Hälsofarliga kemikalier

Ämnen som är carcinogena, skadar arvsanlagen eller är reproduktionstoxiska

Sådana kemikalier är mycket farliga för människors hälsa. De kan påverka vårt genetiska arv genom att förändra det och genom att orsaka okontrollerad celltillväxt som orsakar cancer. Reproduktionstoxiska ämnen kan minska fruktbarheten eller orsaka utvecklingsstörningar hos fostret.

I EU:s kemikalielagstiftning har man begränsat försäljningen av carcinogena, arvsanslagsstörande och reproduktionstoxiska ämnen för konsumentbruk. Kemikalier som är klassificerade som farligare (kategori 1A eller 1B) är alltså inte tillgängliga för konsumenter.

Sensibiliserande ämnen

Sensibiliserande ämnen, dvs. allergener, kan orsaka sensibilisering av huden och/eller andningsvägarna. Symptomen på sensibilisering av andningsvägarna är ofta snuva, astma, slemhinneinflammation eller inflammation i alveolerna. På huden orsakar allergener allergiskt eksem, ofta i form av rodnad, klåda, avflagning eller svullnad.

Sensibiliserande ämnen kan finnas i bland annat kosmetika, hårfärger, tvättmedel och leksaker.  EU:s kemikalielagstiftning skyddar konsumenterna mot allergener genom märkningskrav och begränsningar. Produkter ska märkas med faropiktogram och farofraser när det gäller sensibilisering både av andningsvägarna och av huden. Vissa ämnen som klassificeras som allergener kan redan i mycket små halter orsaka allergi hos personer som redan har blivit överkänsliga för ämnet.

På Till kosmetikprodukter ska finnas en märkning som anger sensibiliserande beståndsdelar. Sådana ämnen är bl.a. parafenylendiaminer i hårfärger samt vissa parfymer och konserveringsmedel. I lagstiftningen om kosmetika har man också begränsat användningen av vissa ämnen (den s.k. listan över förbjudna ämnen). För närvarande förbereds ett begränsningsförslag avseende tatueringsfärger, med syfte att minska användningen av allergiframkallande tatueringsfärger.

På tvättmedelsförpackningar måste man ha märkningar som anger allergiframkallande parfymer och alla konserveringsmedel som tvättmedlet innehåller. Användning av vissa allergiframkallande ämnen är helt förbjuden i leksaker, medan användning av vissa parfymer ska anges genom en märkning på leksaken eller dess förpackning (1352/2011).

Nickel

En av de mest kända allergenerna är nickel. Nickel används i olika stållegeringar och andra legeringar. Därför kan nickel förekomma i flera vardagliga föremål, såsom nycklar, smycken, dragkedjor, knappar och knäppen.

Nickel är en mycket vanlig orsak till kontaktallergi. I Finland är ca tjugo procent av unga kvinnor och några procent av männen allergiska mot nickel. De flesta har blivit sensibiliserade via smycken, i synnerhet smycken som sticks genom kroppsdelar. Nickel som löses ut ur smycken, hakar eller motsvarande föremål kan tränga in i huden och orsaka överkänslighet. När huden senare kommer i kontakt med ämnet, utvecklas en kontaktallergi som kallas för eksem. Huden hos personer som är allergiska mot nickel reagerar på förnyad kontakt med nickel redan inom ett par timmar eller ett dygn.

Vid tillverkning av smycken i vitguld tillsätts till rent guld t.ex. palladium, silver eller en blandning som innehåller nickel. Även om vitguld inte innehåller nickel kan en för nickel sensibiliserad person få symptom av palladiumet i smycket. Rostfritt stål innehåller också nickel, men i vanliga smycken orsakar metallen i allmänhet inte eksem och framkallar inte nickelallergi hos friska människor.

Ämnen som stör hormonfunktionen

Hormonsystemen styr människors och djurs utveckling, tillväxt, fortplantning, beteende, ämnesomsättning och motståndskraft. Organismens naturliga hormoner (t.ex. testosteron, östrogen, sköldkörtelhormon, insulin) är kemiska ämnen, och de bildar ett komplicerat och känsligt system.

En orsak till betänkligheter är misstanken att av människan framställda och från naturen härstammande kemiska ämnen på olika sätt kan störa de naturliga hormonsystemens funktion och orsaka skadliga effekter på människors hälsa eller på miljön. Sådana ämnen kallas hormonstörande ämnen.

Baserat på andra farliga egenskaper är användningen redan begränsad på EU:s marknader av flera industriellt framställda ämnen som misstänks ha hormonstörande effekter. Många ämnen med eventuell påverkan på hormonfunktionen kan dock vara i bruk fortfarande, och bedömningen och undersökningen av deras egenskaper fortsätter.