Luftvärmepumpar

Anskaffning, installation och användning av en luftvärmepump

Personen pekar på luftvärmepumpens inomhusenhet med fingret.

En luftvärmepump ger besparingar i uppvärmningskostnader då den har installerats på rätt sätt och underhålls regelbundet. Av säkerhets- och miljöskyddsskäl får man inte installera värmepumpen själv, utan installationen ska utföras av en kvalificerad installatör. Kvalificerade rörelser finns i Tukes register.

Värmepumpar brukar innehålla F-gaser som är potenta växthusgaser. Det är viktigt att dessa ämnen inte läcker ut i atmosfären under installation eller underhåll. Därför har man inom EU föreskrivit, att installation och underhåll av anläggningar som innehåller F-gaser får endast skötas av företag som uppfyller kompetenskraven i kylbranschen.

Innan du köper en luftvärmepump, fundera på vilken typ av anordning som bäst passar uppvärmningssystemet i ditt hem. Information om detta finns t.ex. på Motivas och Finska Värmepumpsföreningen SULPU:s webbplatser. Kontrollera även att luftvärmepumpen är lämplig för de finländska förhållandena. På den finländska marknaden kan det finnas även sådana värmepumpar som inte fungerar adekvat i våra väderleksförhållanden.

Det är tillrådligt att köpa en luftvärmepump från ett företag som sköter installeringen och även erbjuder underhålls- och reparationstjänster för anordningen. När samma företag installerar värmepumpen och också underhåller den, ligger ansvaret för anordningens korrekta funktion och installation tydligt på installationsföretaget. Livslängden av värmepumpar är mellan 10 och 25 år, varför det är bra att även försäkra sig om den framtida tillgängligheten av reservdelar och underhåll.

Innan du köper en luftvärmepump

– Ta reda på vad priset inkluderar Inkluderar priset alla nödvändiga arbeten, redskapen och resekostnaderna?
– Be om skriftlig information om din anordning och dess användning och ta även reda på hur länge reservdelar till din anordning finns tillgängliga.
– Ta reda på om garanti lämnas på anordningen, hur länge garantin gäller och om garantin även omfattar arbetet. Förutsätter en lång garanti att man tecknar ett serviceavtal?
– Kontrollera för hushållsavdragets skull att företaget är införd i förskottsuppbördsregistret och att den andel av arbetet som utförts i hemmet har specificerats på fakturan.
– Försäkra dig om att installationsföretaget innehar den erforderliga kompetensen för kylanläggningsaffärer och att tillstånden att utföra elarbeten också är i ordning.
– I ett bostadsbolag krävs ett tillstånd av bolagets styrelse för installation av en luftvärmepump.
– Kylanläggningsaffären ska vägleda kunden i luftvärmepumpens användning. Drift- och underhållsåtgärder som användaren själv får utföra anges i anordningens medföljande bruksanvisning.
– Tukes rekommenderar att kylanläggningsaffären upprättar ett intyg som undertecknats av den ansvariga personen för installationen av luftvärmepumpen.
– I installationen av luftvärmepumpen kan det ingå elarbeten som kräver tillstånd. Sådana arbeten är t.ex. montering av eluttaget för anordningen och dess kabeldragning till elskåpet. Elentreprenören ska utföra en ibruktagningsbesiktning på sina elarbeten och lämna ett ibruktagningsprotokoll till kunden.

Checklista för användare av luftvärmepumpar

– Följ anordningens bruks- och underhållsanvisningar.
– Låt ett kvalificerat installationsföretag utföra underhåll och reparationer på anordningen.
– Rengör och byt ut innemodulens filter regelbundet.
– Avlägsna löv och barr från utemodulen.
– Ställ in termostaterna att slå på värmen vid en något lägre temperatur än värmepumpen. Då börjar radiatorerna producera värme först vid strängare kyla, då värmepumpen inte längre klarar av att producera tillräckligt med värme.
– Om du använder anordningen för kylning under sommaren, undvik överdriven kyla för att undvika fuktproblem.
– Håll inte fönster eller dörrar öppna vid maskinell kylning.

 

Länkar:

Tukes meddelande 4.6.2015: Värmepumpar får endast installeras av registrerade installationsföretag

Motivas broschyr “Värme i luften” (Lämpöä ilmassa, på finska)

Finska värmepumpsföreningen SULPU (på finska)