Utvidgad användning och utvidgning till användning i liten omfattning, dvs. minor use

Utvidgad användning

Tillståndsinnehavaren kan ansöka om utvidgad användning för ett preparat, om förutsättningarna för godkännande fortfarande uppfylls. Till exempel preparatet Källi har godkänts för bekämpning av ogräs på rödbetsodlingar och sökanden vill att preparatet också ska godkännas för bekämpning av ogräs i odling av foderbeta, morot, kummin och rybs. Då är det fråga om utvidgning till flera användningsområden.

Så här ansöker du om tillstånd för utvidgad användning:

 • Fyll i ansökan (Ansökningsblankett)
 • Bifoga till ansökan:
  • förslag till text på försäljningsemballaget på finska och svenska
  • tabellen GAP
  • forskningsmaterial om biologisk effektivitet och användbarhet
  • forskningsmaterial om rester
  • vid behov forskningsmaterial om hälso- och miljökonsekvenser

Skicka ansökan till Tukes på ppp (at) tukes.fi.

Utvidgning till användning i mindre omfattning, dvs. minor use

Tillståndsinnehavaren, offentliga eller vetenskapliga parter inom jordbrukssektorn eller jordbruksorganisationer kan ansöka om utvidgning av användning i liten omfattning för godkända växtskyddsmedel.

Tukes kan bevilja tillstånd, om

 • preparatet används i liten omfattning,
 • de allmänna förutsättningarna för godkännande uppfylls, och
 • utvidgningen är i linje med det allmänna intresset.

Till skillnad från normalt tillstånd kan Tukes bevilja tillstånd för utvidgning utan omfattande test av biologisk effektivitet och användbarhet. I praktiken gäller minor use-tillstånd för växtskyddsmedel grödor som odlas på små arealer men som dock är ekonomiskt betydelsefulla.


Så här ansöker du om minor use-tillstånd:

 • Fyll i ansökan (Ansökningsblankett)
 • Bifoga till ansökan:
  • förslag till bruksanvisning på finska och svenska i Word-format
  • tabellen GAP med EPPO-codes
  • all tillgänglig information i synnerhet om undersökningar av rester och deras maximala halt, dvs. MRL
  • lämna in de tillgängliga handlingarna om utvärderingen av riskerna för användare, arbetstagare och utomstående
  • kontakta tillståndsinnehavaren eller tillståndsinnehavarens representant för att be om eventuella handlingar som stöder ansökan innan du upprättar ansökan. Lämna tillståndsinnehavarens samtycke i samband med ansökan.

Skicka ansökan till Tukes på ppp (at) tukes.fi.

Handläggningstid: Utvidgad användning och användning i liten omfattning 1 år

Avgifter:

Utvidgad användning      
Flera användningsobjekt, art. 33 grundavgift 3 200 euro tilläggsutvärdering 99 euro/h maximal avgift 40 000 euro
Enskilt användningsobjekt, art. 33 grundavgift 1 200 euro tilläggsutvärdering 99 euro/h maximal avgift 20 000 euro
Användning i liten omfattning, art. 51 1 200 euro tilläggsutvärdering 99 euro/h maximal avgift 5 000 euro