exponering genom att utföra arbeten med växtskyddsmedel med försiktighet och genom att sörja få en bra handhygien. Du kan förebygga största delen av exponeringen under normalt arbete genom att tvätta dina händer. Samtidigt förhindrar du medlen att hamna från händerna till munnen, övriga huden eller ytor. Du bör ta hand om dina händer i och med att frisk hud skyddar dig från kemikalier bättre än torr, sårig hud.


Bekanta dig med bruksanvisningen för växtskyddsmedel innan du börjar använda dem, följ anvisningarna och ha bruksanvisningen alltid lätt tillgänglig. Om du använder växtskyddsmedel i sitt yrkesutövande eller använder preparat som är godkända för yrkesbruk, försäkra dig om att din växtskyddsexamen är giltig.
Innan du börjar ditt arbete kontrollera anvisningarna för personskydd på förpackningen eller i säkerhetsdatabladet.


Personskydden ska vara försedda med följande information:

 • tillverkarens namn
 • nummerserie för produkttypen
 • den standard enligt vilken personskyddet har testats
 • skyddsklass
 • CE-märkning
 • sifferkod för den testningsinstitut som genomfört typkontrollen
 • bruksanvisning på finska och svenska.

Förvara personskydd skilt från växtskyddsmedel.


Undvik riskfyllda förfaringssätt:

 • att rengöra munstycken genom att blåsa eller suga på dem
 • att fortsätta arbeta trots att dina kläder har smutsats ned med växtskyddsmedel
 • att äta, dricka eller röka medan du hanterar växtskyddsmedel
 • att bryta förpackningssigillen med fingrarna
 • att spilla växtskyddsmedel på ryggburna sprutor och övrig handhållen spridningsutrustning vid påfyllning eller användning
 • att använda hushållsredskap såsom kaffekoppar vid uppmätning av växtskyddsmedel
 • att förvara växtskyddsmedel någon annanstans än i sin originalförpackning, t.ex. i en läskflaska
 • att klättra på spridningsredskapet medan tanklocket är öppet  
 • att fylla sprutan för växtskyddsmedel direkt från ett vattendrag eller en brunn
 • att fylla tanken för växtskyddsmedel så att det rinner över.

Efter besprutningen

Gör så här efter besprutningen av växtskyddsmedel:
•    rengör spridningsredskapet på ett tillbörligt sätt
•    fyll i dokumentationen om användningen av växtskyddsmedel
•    avlägsna eventuella meddelande och varningsskyltar om besprutningen när karenstiderna har löpt ut
•    rengör de använda personskydden på ett tillbörligt sätt och kasta bort engångsskydden
•    bortskaffa överflödigt växtskyddsmedel och tomma förpackningar på ett tillbörligt sätt.

Transportering av växtskyddsmedel

Beakta följande när du transporterar växtskyddsmedel från inköpsstället till lagret eller användningsplatsen:

 • transportera växtskyddsmedel i bilens baklucka eller annat utrymme som är skilt från passagerarutrymmena
 • transportera preparaten alltid i väl tillslutna originalförpackningar
 • försäkra dig om att förpackningarna står upprätt under transporten
 • ställ preparaten t.ex. i en plastlåda för att undvika spill och skador på förpackningarna
 • ta absorberingsmaterial med dig för eventuella spill


Säkerhetsdatabladet innehåller information om växtskyddsmedlet har klassificerats enligt bestämmelserna om transport av farliga ämnen. De närmare bestämmelserna för transportering av växtskyddsmedel baseras på de mängder som transporteras, transportsättet samt hur preparaten har klassificerats enligt transportlagstiftningen.

Anvisningar för olyckssituationer finns i säkerhetsdatabladet

Säkerhetsdatabladet är en viktig källa för information vid olyckssituationer. Säkerhetsdatabladet innehåller information om första hjälpen och mer detaljerad information för hälsovårdspersonalen. Vid olycks- och förgiftningssituationer får du anvisningar för första hjälpen från Giftinformationscentralen.

Titta också här

Säkerhetsdatablad

Riskbedömning och godkännande av verksamma ämnen

Ansökan om tillstånd för ett nytt preparat