Märkning av kemikalier

Kemikalier ska märkas enligt kraven i CLP-förordningen innan de släpps ut på marknaden, dvs. innan de säljs eller överlåts utan ersättning. Kemikaliens leverantör, dvs. tillverkaren, importören, nedströmsanvändaren eller säljaren ansvarar för märkningarna.

För att märkningsskyldigheten ska uppfyllas, ska företaget informera om de farliga egenskaperna av ett ämne eller en blandning och ge vägledning om hur man kan skydda sig mot dessa. Uppgifterna ska finnas på produktens förpackning, och för produkter avsedda för yrkesbruk även i säkerhetsdatabladet.

Vilka produkter ska märkas?

Märkningsskyldigheten i CLP-förordningen omfattar följande:

 • ämnen eller blandningar som klassificerats som farliga och som säljs eller överlåts till användning utan ersättning
 • blandningar som inte har klassificerats som farliga för vilkas märkning det finns bestämmelser i bilaga II till CLP-förordningen
 • vissa explosiva varor för vilkas märkning det finns bestämmelser i del 2 till bilaga I.

Man ska informera om de faror som ämnen och blandningar medför även vid näthandel.

Uppgiftskrav för märkningar

Märkningarna varierar enligt ämnets eller blandningens klassifikation. Standardangivelser och -symboler ska användas i märkningarna. Förpackningen ska förses med

 • produktbeteckningen
 • namn på de ämnen som gett upphov till ämnets klassificering, exklusive de ämnen som gett upphov till ämnets klassificering p.g.a. Irritation av huden eller ögonen, fysikaliska faror eller miljöfara
 • faropiktogram
 • signalord
 • faro- och skyddsangivelser
 • leverantörens kontaktuppgifter, dvs. namn, adress och telefonnummer
 • innehållsmängd på förpackningar som är avsedda för allmän konsumtion
 • UFI-kod (vid behov).

Varningsmärkningarna på förpackningen ska vara desamma som varningsmärkningarna i säkerhetsdatabladet.

Kom ihåg att uppdatera varningsetiketterna vid förändringar i klassificeringen eller märkningarna.

OBS! Varningsetiketterna ska inte förses med GHS-koderna för varningsmärkningarna.

Modelletikett för ämnet 
Modelletikett för blandningen

Utformningskrav för märkningar

Förpackningsmärkningarna ska vara tydliga, bestående, lätta att läsa och klart urskiljbara från övrig text på förpackningen. Det finns bestämmelser i CLP-förordningen om märkningarnas utformning, t.ex. var uppgifterna ska placeras eller vilken storlek etiketten ska ha i förhållande till förpackningens storlek.

Märkningarna på produkter som säljs i Finland ska vara avfattade på finska och svenska.

Det finns undantag på märkningskraven, t.ex. för förpackningar som är små eller svåra att märka.

Val av märkningar

Varningsmärkningar på etiketten är baserade på ämnets eller blandningens klassificering. Val av märkningar kan förenklas till tre steg:

 • välj de faropiktogram, signalord, alla faroangivelser dvs. H-angivelser och i tillämpliga delar högst sex skyddsangivelser, dvs. P-angivelser som tillhör kemikaliens klassificering ur tabellen i bilaga I till CLP-förordningen

 • kontrollera kraven på tilläggsmärkningar på basis av kemikaliers klassificering i bilaga II

 • för att undvika överlappningar tillämpas förordningens prioritetsregler till användningen av varningsmärkningar och faro- och skyddsangivelser.

Noggrannare anvisningar om val av varningsmärkningar hittar du i Europeiska kemikalieverkets vägledning om märkningar och förpackningar.

Märkningskrav i övriga bestämmelser

Kom även ihåg att kontrollera eventuella övriga produktspecifika märkningskrav!  Särskilda krav finns för t.ex. följande:

Alla lagstadgade märkningar ska finnas på förpackningarna.

Om kemikalien inte behöver märkas i enlighet med CLP-förordningen eller annan speciallagstiftning ska nödvändiga instruktioner och information för säker användning bifogas kemikalien.

Klassificering av blandningar ändrades 1.6.2015

Klassificering, märkning och förpackning av ämnen i enlighet med CLP-förordningen har varit obligatoriskt sedan 1.6.2015. Blandningar som märkts och förpackats enligt den tidigare lagstiftningen fick finnas i distributionskedjan fram till 1.6.2017, om de hade släppts ut på marknaden före 1.6.2015.

Så här sörjer du för kemikaliers märkningar

Informera och ge vägledning
Företag ska informera om de farliga egenskaperna av ett ämne eller en blandning och ge vägledning om hur man kan skydda sig mot dessa. Uppgifterna ska finnas i produktens förpackning eller säkerhetsdatablad.

Ta reda på om produkten ska märkas
Märkningsskyldigheten gäller ämnen och blandningar som klassificerats som farliga och som säljs eller överlåts tillanvändning utan ersättning samt vissa blandningar som inte har klassificerats som farliga.

Näthandel
Märkningsskyldigheten ska uppfyllas även vid näthandel.

Följ uppgiftskraven för märkningarna
Märkningarna varierar enligt ämnets eller blandningens klassifikation. Standardangivelser och -symboler ska användas i märkningarna.

Följ kraven på märkningarnas utformning
Förpackningsmärkningarna ska vara tydliga, bestående, lätta att läsa och klart urskiljbara från övrig text på förpackningen.

Varningsmärkningar
Varningsmärkningarna ska vara tydligt urskiljbara på varningsetiketterna.

Lagstiftning

CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008
Avdelning III: Faroinformation
Bilaga I: krav på klassificering och märkning av farliga ämnen och blandningar
Bilaga II: särskilda regler för märkning och förpackning av vissa ämnen och blandningar
Bilaga III: lista med faroangivelser, kompletterande faroinformation och kompletterande märkning
Bilaga IV: Lista med skyddsangivelser
Bilaga V: Faropiktogram