Stämplar på ädelmetallprodukter

En stämpel är en bestående märkning som är ämnad för ädelmetallprodukter. Stämpeln kan slås, gjutas, graveras eller utföras med laser i produkten.

Den som säljer en ädelmetallprodukt ansvarar för att de saluförda produkterna är försedda med stämplar som gör det möjligt att spåra den ansvariga instansen i Finland. Det är i sista hand försäljaren som är ansvarig för de produkter som han säljer. Produkterna måste vara försedda med de stämplar som är obligatoriska i Finland.

Obligatoriska stämplar

Om du säljer ädelmetallprodukter i Finland ska produkterna vara försedda med en:

Som tillverkare, importör eller detaljförsäljare av ädelmetallprodukter ansvarar du för att de produkter som du saluför har minst de obligatoriska stämplarna.

Det är inte obligatoriskt att stämpla lätta ädelmetallprodukter. Om produkten väger mindre än

- 1 g (produkter av guld, palladium och platina)

- 10 g (produkter av silver), behöver produkterna inte stämplas.

Produkterna ska ändå alltid uppfylla alla de övriga kraven på ädelmetallprodukter. Dem hittar du i Ädelmetallprodukter - tillverkning, import och försäljning guiden

Frivilliga stämplar

Utöver de obligatoriska namn- och haltstämplarna kan du också använda frivilliga stämplar på produkterna. Den obligatoriska namnstämpeln kan ersättas med en kontrollstämpel.

Frivilliga stämplar som endast är avsedda för ädelmetallprodukter är kontroll-, års-, ort- och CCM-stämplarna. En del använder också en s.k. designstämpel på produkterna. Designstämpeln kan utgöras t.ex. av tillverkarens namnteckning. Det är också tillåtet att använda andra märkningar på ädelmetallprodukter så länge de inte kan blandas ihop med ädelmetallprodukternas stämplar.

Stämplingen av ädelmetallprodukter började i Finland på 1600-talet. Du hittar mer information om produkternas historiska stämplar (äldre än 50 år) på stämpelkommitténs hemsidor.

Namnstämpel

Namnstämpeln anger vem som tillverkat eller låtit tillverka produkten, sålt produkten eller importerat produkten till Finland. Den instans som anges i namnstämpeln, dvs. namnstämpelns innehavare, är ansvarig för produkten. Namnstämpelns innehavare ansvarar för att ädelmetallprodukten uppfyller kraven.

Ädelmetallprodukter som säljs i Finland ska ha en namnstämpel som registrerats i Tukes namnstämpelregister eller en frivillig kontrollstämpel. I Tukes namnstämpelregister finns alla namnstämplar 50 år bakåt i tiden. Stämplar som är äldre än det finns på stämpelkommitténs webbplats.

Mer information och anvisningar om ansökan om namnstämpel hittar du på sidan Så här ansöker du om namnstämpel

Finhaltstämpel

Finhaltstämpeln är en tresiffrig sifferserie. Stämpeln anger att produkten innehåller minst den lägsta godkända halten av den stämplade ädelmetallen. Mängden ädelmetall meddelas i promille. Om finhaltstämpeln har siffran 925 anger den att det finns 92,5 procent silver i produkten. Finhaltstämpelns botten anger vilken ädelmetall det är fråga om. Bottnen utgörs av en ram som används kring namnstämpeln.

Det är frivilligt att använda botten i stämpeln, men Tukes rekommenderar att botten används för att undvika oklarheter. Till exempel palladium och platina har samma finhalter. För att undvika missförstånd är det nödvändigt att använda botten i stämpeln för att ange vilket material det är fråga om.

I Finlans godkända finhalter och frivilliga bottnar för stämplarna: guld, silver, platina och palladium

Kontrollstämpel

Du kan låta stämpla ädelmetallprodukten med en kontrollstämpel vid ett auktoriserat kontrollorgan. Stämpeln visar att kontrollorganet analyserat produktens ädelmetallhalt och undersökt produktens överensstämmelse med kraven. Endast kontrollorgan har rätt att använda en kontrollstämpel. Kontrollstämpeln är en frivillig stämpel som kompletterar de övriga stämplarna, men den kan också användas för att ersätta den obligatoriska namnstämpeln.

I Finland finns det inte för närvarande ett kontrollorgan som utför kontrollstämpling av ädelmetallprodukter. Tukes utför inte kontrollstämpling. Kontrollstämpelrätt för kontroll av ädelmetallprodukter beviljas av Tukes, som också övervakar kontrollorganets verksamhet.

Årsstämpel

Årsstämpeln anger ädelmetallproduktens tillverknings- eller importår. Årsstämpeln är en exakt definierad kombination av en bokstav och en siffra. De olika årsstämplar som används i Finland hittar du i årsstämpeltabell.

Det är frivilligt att använda årsstämpel, men det är ett rekommenderat sätt att ange tidpunkten för produktens tillverkning eller import. Tillverkningsåret är en viktig uppgift om produktens historia. Namnstämplar har kunnat tillhöra olika aktörer under olika år. Mer information om ädelmetallprodukternas historia hittar du på stämpelkommitténs webbplats: www.leimat.fi.

Ortsstämpel

Ortsstämpeln anger en ädelmetallprodukts tillverkningsort. En ortsstämpel kan endast användas på ädelmetallprodukter som tillverkats i Finland. Ortsstämpeln är ett bra sätt att visa att produkten är inhemsk.

Du hittar alla ortsstämplar i Tukes register över namnstämplar

Ortsstämplarna har haft en sköld som botten från och med år 2001. Äldre ortsstämplar kan ha en rektangulär eller kvadratisk botten. Även de här stämplarna är fortfarande i kraft om de inte lagts ned. De ortsstämplar som är aktiva i registret kan användas också om det skett kommunsammanslagningar. Flera ortsstämplar kan vara i bruk i samma kommuns område.

Kommunen kan ansöka om en ny ortsstämpel hos Tukes: Ansökan om ortsstämpel

CCM-stämpel

Finland har undertecknat en internationell konvention om kontroll och stämpling av ädelmetallprodukter. Med stöd av konventionen har medlemsstaterna infört en gemensam marknad för ädelmetallprodukter. Produkter som stämplats med den gemensamma CCM-stämpeln (Common Control Mark) kan säljas som sådana i alla medlemsstater. Om du överväger att börja exportera ädelmetallprodukter, överväg också att använda CCM-stämpeln.

CCM-stämpling utförs av auktoriserade kontrollorgan. Kontrollorganet stämplar produkten efter att organet kontrollerat produkten och konstaterat att den uppfyller konventionens krav. Varje medlemsstat i avtalet har ett auktoriserat kontrollorgan som kan stämpla produkterna.

På CCM-konventionens internationella webbplats (Hallmarking Convention) finns bl.a. de officiella avtalstexterna. En inofficiell översättning av konventionen finns här.

Ursprunglig CCM-stämpel (typ 1) Ny CCM-stämpel (typ 2)
Platinum Guld Palladium Silver
CCM leima tyyppi 1 platina CCM leima tyyppi 1 kulta CCM leima tyyppi 1 palladium CCM-leima tyyppi 1 hopea CCM-leima tyyppi2

 

Observera detta

För närvarande finns det inget kontrollorgan för ädelmetallprodukter i Finland, det vill säga det är inte möjligt att få en kontroll- eller CCM-stämpel i Finland.

Det tidigare kontrollorganet Eurofins Labtium Oy upphörde med kontrollstämpling av ädelmetallprodukter i slutet av januari 2021.

Arbets- och näringsministeriet har utarbetat en rapport, läs rapporten (på finska).