Krav på tvättmedel

Tvättmedlens ytaktiva ämnen (tensider), fosforhalt, förteckning över beståndsdelar och märkningar ska överensstämma med kraven.

Med tvättmedel avses tvålar och övriga medel och blandningar som innehåller tensider och som är avsedda för tvätt och rengöring.

Tvättmedel är till exempel:

 • medel och blandningar för tvätt och rengöring av textilier, golv, kärl och övriga hårda ytor
 • blek- och sköljmedel för kläder,
 • allrengöringsmedel i hemmet
 • blandningar för tvättning av maskiner och fortskaffningsmedel.

Vem ansvarar för överensstämmelse med kraven?

 • Ett företag som säljer tvättmedel som det tillverkar eller importerar tvättmedel från länder utanför EU.
 • Ett företag som ändrar ett tvättmedels sammansättning eller säljer tvättmedel med sitt eget varumärke.

Kraven på tvättmedel gäller:

 • den biologiska nedbrytbarheten av tensider
 • koncentrationen av fosforföreningar i tvätt- och maskindiskmedel
 • förteckningen över beståndsdelarna på webbplatser
 • uppgifterna om beståndsdelarna avsedda för medicinsk personal
 • förpackningsmärkningar.

Krav på biologisk nedbrytbarhet av tensider

De tensiderna ska vara fullständigt biologiskt nedbrytbara i aerob miljö, dvs. brytas ned till koldioxid, vatten och mineralsalter.

Det ansvariga företaget ska ha testresultat som påvisar överensstämmelse med kraven.

Företaget behöver inte testa de tensiderna själv. Det räcker att företaget har erhållit en skriftlig bekräftelse av leverantörerna att medlen uppfyller kraven och att testresultaten finns tillgängliga.

Företaget kan ansöka om undantag från kravet på biologisk nedbrytbarhet för tvättmedel avsedda för användning inom industrin och vid institutioner. Undantag ansöks om hos Tukes och hos Europeiska kommissionen. Tukes bedömer om förutsättningarna för ett undantag uppfylls och meddelar resultatet till Europeiska kommissionen.

Begränsningar av mängden fosforföreningar i tvätt- och maskindiskmedel

Den totala fosforhalten i medel för konsumentbruk ska vara

 • under 0,5 g/en maskin tvätt
 • under 0,3 g/en maskin disk.

Det ansvariga företaget ska se till att de tillåtna koncentrationsgränserna inte överskrids.   

Förteckningar över beståndsdelarna på webbplatser och för sjukvårdspersonal

Det ansvariga företaget ska på sin webbplats publicera en förteckning över tvättmedlets beståndsdelar. Förteckningen ska innehålla

 • namnen på beståndsdelarna i första hand enligt INCI-nomenklaturen
 • parfymämnena som en grupp med ordet ”parfum” och färgämnen med ordet ”colorant”
 • de vanligaste allergenerna om de tillsatts i koncentrationer som överstiger 0,01 viktprocent
 • en länk till kommissionens webbplats som innehåller en förteckning över INCI-namn och motsvarande CAS-nummer.

Förteckning över beståndsdelarna i tvättmedel avsedda att användas inom industrin eller vid institutioner behöver inte publiceras på webbplatsen om det finns ett tekniskt faktablad eller ett säkerhetsfaktablad tillgängligt för tvättmedlet.

En separat förteckning över ett tvätt- eller rengöringsmedels alla beståndsdelar ska upprättas för medicinsk personal. Förteckningen för medicinsk personal ska innehålla mer detaljerade uppgifter om tvättmedlets beståndsdelar än den förteckning som finns på webbplatsen. Medicinsk personal bör av det ansvariga företaget på begäran kunna utan dröjsmål få en fullständig förteckning över beståndsdelarna.

Uppgifter som ska anges på förpackningen

Det ansvariga företaget ska se till att en tvättmedelsförpackning som säljs till konsumenter innehåller följande uppgifter:

 • produktens namn och firmanamn
 • det ansvariga företagets namn (tillverkare/EU-importör), adress, telefonnummer och e-postadress
 • uppgifter om innehållet
 • adressen till den webbplats där förteckningen över beståndsdelar kan erhållas
 • doseringsanvisningar för tvättmedel och maskindiskmedel
 • övriga nödvändiga bruksanvisningar och särskilda försiktighetsåtgärder.

Uppgifterna om innehåller ska märkas på förpackningar av tvätt- och rengöringsmedel som säljs till allmänheten på följande sätt:

 • Följande beståndsdelar ska anges med viktprocentintervaller då de tillsatts i en koncentration över 0,2 viktprocent: fosfater, fosfonater, anjoniska tensider, katjoniska tensider, amfotera tensider, nonjoniska tensider, syrebaserade blekmedel, klorbaserade blekmedel, EDTA och salter därav, nitrilotriättiksyra (NTA) och salter därav, fenoler och halogenerade fenoler, paradiklorbensen, aromatiska kolväten, alifatiska kolväten, halogenerade kolväten, tvål, zeoliter och polykarboxilater.
 • Om enzymer, desinfektionsmedel, optiska vitmedel och parfym tillsatts ska dessa anges, till exempel så här: Innehåller enzymer och parfym.
 • De vanligaste allergena doftämnena ska anges med deras INCI-namn, om de tillsatts i koncentrationer som överstiger 0,01 viktprocent.
 • Om konserveringsmedel tillsatts skall dessa anges med deras INCI-namn.

Tvätt- och rengöringsmedel som är avsedda att användas inom industrin eller vid institutioner behöver inte märkas med ovannämnda uppgifter, om motsvarande information tillhandahålls genom säkerhetsfaktablad eller på annat lämpligt sätt.

I Finland ska förpackningsmärkningarna vara avfattade på finska och svenska