Ombyggnad av lysrörsarmaturer för användning med LED-lysrör

I det följande behandlas ansvars- och säkerhetsfrågor i anslutning till användning och montering av LED-lysrör. Det är flera saker man ska tänka på när man tar LED-lysrör i bruk. LED-lysrör och de ändringar i armaturer som eventuellt görs vid installation av dem kan vara förenade med flera säkerhetsrisker för såväl konsumenter som fackmän inom elbranschen. 

LED-lysrör används i huvudsak som ersättning till T8 (T5)-lysrör i lysrörsarmaturer med sockel G13 (G5). Det säljs också armaturer som är speciellt konstruerade för LED-lysrör där LED-lysrören är monterade från början. Typiska användningsområden för LED-lysrör är bland annat produktionslokaler, offentliga lokaler, butiker, lager, parkeringshus, kylrum och kylutrustningar. Med LED-lysrör, som har lägre ineffekt, strävar man efter kostnadsbesparingar i belysningen.

Vid montering av LED-lysrör måste man försäkra sig om att ändringen från traditionella lysrör till ledlysrör (och vid behov tvärtom) aldrig under några förhållanden äventyrar säkerheten eller försämrar installationernas elektromagnetiska kompatibilitet. De LED-lysrör som monteras ska vara säkra, och nödvändiga installations- och ändringsarbeten ska göras enligt givna anvisningar.

Det finns i huvudsak två typer av LED-lysrör på marknaden: retrofit LED-lysrör och konverteringssatser med LED-lysrör (conversion kits). Retrofit LED-lysrör kan sättas in i befintliga lysrörsarmaturer utan att man behöver bygga om dessa. Detta monteringsarbete kan jämföras med underhållsarbete. I fallet konverteringssatser kräver däremot monteringen av LED-lysrör att den ursprungliga lysrörsarmaturen och dess komponenter byggs om enligt anvisningarna. I det fallet måste alltid säkerheten för den ombyggda armaturen och den nya installationen kontrolleras. 

Retrofit LED-lysrör (retrofit-montering)

Ett LED-lysrör kan till sin konstruktion vara av s.k. retrofit-typ. Ett retrofit LED-lysrör kan monteras i en lysrörsarmatur utan att den ursprungliga armaturen behöver byggas om på något sätt (med beaktande av eventuella begränsningar för lysrörs- och armaturtyp som tillverkaren angivit).
Armaturer som lämpar sig för retrofit-montering har vanligen en magnetisk strömbegränsare, det vill säga en drossel. Vid retrofit-montering ska i allmänhet även lysrörets tändare bytas ut mot en s.k. LED-tändare (kortslutningsstycke). Byte av lysrörständare mot en LED-tändare betraktas inte som ändring av armaturens konstruktion. Användningen av en LED-tändare får dock inte innebära att säkerhetsnivån sänks och den får inte vara den enda väsentliga säkerhetskomponenten i nyinstallationen av LED-lysrör (tändare med säkring).

Till salu varande retrofit-lysrör ska uppfylla de krav som ställs på dem i lagstiftningen gällande säkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet. LED-lysrör ska vara försedda med CE-märkning som tillverkarens försäkran om att LED-lysröret uppfyller kraven i alla tillämpliga direktiv. LED-lysrör regleras av lågspänningsdirektivet 2014/35/EG, EMC-direktivet (2014/30/EU), RoHS-direktivet 2011/65/EU och ekodesigndirektivet (2009/125/EU) som det ska hänvisas till i den EU-försäkran om överensstämmelse som tillverkaren upprättat. Retrofit LED-lysrör ska åtföljas av detaljerade säkerhets-, monterings- och bruksanvisningar. Installation och användning av lysröret enligt anvisningarna ska vara säkert.  För retrofit LED-lysrör tillämpas säkerhetsstandarden SFS-EN 62776:2015. 

Retrofit LED-lysrör ska vara kompatibla med standardenliga lysrör som används i lysrörsarmaturer när det gäller olika tillämpbara tekniska egenskaper, som rörets vikt och dimensioner, rörets driftstemperatur samt många elektriska och elektromagnetiska egenskaper. 

Om det upptäcks säkerhetsrisker i retrofit-installationer som utförts enligt anvisningarna eller om de elektromagnetiska störningarna ökar efter installation av retrofit LED-lysrör, ligger ansvaret för detta hos den aktör (tillverkare, importör, distributör) som har släppt ut retrofit LED-lysrören på marknaden.

Vid retrofit-monteringssättet bibehålls den befintliga lysrörsarmaturens CE-märkning och andra certifieringsmärkningar. Armaturen kan återställas för användning med traditionella lysrör genom att endast byta ut LED-tändaren mot en lysrörständare.  

LED-konverteringssats (conversion kit)

LED-lysrör kan också levereras som en del i en konverteringssats (conversion kit). Konverteringssatsen ska innehålla alla delar (t.ex. anslutningsdon, styrelektronik, lamphållare och ledningar) och kompletta instruktioner för ombyggnaden och testningen för att bygga om lysrörsarmaturen till en fungerande LED-lysrörsarmatur. 

Montering av LED-lysrör i konverteringssatser kräver alltid att den befintliga lysrörsarmaturen byggs om. Sådana ombyggnader är bland annat ändring, utbyte eller borttagning av drivdon och intern kabeldragning. Efter ombyggnaden är inte längre armaturens ursprungliga tillverkare ansvarig för armaturens säkerhet eller andra egenskaper. Den ursprungliga tillverkarens märkskylt, CE-märkning och andra certifieringsmärkningar på armaturen gäller inte längre.

Den som släpper ut LED-konverteringssatsen på marknaden ska försäkra sig om att resultatet av en ombyggnad enligt anvisningarna är en säker och elektromagnetiskt kompatibel LED-lysrörsarmatur. För konverteringssatsernas LED-lysrör finns ingen egen säkerhetsstandard. Tillverkare, importörer och distributörer av konverteringssatser ska försäkra sig om att en ombyggnad enligt anvisningarna resulterar i en ny helhet som är säker och överensstämmer med kraven.

Allmänt sett gäller samma krav för konverteringssatser som för retrofit LED-lysrör. Ombyggnaden får på inget sätt försämra armaturens säkerhet. Den ombyggda armaturen ska bibehålla sin säkerhet även om det av misstag skulle monteras ett lysrör av T-typ i den (lysröret behöver inte fungera). Konverteringssatsens tillverkare ansvarar inte för ombyggnationer i strid med anvisningarna.

I de anvisningar som lämnas av den som säljer konverteringssatser ska det finnas uppgift om de armaturtyper som lämpar sig för aktuell ombyggnad. Av anvisningarna ska det tydligt framgå att ombyggnaden endast får utföras av en fackman inom elbranschen och att armaturerna ska förses med varning/märkning om att de har byggts om för användning med LED-lysrör. 

Ändringar som görs i lysrörsarmaturer 

När LED-lysrör monteras i lysrörsarmaturer kan det hända att man vill göra ändringar i armaturen även när lysrör av retrofit-typ används. Armaturer måste ofta byggas om också när andra slags separat sålda LED-lysrör används (t.ex. LED-lysrör avsedda för LED-lysrörsarmaturer). 

Genom att till exempel ta bort armaturernas magnetiska förkopplingsdon vill man minska effektförlusterna och genom att ta bort kompensationskondensatorerna vill man förbättra effektfaktorn. I och med ombyggnaden upphör den ursprungliga tillverkarens ansvar för armaturen och ansvaret för den nya armaturens säkerhet och annan överensstämmelse med kraven flyttas till den som byggt om armaturen.  De märkningar som finns på armaturen gäller inte heller längre och ska ersättas med nya av den som bygger om armaturen. 

Om ägaren till redan befintliga lysrörsarmaturer själv bygger om eller låter bygga om armaturen på sin installationsplats på sitt eget ansvar och de armaturer som uppstår därmed inte släpps ut på marknaden (säljs eller överlåts på annat sätt), behöver de nya armaturerna som är ett resultat av ombyggnaden inte CE-märkas (armaturen förblir en del av den fasta installationen).

De nya armaturerna (ombyggnaden) ska överensstämma med kraven i Finlands elsäkerhetslagstiftning, det vill säga armaturerna ska byggas och tillverkas så att de inte medför fara för människor, husdjur eller egendom och så att de inte orsakar elektromagnetisk störning eller deras funktion störs elektromagnetiskt. Den som gör ombyggnaden ska säkerställa elsäkerheten och den elektromagnetiska kompabiliteten för de ombyggda armaturerna. I det enklaste fallet återstår bara stommen, delar av den interna kabeldragningen och lamphållarna av en ombyggd lysrörsarmatur. För att säkerställa överensstämmelse med kraven i elsäkerhetslagstiftningen utnyttjas från fall till fall mätningar, testresultat för komponenter, standarder osv. Som hjälp för att visa överensstämmelse kan vid behov också användas installationsstandarder i SFS-6000-serien, SFS-EN 60598-seriens armaturstandarder och EMC-standarder gällande armaturer (EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 och EN 61547).

Ombyggda armaturer ska också förses med en tydlig varning om att de har byggts om för användning med LED-lysrör. Den som utför ombyggnaden ska fästa en ny märkskylt och kontaktuppgifter till den som gjort ombyggnaden (den ansvariga parten) på armaturerna. Ombyggnaden och de kontroller/mätningar som utförts ska dokumenteras och dokumentet ska lämnas till armaturernas ägare/beställaren av ombyggnaden. Ombyggnaden ska utföras av en fackman inom elbranschen.

Om de nya (ombyggda) armaturerna släpps ut på marknaden (säljs, lånas ut, hyrs ut, leasas eller skänks) ska den som gjort ombyggnaden (tillverkaren) för den nya armaturen göra eller låta göra alla bedömningsförfaranden enligt direktiv som gäller för armaturen, upprätta tekniska dokument och EU-försäkran om överensstämmelse samt förse produkten med en ny märkskylt och CE-märkning.

Observera vid montering av LED-lysrör

Användningen av LED-lysrör i traditionella armaturer är från början avsedd för vanliga T-lysrör vilket kan leda till att armaturerna ger upphov till betydande mängder reaktiv effekt i nätet (effektfaktorn kan vara mycket dålig). Detta kan i sämsta fall leda till en betydande ökning av den totala strömmen och därmed orsaka ytterligare temperaturökning av ledarna till armaturgrupperna. 

Situationen (effektfaktorn) förbättras i allmänhet av att avlägsna de kompensationskondensatorer som finns i armaturerna, men då ska omständigheter gällande den armaturombyggnad som ska göras beaktas. Speciellt vid stora armaturgrupper bör det alltid säkerställas att användningen av LED-lysrör inte orsakar problem för säkerheten i den totala armaturinstallationen och att även konsekvenserna för eventuella centraliserade kompensationsanordningar utreds. Samtidigt bör det säkerställas att den nya installationen inte orsakar ökad skadlig tredje övertonsström i nolledaren. I installationerna ska också eventuella ytterligare anvisningar från tillverkaren av LED-lysröret följas, bland annat gällande maximalt antal LED-lysrör som kopplas till en grupp.